Prawodawstwo

Prawo miejscowe

Uchwała nr XXII/146/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłaj 
Załącznik nr 1

Uchwała nr XXX/207/2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXX/208/2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXVII/209/2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXX/210/2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała nr XXX/211/2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.

Uchwała Nr XXX/212/2013 z dnia 5 marca 2013r.
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przejdź do: