Polityka prywatności

Polityka prywatności, zawiera podstawowe informacje o zasadach korzystania z oficjalnej strony internetowej Gminy Kłaj: www.klaj.pl, noty o danych osobowych użytkowników, informacje o prawach autorskich oraz prawne zastrzeżenia.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, dane kontaktowe oraz adresy e-mail użytkowników przesyłających informacje na adres e-mail Urzędu Gminy w Kłaju nie są sprzedawane oraz nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to odpowiedzi na wyraźne żądania wydania takich danych, wysłanych przez organy ścigania lub sądy.

Gromadzenie danych osobowych

Strona internetowa Urzędu Gminy w Kłaju posiada bazę informacji oraz licznik użytkowników ją odwiedzających. 

Czytanie wiadomości, informacji czy danych umieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznych nie wymaga rejestracji.

Prawa autorskie

Wszelkie zawarte na stronie www.klaj.pl treści nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach internetowych bez zgody i wiedzy autorów. Publikacje są stworzone przez pracowników Urzędu Gminy oraz osoby współpracujące, które wyraziły chęć umieszczenia swoich publikacji na stronie. Informacje stanową wartość intelektualną, dlatego też są chronione prawem autorskim, a ich używanie jest łamaniem prawa.

Cookies

Ze względów technicznych, poprawiających sprawność korzystania z oficjalnej strony Gminy Kłaj, korzystamy z plików Cookies, które są zapisywane na komputerach użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze strony www.klaj.pl, spowodowane usunięciem lub nie udostępnianiem plików Cookies.

Reklama

Urząd Gminy w Kłaju, na swojej stronie nie udostępnia powierzchni reklamowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Urząd Gminy w Kłaju nie bierze odpowiedzialności za treści tekstów oraz  artykułów nadesłanych przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.

Urząd Gminy w Kłaju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY Kłaj - informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) na podstawie art. 13 RODO informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu od dnia 25 maja 2018 r. prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Kłaju.

1. Dane Administratora
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655.

2. Dane Inspektora Danych Osobowych
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Maciej Laskowicz. Kontakt: .

3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Urząd Gminy Kłaj gromadzi Pana/Pani dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Kłaj, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1875 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. a) i c) RODO. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególności sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pana/Pani dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

5. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Kłaj przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Prawa podmiotów danych.
W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Kłaj Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres:
Urząd Gminy Kłaj
Kłąj 655
32-015 Kłaj

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.