Realizowane z zewnętrznych środków - 2011-2022

Projekt: nr RPMP.11.04.00-12-0120/18 pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Umowa o dofinansowanie: nr RPMP.11.04.00-12-0120/18-00-XVII/45/FE/19 zawarta w dniu 31.05.2019 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opis: W ramach projektu na rewitalizowanym terenie powstała infrastruktura rekreacyjna i społeczna oraz mała infrastruktura towarzysząca, wybudowany został budynek sanitariatu z przebieralnią oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zlokalizowano parking dla samochodów osobowych, a także zostało zakupione niezbędne wyposażenie. Zadanie obejmowało m.in.: urządzenie plaży piaszczystej, budowę dwóch drewnianych pomostów pływających, wykonanie 8 drewnianych platform dla wędkarzy, budowę drewnianych altan turystycznych, wykonanie nawierzchni z piasku pod place zabaw i boiska do piłki plażowej, realizację dwóch placów zabaw wraz z parkiem linowym, urządzenie siłowni terenowej, wykonanie miejsc na ognisko, montaż elementów małej architektury, oświetlenie terenu, budowę ciągów pieszych utwardzonych, ogrodzenie terenu kąpieliska, stworzenie Miasteczka rowerowego, parków tematycznych "Układ Słoneczny" i "Formacje skalne" oraz parku sensorycznego "Ścieżka traw".

Wartość projektu: 4 226 128,72 zł

Wartość dofinansowania: 1 952 363,87 zł

Projekt przyczynił się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązania z otoczeniem. Udostępniony został obszar umożliwiający aktywne spędzanie wolnego czasu przez wszystkich mieszkańców gminy Kłaj. Zagospodarowanie terenów powyrobiskowych przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy. Na obszarze zrewitalizowanym powstała również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Zdegradowane tereny powyrobiskowe zostały uporządkowane, poprawił się stan techniczny przedmiotowego terenu i jego otoczenia. W wyniku realizacji projektu powstała spójna, estetyczna oraz funkcjonalna przestrzeń przeznaczona na cele społeczne i rekreacyjne.

Projekt pn. „Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.02.00-12-0765/17-00-XVII/298/FE/18 zawarta dnia  06.08.2018 r.

W ramach projektu uporządkowana zostanie przestrzeń  publiczna w centrum miejscowości Kłaj, poprzez budowę zadaszonej sceny letniej z zapleczem, przebudowę istniejącego budynku na sanitariaty z częścią gospodarczą, renowację istniejącego obiektu tramwajowego, wykonanie pergoli i pasażu, konstrukcji ażurowych, ogrodzenia. Uporządkowana zostanie zieleń, wykonane zostaną akcenty i instalacje wodne, siłownia zewnętrzna, miejsca wypoczynku w strefie rekreacji cichej, zamontowane zostaną ławki, stojak na rowery, lampy parkowe oraz drogowe.  

Realizowana przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z budową w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego ma na celu fizyczne wydzielenie części budynku NZOZ i zmianę jego przeznaczenia na Gminne Centrum Kultury. 

W efekcie realizacji projektu udostępniony zostanie obszar umożliwiający aktywne spędzanie wolnego czasu przez wszystkich mieszkańców gminy Kłaj.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych. Zmodernizowana infrastruktura i zagospodarowana przestrzeń w centrum wsi wywoła efekt zachęty, szczególnie wśród mieszkańców sołectwa do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturowym gminy. Przyczyni się to do zwiększenia więzi sąsiedzkich i angażowaniu się w różnorakie inicjatywy kulturalne, społeczne organizowane w budynku centrum jak i w centrum wsi Kłaj. Projekt poprzez swój charakter umożliwi mieszkańcom czynną integrację, zapewni mieszkańcom możliwości podejmowania aktywności mających na celu budowanie oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej i zacieśnianie więzi sąsiedzkich, poprzez organizowanie wspólnych imprez mających na celu integrację i międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Dzięki stworzeniu miejsc działalności kulturalnej i społecznej, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego, będzie miało bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia i wsparcie procesów przeciwdziałania patologiom zdiagnozowanym na obszarze zdegradowanym Kłaj.

Projekt: nr RPMP.07.02.04-12-0059/19 pn. "Budowa Park&Ride w miejscowości Kłaj i Dąbrowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - spr.

Umowa o dofinansowanie: nr RPMP.07.02.04-12-0059/19-00-XVII/105/FE/19 zawarta w dniu 16.01.2020 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opis: W ramach projektu powstała infrastruktura służąca obsłudze podróżnych korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej, poprzez budowę parkingów Park&Ride na potrzeby SKA w miejscowości Kłaj oraz Dąbrowa. Obiekty zostały zlokalizowane w pobliżu czynnych odcinków linii kolejowych, na których odbywa się ruch pociągów pasażerskich, a infrastruktura zrealizowana w ramach projektu służy obsłudze tego ruchu (obsługa podróżnych), a także uwzględnia potrzeby osób o ograniczonej mobilności. 

Wartość projektu: 683 404,54 zł

Wartość dofinansowania: 517 357,70 zł

Zadanie 2 Budowa park&ride, działanie 2.1 Budowa park&ride w Kłaju

W miejscowości Kłaj wybudowany został parking na 60 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, wraz ze zjazdem na drogę gminną i przepustem oraz odwodnieniem. Wyznaczono również miejsca na parkowanie rowerów. Powstał chodnik wzdłuż parkingu od strony południowej oraz chodnik stanowiący dojście z kierunku dworca. Teren obiektu został oświetlony. Od strony południowej, zachodniej i częściowo północnej nasadzono żywopłot.

Zadanie 2 Budowa park&ride, działanie 2.2 Budowa park&ride w Dąbrowie

W miejscowości Dąbrowa zrealizowano parking park&ride na 21 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wraz ze zjazdem na drogę gminną. Wykonane zostało odwodnienie parkingu. Urządzono miejsce odpoczynku rowerzystów (MOR), które wyposażone jest w wiatę o konstrukcji drewnianej, stół z ławkami oraz stojaki rowerowe. Zagospodarowany został teren wokół parkingu poprzez urządzenie terenu zieleni osłaniającego obiekt od strony gminnej. Wykonano również oświetlenie solarne.

Projekt przyczynił się do poprawy obsługi transportowej gminy Kłaj i stanu powietrza, poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej kontynuację podróży środkami komunikacji zbiorowej oraz integrację oferty przewozowej i transportu indywidualnego. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia wykorzystywania samochodów osobowych do transportu, co tym samym wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza i zmniejszenie hałasu.

Projekt pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.02.00-12-0002/19-02-XVII/33/FE/20 zawarta dnia  07.07.2020 r.

W ramach projektu uporządkowano przestrzeń  publiczną w miejscowości Łysokanie, poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego: oświetlonego, odwodnionego i ogrodzonego, w tym: boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki, piłki ręcznej oraz utworzenie terenu spotkań wyposażonego w małą architekturę (ławki), budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz siłowni zewnętrznej; budowę parkingu (9 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), wykonaniu przełożenia sieci wodociągowej w celu braku kolizji z budową boiska.

 

Społecznym celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dla całej społeczności wszystkich obszarów wyznaczonych jako zdegradowane, poprawa jakości życia poprzez aktywną integrację, aktywizację młodzieży i osób starszych, stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, celem przestrzenno – funkcjonalnym i techniczny jest poprawa stanu technicznego terenów i jego otoczenia oraz stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Tytuł projektu: ,,Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w miejscowości Szarów sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej"

Cel projektu:  Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią przy Szkole Podstawowej w Szarowie metodą na rozwój rekreacji na obszarach wiejskich oraz lokalnego środowiska.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez wspieranie samoorganizowania się społeczności lokalnych oraz kreowanie lokalnych liderów na obszarach wiejskich LGD stworzy przestrzeń do spędzania aktywnie wolnego czasu przez wszystkich mieszkańców obszaru LGD, co przyczyni się do poprawy stanu społecznego i aktywizacji ludności obszaru LSRW. W ramach projektu powstanie plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownię i ogrodzeniem na działce 509/1 w Szarowie. Plac zabaw zlokalizowany zostanie przy Szkole Podstawowej w Szarowie. Będzie jednak obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców obszaru LSR nieodpłatnie. Zaplanowana jest częściowa wymiana nawierzchni na piasek płukany w obrębie placu zabaw oraz trawnik w miejscu siłowni zewnętrznej. W ramach projektowanego placu zabaw zakupiony zostanie zestaw zabawkowy składający się z następujących elementów: dwie wieże bez dachu, wieża z dachem, trap wejściowy, zjeżdżalnia, rura strażacka, drabinka pozioma, mostek łukowy, pomost ruchomy, zestaw do przewrotów, balkonik; sześciokąt wielofunkcyjny II,  huśtawka potrójna metalowa, karuzela tarczowa czteroramienna, dwa jednoosobowe spreżynowce. W ramach projektowanej siłowni zewnętrznej urządzenia fitness: biegacz, orbitrek, wahadło i twister, prasa nożna, prasa dla niepełnosprawnych. Dodatkowo zamontowana zostanie mała architektura w postaci ławek oraz koszy na śmieci.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wartość projektu: 120 675,67

Wartość dofinansowania: 19 999,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Tytuł projektu: "Budowa bieżni służącej rekreacji wokół boiska piłkarskiego w miejscowości Kłaj"

Cel projektu:  Zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę bieżni służącej jeździe na rolkach, wrotkach, deskorolkach oraz rowerach w miejscowości Kłaj.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Uwzględnienie postulatów mieszkańców i wspieranie ich aktywnego udziału w społeczności LGD to jedno z kluczowych zadań dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. To także wsparcie ich inicjatywy w zakresie wyposażenia miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną. Poprzez rozbudowę oferty rekreacyjno-turystycznej na obszarach wiejskich LGD uatrakcyjniona zostanie przestrzeń publiczna. Stworzona zostanie nie tylko przestrzeń do spędzania aktywnie wolnego czasu, ale także kierunek weekendowych wyjazdów. Przedmiotem operacji jest budowa bieżni asfaltowej, służącej rekreacji, zlokalizowanej wokół istniejącego boiska do piłki nożnej w miejscowosci Kłaj, gm. Kłaj. Bieżnia ma służyć głównie do rekreacyjnego uprawiania jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach. Bieżnia będzie ogólnodostępna, udostępniana nieodpłatnie wszystkim chcącym skorzystać z wybudowanej w ramach projektu infrastruktury. Otwarty charakter obiektu pozwoli dzieciom i młodzieży, a także dorosłym wykorzystywać go podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w okresie dni wolnych oraz wakacji.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wartość projektu: 356 386,71 zł

Wartość dofinansowania: 100 080,00 zł

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa szkolnego boiska asfaltowego polegająca na wykonaniu nowej sztucznej nawierzchni w układzie boiska wielofunkcyjnego z doziemną wewnętrzna instalacją oświetlenia boiska, piłkochwytami, ogrodzeniem i zbiornikami na wodę deszczową” w miejscowości Szarów

Projekt: Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS

Umowa dotacyjna: nr II/238/TS/2164/20 z dnia 30.09.2020 r.

Wartość zadania: 599 283,49

Wysokość dotacji: 152 320,00 zł

Realizacja: 2020 r.

Opis:

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu. Boisko wielofunkcyjne po jego przebudowie i rozbudowie będzie służyć powszechnemu uprawianiu sportu oraz podejmowaniu różnorodnych form aktywności. Obiekt ten umożliwi prowadzenie całego spektrum zajęć na świeżym powietrzu związanych z grami zespołowymi i rozwojem dzieci i młodzieży, jak również pozwoli na podjęcie aktywności przez osoby starsze, seniorów.

Boisko wielofunkcyjne będzie się składało z boiska głównego przeznaczonego do gry w piłkę ręczną wraz ze strefą bezpieczeństwa, na którym dodatkowymi liniami i kolorami zostaną wyznaczone boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Na obiekcie zostaną wykonane tuleje umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia w postaci siatki do siatkówki, siatki do tenisa ziemnego oraz bramek do gry w piłkę nożną (halową) i piłkę ręczną.

Przedmiotowy projekt poprzez stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu, umożliwi prowadzenie działań zarówno kulturalnych i rekreacyjnych, przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a także mieszkańców terenu Gminy Kłaj.

TYTUŁ PROJEKTU: Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby

Lider projektu: Gmina Gdów, Partner Projektu: Gmina Drwinia, Gmina Kłaj

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie: 6.1. ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Poddziałanie: 6.1.4. LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE –SPR, Dziedzina: Ochrona środowiska

Wartość projektu: 7 799 060,64 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 849 295,39 zł

Realizacja: 2017-2018

Charakterystyka projektu : wykonanie :  MOR w Targowisku: tereny rekreacyjne tj. dla rowerów crossowych, ścieżki i nawierzchnie piesze (ok.1530m2), placu do różnych gier zespołowych (ok.1823m2), placu zabaw

 

(17el.), siłowni terenowej (6el.), małej architektury (j.w.), 10 miejsc postojowych (ok.388m2);  MOR w Kłaju: urządzenie siłowni terenowej (6el.), placu zabaw z parkiem nauki (11el.), bike parku (ok.357m2), ciągów pieszych (ok.1337m2), toalety (1szt.), parkingu z wjazdem (24 miejsca, ok.1080m2+163 m2), małej architektury.

Tytuł projektu: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia –etap I

Lider projektu: Gmina Gdów, Partner Projektu: Gmina Drwinia, Gmina Kłaj 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie: 6.1. ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Poddziałanie: 6.1.4. LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE –SPR, Dziedzina: Ochrona środowiska

Wartość projektu: 6 425 309.39 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 832 466.31 zł

Realizacja: 2017-2019

Opis: Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech gmin: Drwinia, Gdów i Kłaj. Celem strategicznym projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej gmin partnerskich. Celem bezpośrednim jest urządzenie funkcjonalnych i bezpiecznych dla turysty pieszego i rowerzysty tras pieszo-rowerowych, uzupełniających strefy rekreacji zlokalizowane na terenie gmin partnerskich. Efektem projektu będzie budowa lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą na długości łącznej około 28,4 km wraz z budową miejsc odpoczynku dla rowerzystów.

Projekt pn. ,,Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w gminie Kłaj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych- spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.07.02.04-12-0400/17-00-XVII/550/FE/17 zawarta dnia  29.12.2017 r.

Celem projektu jest poprawa mobilności społecznej i warunków dla rozwoju usług turystycznych, a także poprawa jakości środowiska naturalnego, poprzez budowę centrum przesiadkowego w obszarze dworca kolejowego w miejscowości Kłaj.

W ramach projektu stworzone zostanie centrum przesiadkowe w miejscowości Kłaj, przy linii kolejowej łączącej Kraków z Tarnowem. Infrastruktura umożliwi mieszkańcom poszczególnych miejscowości na szybsze dotarcie do dworca, pozostawienie samochodu bądź roweru na jednym z dwóch parkingów i kontynuowanie podróży (najczęściej do pracy lub szkoły) pociągiem. W tym sensie infrastruktura pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału, jakim jest Szybka Kolej Aglomeracyjna w Aglomeracji Krakowskiej.

W ramach projektu wdrożony zostanie nowoczesny system informacji dla podróżnych (mieszkańców gminy i turystów). Poza odpowiednimi rozwiązaniami budowlanymi, potrzeby osób niepełnosprawnych realizowane będą m.in. poprzez zlokalizowanie w budynku dworca infokiosku, wyposażonego w sprzęt pozwalający na przeglądanie materiałów informacyjnych os. Niedowidzącym, odsłuchiwanie materiałów osobom niewidomym oraz dostosowane do potrzeb osób o deficytach ruchowych

Infrastruktura w ramach projektu to także powstający park&ride oraz stoiska rowerowe typu bike&ride. 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: ,,Budowa parkingu w Szarowie”

Cel projektu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez kształtowanie dostępnej oraz funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Gminie Kłaj poprzez budowę parkingu ogólnodostępnego, w tym dostępnego dla osób niepełnosprawnych parkingu w Szarowie.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: W wyniku realizacji operacji zostanie wybudowany ogólnodostępny parking w miejscowości Szarów. W ramach zadania wykonane zostaną roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie odwodnienia oraz podbudowy, nawierzchnie oraz roboty wykończeniowe. W ramach operacji powstaną 4 szt. lamp solarnych zlokalizowane na parkingu. Dla prawidłowej realizacji zadania ustanowiony zostanie nadzór inwestorski.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: ,,Przebudowa Domu Kultury w miejscowości Łysokanie sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej”

Cel projektu: Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy. Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów). Podnoszenie jakości infrastruktury kulturalnej.

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę Domu kultury w miejscowości Łysokanie

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez przebudowę Domu Kultury w Łysokaniach zwiększy dostępność do oferty kulturalnej i rekreacyjnej, podniesie jej jakość oraz przyczyni się do poprawy stanu społecznego mieszkańców obszaru LSR. Projekt  stanowi przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Łysokaniach. Projektowane zmiany dostosowują obiekt i znajdujące się w nim sale do potrzeb mieszkańców tj., do stworzenia szerokiej gamy oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Prace związane są z generalnym remontem wszystkich pomieszczeń obiektu. Szczególnie ważny jest remont sali spotkań wraz z wykonaniem estrady oraz dostosowanie ich do zajęć i aktywności wynikających z potrzeb mieszkańców. Przewiduje się również remont kuchni, WC, pomieszczenia socjalnego oraz wiatrołapu z komunikacją. Projekt podniesie jakość infrastruktury stanowiącej Dom Kultury, pozwoli na unowocześnienie zajęć organizowanych dla społeczności oraz ich aktywizację. Wyposażenie obiektu pozwoli zaktywizować mieszkańców. Remont kuchni pozwoli na stworzenie miejsca działań koła gospodyń wiejskich oraz promocji lokalnych wyrobów. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów. Pozwoli stworzyć miejsce spotkań, integracji a także spędzania wolnego czasu. Obiekt będzie dostosowany do różnego spektrum zainteresowań mieszkańców, stworzy miejsce spotkań oraz wydarzeń kulturalnych, koncertów, przedstawień itp.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: ,,Prace konserwatorskie przy kapliczkach w miejscowościach Szarów, Grodkowice, Kłaj oraz Targowisko sposobem na zapewnienie mieszkańców obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej”

Cel projektu: Rozwój kapitału społecznego na terenie LGD. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin wchodzących w skład LGD Powiatu Wielickiego. Renowacja obiektów zabytkowych i tych, które świadczą o lokalnej tożsamości miejsca i są ważne dla mieszkańców LGD.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej oraz renowację obiektów zabytkowych i tych, które świadczą o lokalnej tożsamości miejsca a także są ważne dla mieszkańców obszaru LGD, stworzy przestrzeń do spędzania wolnego czasu, umożliwiającej prowadzenie działań kulturalnych i religijnych co przyczyni się do poprawy stanu społecznego i aktywizacji mieszkańców obszaru LSR. Poddanie czterech kapliczek tj. kapliczki Matki Boskiej Niepokalanej w Szarowie, kapliczki Matki Boskiej Łaskawej w Grodkowicach, kapliczki Matki Boskiej Różańcowej, kapliczki św. Jana Nepomucena w Kłaju oraz kapliczki Matki Boskiej w Targowisku pracom konserwatorskim polegającym na wykonaniu przy każdej kapliczce następujących prac: demontażu i transporcie, robotach fundamentowych, pracach konserwatorskich, odnowieniu ogrodzenia, montażu i scaleniu oraz sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. Konserwacja kapliczek pozwala zahamować proces dewastacji oraz przywrócić wartości historyczne oraz pierwotny stan kapliczek i ich otoczenia,  a co za tym idzie zostały zachowane ważne elementy kulturowe, religijne i historyczne wpisujące się głęboko w tożsamość lokalnej społeczności, a co najważniejsze nastąpiła poprawa zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Kapliczki stanowią część historii regionu, stanowią symbol kultu oraz nierozerwalny element krajobrazu danej miejscowości a także całej gminy. Zachowanie przedmiotowej małej architektury dało społeczności lokalnej możliwość organizowania spotkań o podłożu duchowo religijnym co wzmocniło integralność międzyludzką.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej

Cel projektu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich a także budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy. Rozbudowa oferty i infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców. Wyposażenie miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu, umożliwiającej prowadzenie działań kulturalnych i rekreacyjnych, przyczynia się do poprawy stanu społecznego mieszkańców obszaru LSR. Obiekt jest ogólnodostępny i niekomercyjny. Umożliwia prowadzenie całego spektrum zajęć na świeżym powietrzu związanych z grami zespołowymi i rozwojem dzieci i młodzieży, a także umożliwia różnorodne formy aktywności podejmowane poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Obiekt umożliwia organizację różnych form aktywnego wypoczynku lokalnej społeczności: festynów, koncertów, pikników; poprzez swoje zagospodarowanie i różnorodność ofert pełni integrującą i włączającą rolę zwłaszcza w środowisku lokalnym.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 czerwca 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone programom i inicjatywom europejskim – potencjalnym źródłom finansowania m.in. projektów i przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym.

Konferencję zorganizował w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Krajowym Punktem URBACT. Celem spotkania było zachęcenie uczestników do szerszego spojrzenia na planowanie przedsięwzięć i zainspirowanie do realizacji projektów w ramach ponadregionalnych partnerstw, dla których platformę może stanowić Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz instytucji kultury.

W załączniku, do pobrania, prezentacje z powyższego spotkania.

Inwestycje w zakresie budowy obiektu socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowie przeprowadzone zostały w latach 2013-2015. Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się możliwość aplikowania o środki unijne, na projekty już zrealizowane, zgodnie ze skróconą ścieżką dla projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dnia 29.01.2016 r. Gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Rozwój przestrzenny gminy poprzez budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz przebudowę, remont wnętrza budynku WDK w Dąbrowie” w ramach Małopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę finansową i merytoryczną, a następnie dnia 24 marca 2016 r. Uchwałą nr 422/16 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 31.03.2016 r. Instytucja zarządzająca MRPO przyznała Gminie Kłaj dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 34,72% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Przedmiotowy projekt, poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury społecznej, wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Nowy ogólnodostępny budynek usytuowany przy obiekcie sportowym w Kłaju pełni funkcję niezbędnego profesjonalnego zaplecza socjalnego dla użytkowników kompleksu i wspiera jego sprawne funkcjonowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć sportowych. Zmodernizowany Dom Kultury stanowi centrum kulturalno-oświatowe sołectwa, m.in. umożliwia funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, organizację zajęć dla dzieci, spotkania Klubu Seniora.

Warto wspomnieć, że elementem kompleksowej modernizacji WDK w Dąbrowie były prace termomodernizacyjne, współfinansowane ze  środków WFOŚiGW w Krakowie (dotacja w wysokości 124 167,14 zł)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Informacje dotyczące inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych:

 • Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Szarów" w miejscowości Targowisko


  31.12.2011 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”
  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  Termin zakończenia realizacji: 31.12.2011 r.
  Całkowity koszt operacji: 7 380 098,94 zł
  Kwota dofinansowania: 3 184 446,44 zł (51,8% kosztów kwalifikowalnych projektu)

  Projekt zakładał modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury ochrony środowiska. W ramach rozbudowy wykonane zostały: budynek oczyszczalni ścieków, budynek energetyczny i sitopiaskownika, pompownia ścieków, zbiornik retencyjny.

  Remontowi poddany został budynek socjalny, staw wyrównawczy i poletka osadowe, a likwidacji istniejące poletko składowania osadu, istniejąca pompownia ścieków i zbiornik ścieków dowożonych. Zakupione zostało także niezbędne wyposażenie oczyszczalni.
  Maksymalny przepływ dobowy oczyszczalni wynosi 612 m3.
  Średniodobowa ilość ścieków jaką może przyjąć oczyszczalnia wynosi 490 m3.

  Rozbudowa oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu biologicznego. Oczyszczanie ścieków realizowane jest w oparciu o technologię reaktorów SBR wykonanych ze stali nierdzewnej w formie wieżowej. Reaktory pracują na zasadzie działania cyklicznego z następującymi kolejno po sobie fazami cyklu oczyszczania. Kontrola całego systemu oczyszczania prowadzona jest w trybie online za pomocą systemu komputerowego, analizującego wartości czujników. Sprzężenie programu czasowego pracy reaktorów z pomiarami zapewnia pełną automatyzację procesów z możliwością ręcznego sterowania w razie wystąpienia takiej konieczności.