Informacje ogólne

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH JEDYNĄ DOPUSZCZALNĄ FORMĄ GROMADZENIA ODPADÓW JEST SEGREGACJA. NIE MOŻNA GROMADZIĆ ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY.

 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 • Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 • Nowe deklaracje właściciel nieruchomości składa do Urzędu Gminy w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, (np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Osoby posiadające nadpłatę proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Kłaj pokój numer 216 lub pod numerem telefonu 12 284 11 00 w godzinach pracy urzędu.
 • Osoby, które przed rokiem 2020 zadeklarowały zbieranie odpadów komunalny w sposób nieselektywny proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Kłaj pokój numer 216 lub pod numerem telefonu 12 284 11 00 w godzinach pracy urzędu.

Podane dane w deklaracjach będą weryfikowane pod względem ilości zadeklarowanych osób, posiadania kompostownika i wypełniania obowiązku segregacji odpadów komunalnych

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – DOMY JEDNORODZINNE

 • Od 1 stycznia 2022 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 35 otych od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do 140 złotych od osoby.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
 • Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kosze z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, worki na odpady biodegradowalne - co 2 tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
 • Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa o kwotę 6,00 złotych miesięcznie. W tym przypadku wymagane jest złożenie nowej deklaracji.
 • OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU OBOWIĄZUJE LIMIT NA ODBIÓR BIOODPADÓW (BRĄZOWE WORKI) W ILOŚCI 4-CH SZTUK OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO.  W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI ODPADÓW ZIELONYCH (SKOSZONA TRAWA, OPADŁE LIŚCIE, GAŁĘZIE) WYTWORZONYCH W DANYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDANIA ICH DO PUNKTU SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARGOWISKU (PSZOK).

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
– SEZON

 • Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie dotyczy nieruchomości gdzie prowadzona jest agroturystyka) od 01.01.2021 r. ustalono nową, zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Jednorazową opłatę należy uiścić do dnia 15 czerwca 2022 roku.

LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)

 • Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty - 35 otych od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do kwoty 140 złotych od osoby.
 • Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych bioodpady i odpady zmieszane będą odbierane co tydzień, a pozostała segregacja co dwa tygodnie.

 

Przejdź do: