Informacje ogólne

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH JEDYNĄ DOPUSZCZALNĄ FORMĄ GROMADZENIA ODPADÓW JEST SEGREGACJA. NIE MOŻNA GROMADZIĆ ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY.

 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
 • Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 • Nowe deklaracje właściciel nieruchomości składa do Urzędu Gminy w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, (np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • Osoby posiadające nadpłatę proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Kłaj pokój numer 216 lub pod numerem telefonu 12 284 11 00 w godzinach pracy urzędu.
 • Osoby, które przed rokiem 2020 zadeklarowały zbieranie odpadów komunalny w sposób nieselektywny proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Kłaj pokój numer 216 lub pod numerem telefonu 12 284 11 00 w godzinach pracy urzędu.

Podane dane w deklaracjach będą weryfikowane pod względem ilości zadeklarowanych osób, posiadania kompostownika i wypełniania obowiązku segregacji odpadów komunalnych

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – DOMY JEDNORODZINNE

 • Od 1 lutego 2020 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 27 złotych od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do 108 złotych od osoby.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
 • Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kosze z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
 • Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa o kwotę 4,00 złotych miesięcznie. W tym przypadku wymagane jest złożenie nowej deklaracji.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
– SEZON

 • W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku, obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,30 złotych za rok jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a jeśli odpady są zbierane w sposób nieselektywny 338,60 złotych. Jednorazową opłatę należy uiścić do dnia 15 czerwca 2020 roku.

LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)

 • Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty - 27 złotych od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do kwoty 108 złotych od osoby.
 • Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

 

Przejdź do: