Dla Przedsiębiorców

Urząd Gminy Kłaj przystępuje do kontroli przedsiębiorców

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) informuje się, że Urząd Gminy Kłaj przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzących działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Właściciele tychże nieruchomości, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ww. ustawy mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia kopi aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę.

W związku z powyższym, jeżeli dotychczas przedsiębiorca nie zawarł takiej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj  

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

INFORMACJA

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem - wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.klaj.pl w zakładce Samorząd - Gospodarka Odpadami – Dla Mieszkańców - firmy zbierające odpady w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłaj.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, obiekty sportowe, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

- uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;

- indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej (firma jednoosobowa) działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym  do rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Kłaj zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny.

Wpis do rejestru działalności regulowanej 

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2. Załącznik do powyższego wniosku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Firmy zbierające odpady 

Przejdź do: