Zdalna Szkoła

Gmina Kłaj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Cel projektu: poprawa dostępu do szybkiego internetu wśród uczniów z terenu gminy Kłaj poprzez zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego w systemie zdalnej nauki

Dofinansowanie projektu z UE: 69 986,00 zł

Gmina Kłaj otrzymała grant na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej.

Grant w wysokości 69 986,00 zł zostanie przeznaczony na zakup 25 laptopów oraz 19 routerów WiFi. Dzięki dotacji do szkół i uczniów trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie.

Zakup jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”