Wykaz organizacji

1) FUNDACJA IMIENIA WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO

Adres:
Grodkowice 1A
32-015 Kłaj
Prezes: Adrian Trybulec
Data rejestracji: 2016

Cele:

 • upowszechnianie wiedzy na temat polskiego kompozytora narodowego Władysława Żeleńskiego oraz popularyzacja jego twórczości,
 • szerzenie wiedzy na temat lokalnej historii i narodowego dziedzictwa kulturalnego,
 • popularyzacja twórczości architektonicznej Teodora Talowskiego,
 • szerzenie kultury, tradycji i dorobku staropolskich rodów ziemiańskich.

2) KRAKOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO

Adres:
ul. Racławicka 26
30-075 Kraków
Prezes: Rafał Wajda
E-mail:
Data rejestracji: 2013

Cele:

 • tworzenie warunków do uprawiania przez jego członków karate tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sportów i sztuk walki,
 • treningi na terenie Gminy Kłaj dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży,
 • regularne treningi zapewniają sprawność fizyczną, koordynację, pewność siebie, panowanie nad emocjami. 

3) LUDOWY  KLUB SPORTOWY „START” BRZEZIE

Adres:
Brzezie 232
32-014 Brzezie
Prezes: Dariusz Wieczorek
Data rejestracji: 2005

Cele:

 • celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku,
 • organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportu,
 • organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego,
 • szkolenie zawodników, organizowanie zawodów sportowych,
 • rozwijanie sportu masowego i rekreacji.

4) LUDOWY KLUB SPORTOWY  „TARGOWIANKA"

Adres:
Targowisko 423
32-015 Kłaj
Prezes: Arkadiusz Borycz
Data rejestracji: 2005

Cele:

 • rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
 • organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych,
 • dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
 • czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

5) LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZRYW” SZARÓW

Adres:
Szarów 346
32-014 Szarów
Prezes: Nikodem Wajda
Data rejestracji: 2001

Cele:

 • klub prowadzi wśród mieszkańców województwa małopolskiego działalność sportową, wychowawczą i turystyczną opartą na materialnej własnej bazie sportowej w celu: zapewnienia młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym i masowym, kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych,
 • działalność sportowa , turystyczna, rozwój dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

6) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZIU 

Adres:
Brzezie 271
32-014 Brzezie
Prezes: Artur Ordyk
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu OSP.

7) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWIE

Adres:
Dąbrowa 151
32-014 Brzezie
Prezes: Tomasz Kutrzeba
Strona internetowa: ospdabrowa.pl
Data rejestracji: 2006

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie instytucjom i stowarzyszeniom,
 • prowadzenie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów i zagrożeń ekologicznych oraz klęsk losowych,
 • informacja dla ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych oraz sposobach ochrony,
 • rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturowo-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestnictwo i reprezentowanie osp w organach władzy samorządowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

8) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KŁAJU 

Adres:
Kłaj 702
32-015 Kłaj
Prezes: Dariusz Pilch
Strona internetowa: www.osp.klaj.pl
Email:
Data rejestracji: 2001

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

9) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘŻKOWICACH

Adres:
Łężkowice 96
32-015 Kłaj
Prezes: Patryk Korbut
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

10) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZAROWIE

Adres:
Szarów 346b
32-014 Brzezie
Prezes: Krzysztof Iwulski 
Strona internetowa: www.szarow.osp.pl
E-mail:
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. 

11) KLUB SPORTOWY PODWAWELSKI

Adres:
Kraków, ul. Komandosów 21
30-334 Kraków
Prezes: Alojzy Nowak
Email:
Data rejestracji: 2011

Cele:

 • rozwój wychowania fizycznego, sportu, rekreacji oraz innych form aktywnego wypoczynku,
 • organizacja zlotów, festynów, konkursów oraz innych masowych imprez w dziedzinie kultury fizycznej,
 • organizacja kursów, konferencji, seminariów i obozów na których szkoli działaczy, organizatorów, instruktorów zakresie swej działalności statutowej,
 • propaguje i ułatwia indywidualne formy rekreacji ruchowej, udzielając instruktażu i poradnictwa w tym zakresie.

12) STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „BASKET"

Adres:
Dąbrowa 339
32-014 Brzezie
Prezes: Arkadiusz Sowiński
Data rejestracji: 2008

Cele:

 • programowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich uczestników stowarzyszenia w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjną i materialną,
 • uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej- koszykówka
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w koszykówce dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci
 • kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych

13) STOWARZYSZENIE "ŻYCZLIWA DŁOŃ"

Adres:
Kłaj 805
32-015 Kłaj
Prezes: Janina Malinowska
E-mail:
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • działanie w sferze zadań publicznych, szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach w których przebywają. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną
 • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty
 • prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno- rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: grup wsparcia, grup samopomocowych, placówek czasowego pobytu, usług domowych, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, turnusów rehabilitacyjnych
 • zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności
 • realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, organizowaniem pozytywnych form społecznej aktywności
 • pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług na działalność statutową stowarzyszenia
 • prowadzenie działań w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczo wychowawczej. doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją i wychowaniem
 • organizowanie wypoczynku, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych 

14) STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU ŚRODOWISKA NATURALNEGO „LAS MAŁOPOLSKA” 

Adres:
Kłaj 922
32-015 Kłaj
Prezes: Ryszard Bartoś
E-mail:
Data rejestracji: 2012

Cele:

 • zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego,
 • ochrona miejsc bytowania dzikich zwierząt i roślin chronionych,
 • podnoszenie społecznej świadomości w odniesieniu do wartości przyrodniczych,
 • promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną,
 • rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych,
 • wspomaganie podmiotów działających w tożsamych celach.

15) STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DOBRO DZIECKA”

Adres:
Gruszki-Brzezie 338
32-014 Brzezie
Prezes: Janina Pucharska
Tel.: 12/284 11 98
Email:
Data rejestracji: 2001

Cele:

 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • udzielanie pomocy materialnej rodzicom w celu dalszego wychowania dzieci upośledzonych,
 • dofinansowanie kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej,
 • pomoc w zakupie sprzętu medycznego stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności poszkodowanych dzieci i młodzieży,
 • tworzenie przy pomocy powiatowych organów samorządowych placówki opiekuńczej (świetlicy pobytu dziennego),
 • ułatwianie uzyskania stypendium dla kontynuowania nauki lub rehabilitacji zawodowej dzieci niepełnosprawnych od prywatnych osób fizycznych lub prawnych,
 • otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży upośledzonej w rodzinach patologicznych,
 • współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
 • współpraca z małopolskim kuratorium oświaty w Krakowie w zakresie edukacji młodzieży upośledzonej,
 • współpraca z władzami kościoła katolickiego w realizacji statutowych zadań,
 • niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym i ubogim,
 • wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie różnym formom patologii społecznej, demoralizacji, uzależnieniom (alkohol, narkotyki, inne),
 • inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia polski do Unii Europejskiej,
 • promowanie aktywności sportowej,
 • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

16) STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ

Adres:
Kłaj 652
32-015 Kłaj
Prezes: Gierat Krystyna
Email:
Strona: http://stow-klaj.opx.pl/
Data rejestracji: 2012

Cele:

 • działanie na rzecz rozwoju Gminy Kłaj,
 • podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Kłaj oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, edukacji i wychowania,
 • aktywizacja społeczna, ekonomiczna i kulturalna mieszkańców,
 • działanie na rzecz wyrównywania szans oraz rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, sportu, turystyki i wypoczynku, kultury,
 • działanie na rzecz integracji mieszkańców Gminy Kłaj a także rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi miejscowościami i podmiotami w kraju i za granicą,
 • działanie na rzecz rozwijania samopomocy, wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia kompetencji liderów lokalnych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców,
 • tworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców,
 • prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działanie w zakresie: dobroczynności kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska, poprawy estetyki gminy i rozwoju infrastruktury,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego Gminy Kłaj,
 • kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, historii i kultury Gminy Kłaj,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturalnej,
 • promowanie Gminy Kłaj i jej mieszkańców,
 • upowszechnianie wiedzy o regionie,
 • pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
 • działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • działania propagujące rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

17) STOWARZYSZENIE ROZWOJU KŁAJA

Adres:
Kłaj 655
32-015 Kłaj
Prezes: Maria Chyl
Data rejestracji: 2008

Cele:

 • wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
 • wypowiadanie się w imieniu społeczeństwa w sprawach publicznych,
 • szerzenie oświaty, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społecznozawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
 • wspieranie inicjatyw związanych z poziomem życia mieszkańców, kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży,
 • uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących,
 • podejmowanie działań właściwych dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży,
 • szerzenie idei społeczeństwa informatycznego,
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego,
 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi,
 • integracja z mieszkańcami państw unii europejskiej, organizacja współpracy zagranicznej pomoc w zakresie możliwości nauki języków obcych,
 • inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej,
 • podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
 • promocja obszaru, instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie,
 • popieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na wsi,
 • promocja idei zdrowego społeczeństwa, propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych.

18) STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO

Adres:
Targowisko 423
32-015 Kłaj
Prezes: Anna Fortuna
Data założenia: 2001

Cele:

 • inicjowanie życia kulturalnego wsi,
 • kultywowanie tradycji i przeszłości historycznej,
 • organizacja życia kulturalnego i artystycznego,
 • promocja artystów lokalnych,
 • wspieranie działań związanych z oświatą,
 • inicjowanie działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej,
 • rozwiązywanie problemów lokalnych,
 • promocja wsi Targowisko.

19) STOWARZYSZENIE „ŚWIAT PRZYJACIÓŁ”

Adres:
Szarów 376
32-014 Brzezie
Prezes: Mariusz Wróbel
E-mail:
Data rejestracji: 2012

Cele:

 • stowarzyszenia jest rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • promowanie aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną, 
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • poszukiwanie pasji życiowych, 
 • integracja środowiska dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.

20) STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI PARCEL BUDOWLANYCH W KŁAJU

Adres:
Kłaj, ul. Sportowa 6
32-015 Kłaj
Prezes: Łowiński Łukasz
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • ochrona interesów jego członków, związanych z własnościowym prawem do parcel budowlanych.

21) TOWARZYSTWO SPORTOWE  "WOLNI" KŁAJ”

Adres:
Kłaj 1051
32-015 Kłaj
Prezes: Mirosław Korbut
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • działalność w zakresie popularyzacji oraz upowszechniania sportu i turystyki,
 • działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

22) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  „ALFA” SZARÓW

Adres:
Szarów 7
32-014 Brzezie
Prezes:  Magdalena Kutrzeba
Rok założenia: 1999

Cele:

 • celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sporu, turystyki i krajoznawstwa, czynnego wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży. Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:
 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 4. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 
 5. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 6. propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki,
 7. organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia,
 8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw.
 • Klub realizuje cele przez prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:
 1. propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki,
 2. organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia,
 3. rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo, w tym znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na obszarze powiatu,
 4. wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich,
 5. umożliwiania uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukacje i wybór ścieżki życiowej,
 6. współpracy szkoły z organizacjami i  społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej,
 7. organizowanie uczniom czasu pozalekcyjnego poprzez kontakt z kulturą i historią regionu oraz historią narodu polskiego,
 8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw.

23) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” TARGOWISKO

Adres:
Targowisko, ul Szkolna 313
32-015 Kłaj
Prezes: Szymon Stokłosa
tel.: (12) 284- 15- 73
Email:
Data rejestracji: 2003

UKS „Iskra” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków zainteresowanych działalnością sportową i kulturową. Klub w którym działa około 80 osób, opiera swą aktywność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Cele:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 

24) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” GRODKOWICE

Adres:
Grodkowice 80
32-015 Kłaj
Prezes: Maria Klimczak
Data rejestracji: 2005

Cele:

 • planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

25) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SMYK” BRZEZIE

Adres:
Szkoła Podstawowa w Brzeziu
32-014 Brzezie
Prezes: Remigiusz Laskowicz
Data rejestracji: 2000

Cele:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

26) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINTER” KŁAJ

Adres:
ul. Wiejska 361,
32-015 Kłaj
Prezes: Wojciech Wilk
Data rejestracji: 1999

Cele:

 • planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań kulturalnych i sportowych klubu.

27) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC WIELICZKA  Gmina Kłaj:  

8.DH „STRAŻNICY NATURY”, działająca przy SP w Targowisku

Adres:
Targowisko 313
32-015 Kłaj
tel.: (12) 284 14 69

3 Gromada Zuchowa „EKOLUDKI Z LESNEJ BUDKI", działająca przy SP w Kłaju

Adres: 
ul. Wiejska 361
tel.: (12) 284 11 80

5.DH „LEŚNI LUDZIE W KŁAJU, działająca przy SP w Kaju

Adres:
ul. Wiejska 361
tel.: (12) 284 11 80

10 Drużyna Wędrownicza „Czar", działająca przy ZSO w Kłaju

Adres:
ul. Wiejska 361
tel.: (12) 284 11 80

Cele:

 • wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

28) KLUB SPORTOWY „SZACHOWNICA KŁAJ”

Adres:
Targowisko 543
32-015 Kłaj
Prezes: Zbigniew Gądor
Data rejestracji: 2020
Email:

Cele:

 • organizowanie zajęć szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności umysłowej,
 • organizowanie zawodów i imprez szachowych oraz rekreacyjnych,
 • organizowanie aktywnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w tym obozów treningowych i półkolonii,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej.