Opłata adiacencka

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Kiedy?

a) jeżeli na terenie Gminy obowiązuje uchwała określająca stawki procentowe opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

b) opłata adiacencka naliczana jest w odniesieniu do każdej nieruchomości bez względu na jej rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (wyłączone są: nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśnie oraz w przypadku braku planu miejscowego, nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne;

c) jeżeli nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej, wyniku stworzenia możliwości podłączenia nieruchomości do tych urządzeń.

Kto określa wartość nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej?

Określenie wartości nieruchomości gmina zleca rzeczoznawcy majątkowemu, który sporządza stosowny operat szacunkowy, na podstawie którego oblicza się opłatę adiacencką.

Kto wnosi opłatę? 

Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, w chwili stworzenia warunków podłączenia do infrastruktury technicznej.

Procedura

a) Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie w formie postanowienia, informując na piśmie wszystkie strony wraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją;

b) ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Termin:

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca stawki procentowe opłaty adiacenckiej.

Dokumenty: