Prawodawstwo

Prawo miejscowe

Uchwała nr XXXVIII/314/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

• Uchwała Nr XXVIII/253/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kłaj.

Uchwała Nr XXVIII/252/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

• Uchwała Nr XXVII/241/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.

• Uchwała Nr XXVII/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.

Uchwała Nr XXIV/217/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

• Uchwała NR XVI/142/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XV/137/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Kłaj.

• Uchwała Nr XV/137/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cel rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Kłaj.

• Uchwała Nr XIV/126/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

• Uchwała Nr XXX/212/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXII/146/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłaj.
Załącznik nr 1

Przejdź do: