Cyfrowa Gmina

W lutym 2022 r. Gmina Kłaj pozyskała grant  „Cyfrowa Gmina” – finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy Gminy prowadzący do wzrostu realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej (e-usługi) oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy w wysokości 325 080 zł.

W ramach inwestycji dotyczącej cyfryzacji urzędu przewidziano:

- Edukacja cyfrowa dla urzędników,

- Diagnoza cyberbezpieczeństwa,

- Integracja EZD z systemem Poczty Polskiej,

- Integracja systemów dziedzinowych z systemem Poczty Polskiej,

- Aplikacja mobilna,

- Modernizacja serwerowni – zakup oprogramowania oraz sprzętu,

- Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu,

- Stacje robocze,

- Zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych,

- Rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług publicznych w postaci cyfrowej, która pozwoli również na postęp w zakresie e-administracji. Efektem cyfryzacji Urzędu będzie automatyzacja procesów administracyjnych, co znacząco wpłynie na jakość i szybkość usług publicznych świadczonych przez Urząd. Stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania programów to gwarancja sprawnej obsługi mieszkańców z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa gwarantujących zarówno ochronę danych osobowych mieszkańców, jak i danych publicznych udostępnianych na zewnątrz w procesie załatwiania spraw. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” będzie służył realizacji zadań Gminy opisanych w ustawie o samorządzie gminnym, zwiększy się zdolność Gminy oraz jednostek jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Nabyty w ramach projektu sprzęt komputerowy, programy komputerowe, licencje, modernizacja i rozbudowa sieci LAN, usługi doradcze, szkoleniowe i diagnoza cyberbezpieczeństwa będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi mieszkańców.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego 

W listopadzie ubiegłego roku gmina Kłaj przystąpiła do projektu „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W zakresie podpisanej Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym — Granty PPGR", Gmina Kłaj pozyskała dofinasowanie w kwocie: 27 500,00 zł. 

Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w nauce zdalnej w postaci deficytu sprzętu komputerowego, czy utrudnień w dostępie do Internetu, co będzie miało pozytywny wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

W drodze przetargu został wyłoniony dostawca, który dostarczył sprzęt komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Informujemy, że niebawem rozpoczniemy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. Będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie, bądź za pośrednictwem e-mail odnośnie danych potrzebnych do sporządzenia Umowy.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Urząd Gminy w Kłaju nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowania. Komputery objęte są 24 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o kontakt. Udostępnimy Państwu dokumenty gwarancyjne umożliwiające dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Magdalena Brociek
Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
emial:

Podpisano umowę na sprzęt komputerowy

Pandemia zmieniła życie milionów osób, wymusiła wprowadzenie wcześniej niedostępnych i bardzo odległych w świadomości rozwiązań. Wiele ludzi ucierpiało również z powodu wykluczenia cyfrowego. Fakt ten zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do sprzętu komputerowego.

Na realizację tego zadania Gmina Kłaj pozyskała dofinasowanie w kwocie: 27 500,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach osi V funduszy unijnych  - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU stworzył m.in. program pozwalający dofinansować zakup  sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami,  niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępu do Internetu dla  rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. W ramach tego zadania Gmina Kłaj zakupi 11 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich. Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w nauce zdalnej w postaci deficytu sprzętu komputerowego, czy utrudnień w dostępie do Internetu, co będzie miało pozytywny wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Sprzęt dostarczony zostanie przez firmę Maciej Laskowicz - Linkart, która w przedstawiła najkorzystniejszą cenowo ofertę – na kwotę 26 924,70 zł.

Zadanie realizowane w ramach grantu Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" ze środków  budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Nowe wsparcie dla gmin!

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach osi V funduszy unijnych  - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU stworzył programy pozwalające dofinansować:

  • zakup, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST,
  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami,  niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępu do Internetu  dla  rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Gmina Kłaj rozpoczyna realizację kolejnego projektu, w ramach grantu Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR" ze środków  budżetu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. W ramach tego zadania Gmina Kłaj zakupi 11 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich. Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w nauce zdalnej w postaci deficytu sprzętu komputerowego, czy utrudnień w dostępie do Internetu co będzie miało pozytywny wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Koszt zadania: 27 500,00 zł

Dofinansowanie Unia Europejska: 27 500,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – Gmina Kłaj zrealizuje też drugi projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności usług publicznych dla mieszkańców Gminy na drodze elektronicznej.  Pierwszym krokiem, który usprawni obsługę stron oraz odpowie na sygnalizowane potrzeby będzie wdrożenie aplikacji mobilnej działającej na urządzeniach przenośnych i służąca do komunikacji dwukierunkowej: Mieszkaniec – Urząd, Urząd – Mieszkaniec.   

Koszt zadania: 325 080,00 zł

Dofinansowanie Unia Europejska: 325 080,00 zł