Wykaz organizacji

1) FUNDACJA IMIENIA WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO

Adres: Grodkowice 1A
            32-015 Kłaj
Prezes: Adrian Trybulec
Data rejestracji: 2016
Cele:

 • upowszechnianie wiedzy na temat polskiego kompozytora narodowego Władysława Żeleńskiego oraz popularyzacja jego twórczości
 • szerzenie wiedzy na temat lokalnej historii i narodowego dziedzictwa kulturalnego
 • popularyzacja twórczości architektonicznej Teodora Talowskiego
 • szerzenie kultury, tradycji i dorobku staropolskich rodów ziemiańskich

2) KRAKOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO ODDZIAŁ KŁAJ

Adres: ul.Grottgera 3/42,
30-035 Kraków
Prezes: Rafał Wajda
E-mail:
Data rejestracji: 2013
Cele:

Celem klubu jest tworzenie warunków do uprawiania przez jego członków karate tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sportów i sztuk walki.

Treningi na terenie Gminy Kłaj dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. W klubie ćwiczą już czterolatki, a wśród trenujących jest wiele dziewczynek, bo kto powiedział, że mogą chodzić tylko na balet? Młodzi adepci karate tradycyjnego shotokan uczą się dyscypliny, etykiety, pomagania słabszym oraz szacunku dla starszych.

Regularne treningi zapewniają sprawność fizyczną, koordynację, pewność siebie, panowanie nad emocjami. Dają świadomość, że najważniejsza jest praca nad sobą, nawet jeśli nie zawsze się nam chce. 

3) LUDOWY  KLUB SPORTOWY „START” BRZEZIE

Adres: Brzezie 232,
32-014 Brzezie
Prezes: Dariusz Wieczorek
Data rejestracji: 2005
Cele:

 • celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku
 • organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportu
 • organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego
 • szkolenie zawodników, organizowanie zawodów sportowych
 • rozwijanie sportu masowego i rekreacji

4) LUDOWY KLUB SPORTOWY  „TARGOWIANKA"

Adres: Targowisko 423,
32-015 Kłaj
Prezes: Arkadiusz Borycz
Data rejestracji: 2005
Cele:

 • rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu
 • organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych
 • dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
 • czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.

5) LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZRYW” SZARÓW

Adres: Szarów 346,
32-014 Szarów
Prezes: Adam Kowal
Data rejestracji: 2001
Cel:

Klub prowadzi wśród mieszkańców województwa małopolskiego działalność sportową, wychowawczą i turystyczną opartą na materialnej własnej bazie sportowej w celu: zapewnienia młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym i masowym, kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych

Działalność sportowa , turystyczna, rozwój dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

6) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZIU 

Adres: Brzezie 271
32-014 Brzezie
Prezes: Artur Ordyk
Data rejestracji: 2002
Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu OSP.

7) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWIE

Adres: Dąbrowa 151,
32-014 Brzezie
Prezes: Krzysztof Hytroś
Strona internetowa: ospdabrowa.pl
Data rejestracji: 2006
Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie instytucjom i stowarzyszeniom
 • prowadzenie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów i zagrożeń ekologicznych oraz klęsk losowych
 • informacja dla ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych oraz sposobach ochrony
 • rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu praz prowadzenie działalności kulturowo-oświatowej i rozrywkowej
 • uczestnictwo i reprezentowanie osp w organach władzy samorządowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

8) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KŁAJU 

Adres: Kłaj 702,
32-015 Kłaj
Prezes: Dariusz Pilch
Strona internetowa:www.osp.klaj.pl
Email:
Data rejestracji: 2001
Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
 • branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

9) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘŻKOWICACH

Adres: Łężkowice 95,
32-015 Kłaj
Prezes: Wojciech Wilk
Data rejestracji: 2002
Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej
 • uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

10) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZAROWIE

Adres: Szarów 346b,
32-014 Brzezie
Prezes: Grzegorz Kołton
Strona internetowawww.szarow.osp.pl
E-mail:   
Data rejestracji: 2002

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu
 • działania na rzecz ochrony środowiska
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. 

11) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TARGOWISKU

Adres: Targowisko 423,
32-015 Kłaj
Prezes: Krzysztof Naruszewicz

Strona internetowa: osptargowisko.wixsite.com

Email:

Data rejestracji: 2001

Cele:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu
 • działania na rzecz ochrony środowiska
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1. (do indywidualnego określenia przez OSP dodatkowych celów i zadań)

12) STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „BASKET"

Adres: Dąbrowa 339,
32-014 Brzezie
Prezes: Arkadiusz Sowiński
Data rejestracji: 2008
Cele:

 • programowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich uczestników stowarzyszenia w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjną i materialną
 • uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej- koszykówka
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w koszykówce dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci
 • kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych

13) STOWARZYSZENIE "ŻYCZLIWA DŁOŃ"

Adres: 32-015 Kłaj 805
Prezes: Janina Malinowska
E-mail:
Data rejestracji: 2002
Cele:

Działanie w sferze zadań publicznych, szeroko rozumiane działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działanie w zakresie pomocy społecznej, w szczególności inicjowanie i popieranie wszelkich form pomocy rodzinom i osobom będącym w potrzebie, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 • tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach w których przebywają. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną
 • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób jako grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty
 • prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno- rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: grup wsparcia, grup samopomocowych, placówek czasowego pobytu, usług domowych, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, turnusów rehabilitacyjnych
 • zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności
 • realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, organizowaniem pozytywnych form społecznej aktywności
 • pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług na działalność statutową stowarzyszenia
 • prowadzenie działań w zakresie zdrowego stylu życia, ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, opiekuńczo wychowawczej. doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją i wychowaniem
 • organizowanie wypoczynku, zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej.
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi i innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych  

14) STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU ŚRODOWISKA NATURALNEGO „LAS MAŁOPOLSKA” 

Adres: Kłaj 922,
32-015 Kłaj
Prezes: Ryszard Bartoś
E-mail:
Data rejestracji: 2012
Cele:

 • zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego
 • ochrona miejsc bytowania dzikich zwierząt i roślin chronionych
 • podnoszenie społecznej świadomości w odniesieniu do wartości przyrodniczych
 • promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną
 • rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych
 • wspomaganie podmiotów działających w tożsamych celach

15) STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DOBRO DZIECKA”

Adres: Gruszki-Brzezie 338,
32-014 Brzezie
Prezes: Janina Pucharska
Tel.: 12/284 11 98
Fax: 12-284-11-98
Email:
Strona internetowa: www.dobrodziecka.org
Data rejestracji: 2001
Cele:

 •  organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • udzielanie pomocy materialnej rodzicom w celu dalszego wychowania dzieci upośledzonych
 • dofinansowanie kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej
 • pomoc w zakupie sprzętu medycznego stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności poszkodowanych dzieci i młodzieży
 • tworzenie przy pomocy powiatowych organów samorządowych placówki opiekuńczej (świetlicy pobytu dziennego)
 • ułatwianie uzyskanie stypendium dla kontynuowania nauki lub rehabilitacji zawodowej dzieci niepełnosprawnych od prywatnych osób fizycznych lub prawnych
 • otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży upośledzonej w rodzinach patologicznych
 • współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi w realizacji celów statutowych stowarzyszenia
 • współpraca z małopolskim kuratorium oświaty w Krakowie w zakresie edukacji młodzieży upośledzonej
 • współpraca z władzami kościoła katolickiego w realizacji statutowych zadań
 • niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym i ubogim
 • wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży
 • przeciwdziałanie różnym formom patologii społecznej, demoralizacji, uzależnieniom (alkohol, narkotyki, inne)
 • inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia polski do Unii Europejskiej
 • promowanie aktywności sportowej
 • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

16) STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ

Adres: Kłaj 652,
32-015 Kłaj
Prezes: Gierat Krystyna
Email:
Strona: http://stow-klaj.opx.pl/
Data rejestracji: 2012
Cele:

 • działanie na rzecz rozwoju Gminy Kłaj
 • podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Kłaj oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji, edukacji i wychowania
 • aktywizacja społeczna, ekonomiczna i kulturalna mieszkańców
 • działanie na rzecz wyrównywania szans oraz rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, sportu, turystyki i wypoczynku , kultury
 • działanie na rzecz integracji mieszkańców Gminy Kłaj a także rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi miejscowościami i podmiotami w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz rozwijania samopomocy, wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia kompetencji liderów lokalnych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
 • tworzenie warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
 • prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działanie w zakresie: dobroczynności kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działanie na rzecz ochrony środowiska, poprawy estetyki gminy i rozwoju infrastruktury
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego Gminy Kłaj
 • kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, historii i kultury Gminy Kłaj
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturalnej
 • promowanie Gminy Kłaj i jej mieszkańców
 • upowszechnianie wiedzy o regionie
 • pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych
 • działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • działania propagujące rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

17) STOWARZYSZENIE ROZWOJU KŁAJA

Adres: Kłaj 655,
32-015 Kłaj
Prezes: Maria Chyl
Data rejestracji: 2008
Cele:

 • wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności
 • wypowiadanie się w imieniu społeczeństwa w sprawach publicznych
 • szerzenie oświaty, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społecznozawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego
 • wspieranie inicjatyw związanych poziomem życia mieszkańców, kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży
 • uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących
 • podejmowanie działań właściwych dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży
 • szerzenie idei społeczeństwa informatycznego
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego
 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi
 • integracja z mieszkańcami państw unii europejskiej, organizacja współpracy zagranicznej pomoc w zakresie możliwości nauki języków obcych
 • inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej
 • podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
 • promocja obszaru, instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie
 •  popieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnych na wsi
 • promocja idei zdrowego społeczeństwa, propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych

18) STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO

Adres: Targowisko 315,
32-015 Kłaj
Prezes: Anna Fortuna
Data założenia: 2001
Cele:

 • inicjowanie życia kulturalnego wsi
 • kultywowanie tradycji i przeszłości historycznej
 • organizacja życia kulturalnego i artystycznego
 • promocja artystów lokalnych
 • wspieranie działań związanych z oświatą
 • inicjowanie działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej
 • rozwiązywanie problemów lokalnych
 • promocja wsi Targowisko

19) STOWARZYSZENIE „ŚWIAT PRZYJACIÓŁ”

Adres: Szarów 376,
32-014 Brzezie
Prezes: Mariusz Wróbel
E-mail:
Data rejestracji: 2012

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych, integracja środowiska dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.

20) STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI PARCEL BUDOWLANYCH W KŁAJU

Adres: Kłaj 655,
32-015 Kłaj
Prezes: Łowiński Łukasz
Data rejestracji: 2002

Celem stowarzyszenia jest ochrona interesów jego członków, związanych z własnościowym prawem do parcel budowlanych.

21) TOWARZYSTWO SPORTOWE  „WOLNI" KŁAJ

Adres: Kłaj 1051,
32-015 Kłaj
Prezes: Czubak Jerzy
Data rejestracji: 2002
Cele:

 • działalność w zakresie popularyzacji oraz upowszechniania sportu i turystyki,
 • działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

22) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  „ALFA” SZARÓW

Adres: Gimnazjum w Szarowie 302,
32-014 Brzezie
Prezes:  Józef Świegoda
Rok założenia: 1999
Cele:

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sporu, turystyki i krajoznawstwa, czynnego wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży. Klub realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności nieodpłatnej w zakresie:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc o pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu
 • angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw

Klub realizuje swoje przez prowadzenie działalności odpłatnej w zakresie:

 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie i popularyzowanie aktywnej turystyki
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym celem popularyzacji zdrowego trybu życia
 • rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo, w tym znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na obszarze powiatu
 • wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich
 • umożliwiania uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukacje i wybór ścieżki handlowej
 • współpracy szkoły z organizacjami i  społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej
 • organizowanie uczniom czasu pozalekcyjnego poprzez kontakt z kulturą i historią regionu oraz historią narodu polskiego
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych państw.

23) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” TARGOWISKO

Adres:  Targowisko 313
32-015 Kłaj 
Prezes: Mirosław Świętek
tel.: (12) 284- 15- 73
Email:
Data rejestracji: 2003

UKS „Iskra” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków zainteresowanych działalnością sportową i kulturową. Klub w którym działa około 80 osób, opiera swą aktywność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
Cele:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 

24) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” GRODKOWICE

Adres: Grodkowice 80,
32-015 Kłaj
Prezes: Maria Klimczak
Data rejestracji: 2005

UKS „Olimpijczyk” działa przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Zajmuje się organizowaniem pozaszkolnego życia sportowego i kulturowego dzieci. Co roku jest organizatorem gminnego i powiatowego „Konkursu Pięknego Czytania”.
Cele:

 • planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

25) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SMYK” BRZEZIE

Adres:  Brzezie 362,
32-014 Brzezie
Prezes: Remigiusz Laskowicz
Data rejestracji: 2000
Cele:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego i kulturalnego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • uczestniczenie w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

26) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINTER” KŁAJ

Adres: ul. Wiejska 361,
32-015 Kłaj
Prezes: Wojciech Wilk
Data rejestracji: 1999
Cele:

 • planowanie i organizowanie kulturalnego i sportowego, pozalekcyjnego życia uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
 • uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 • organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań kulturalnych i sportowych klubu.

27) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC WIELICZKA  Gmina Kłaj: 

8.DH „STRAŻNICY NATURY”
działająca przy ZSO w Targowisku
Adres: Targowisko 313,32-015 Kłaj
tel.: (12) 284 14 69

3 Gromada Zuchowa 
EKOLUDKI Z LESNEJ BUDKI",
 
działająca przy ZSO w Kłaju
Adres: ul. Wiejska 361
tel.: (12) 284 11 80

5.DH LEŚNI LUDZIE W KŁAJU DZIAŁAJĄCA PRZY ZSO W KŁAJU
działająca przy ZSO w Kłaju
Adres: ul. Wiejska 361
tel.: (12) 284 11 80

10 Drużyna Wędrownicza Czar"
działająca przy ZSO w Kłaju
Adres: ul. Wiejska 361
tel.: (12) 284 11 80

Cele:

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.