Zadania realizowane z budżetu Państwa - Program Polski Ład

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju. 

11 sierpnia br. podpisano umowę z Wykonawcą na rozbudowę istniejącego budynku OSP w Kłaju. Realizacja polegać będzie na rozbiórce starego budynku usługowego oraz gospodarczego obok jednostki Straży Pożarnej, a w jego miejsce powstanie nowy budynek przyłączony do obecnego OSP. W przebudowie przewidziano mi in. zaprojektowanie wejść z pomieszczenia garażu do istniejącej części budynku oraz przejścia na poddaszu wraz ze schodami.

Dofinansowanie z Programu: 2 000 000 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 7.08.2024 

Nazwa Inwestycji: Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko

W sierpniu 2023 r. rozpoczęły się intensywne prace związane z realizacją zadania pn. Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W najbliższym czasie prace skupią się na budowie zbiorników retencyjnych wody czystej.

Zbiorniki służyć będą gromadzeniu wody czystej w okresie niskich rozbiorów w sieci. Część pojemności zbiorników przeznaczona będzie do magazynowania wody pożarowej.

Nazwa Inwestycji: Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko

Gmina Kłaj realizuje zadanie pn. Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko.

Wykonawcą jest P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA  SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów.

W ramach zadania Wykonawca miał za zadanie zaprojektowanie oraz wykonanie głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, a także siecią wodociągową.

Inwestycja ma szczególne znaczenie dla społeczności gminnej, jej podstawowym celem jest zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wysokiej jakości wody przeznaczonej do celów socjalno- bytowych.

W ramach umowy z Wykonawcą uzyskano część dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych:

  • 27 lipca br. udzielono pozwolenia na budowę budynku technicznego wraz z budową zbiorników retencyjnych wody czystej i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 2551/2, 2551/6, 2551/5, 1711/2 w m. Targowisko,
  • 28 czerwca uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 257 w msc. Kłaj,
  • 5 maja dla sieci wodociągowej dla dz. nr ew. 613/9, 615, 616, 619, 620, 621, 624 w msc. Szarów, dz. nr ew. 1662/2, 2551/2, 2551/6, 2551/3, 2551/5, 1711/2, 1712, 1729, 1735 w m. Targowisko, dz. nr ew. 257, 205/1 w m. Kłaj.

Planowany termin zakończenia Inwestycji: 2024-02-22

Przewidywana wartość inwestycji: 10 996 200,00 zł

Dofinansowanie z Programu: 8 000 000,00 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko

Gmina Kłaj 2 sierpnia 2022 r. zakończyła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy i dokonała wyboru Wykonawcy, któremu zamierza powierzyć realizację Inwestycji pn. Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko.

Wykonawcą jest: P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA  SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów. Wybór Wykonawcy nastąpił w trybie konkurencyjnym zgodnie
z przepisami prawa zamówień publicznych.

Planowany termin zakończenia Inwestycji: 2024-02-22

Przewidywana wartość inwestycji: 10 996 200,00 zł

Dofinansowanie z Programu: 8 000 000,00 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko

W listopadzie 2021 r. Gmina Kłaj zakwalifikowana została przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy Inwestycyjnej do kwoty 8 000 000,00 zł na realizację zadania: Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko.

Przewidywana wartość inwestycji: 9 500 000,00 zł

Dofinansowanie z Programu: 8 000 000,00 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa głębinowego ujęcia wody w msc. Targowisko

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na obszar inwestycyjny obejmujący infrastrukturę wodno - kanalizacyjną. Zadanie obejmuje budowę głębinowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody o wydajności 60 m3/godz., zbiornikami wody pitnej o pojemności 645 m3 oraz zestawem hydroforowym w miejscowości Targowisko. Ponadto wybudowane zostanie 2000 mb sieci wodociągowej magistralnej. Całość zostanie zrealizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja niezwykle korzystnie wpłynie na stabilność zaopatrzenia w wodę i bezpieczeństwo sanitarne 10472 mieszkańców Gminy Kłaj.

Przewidywana wartość inwestycji: 9 500 000,00 zł

Dofinansowanie z Programu: 8 000 000,00 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

Trwają intensywne prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów i Dąbrowa. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W najbliższym miesiącu realizowany będzie kolektor C (objęty decyzją pozwolenia na budowę znak BGN.6740.IG.1012.2014 z dnia 15.10.2014) oraz kolektor D z odcinka 4. (objęty zgłoszeniem robót budowlanych znak AB.6743.2.254.2022.IG z dnia 19.05.2022 r.) Z całością dokumentacji projektowej można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Kłaj, pod adresem.

Fragmenty dokumentacji projektowej, realizowanej w najbliższym czasie dostępne są pod linkiem. 

Inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

DOFINANSOWANA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w kwocie 8 400 850,00 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

W ramach zadania Wykonawca realizuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ww. miejscowości.

Obecnie realizowany jest kolektor C zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym w decyzji pozwolenia na budowę z dnia 2014.10.17 nr BGN.6740.IG.1012.2014.

Dokumentacja projektowa objęta umową na roboty budowlane udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy Kłaj pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugklaj,a,2223880,budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-msc-brzezie-szarow-i-dabrowa-gm-klaj.html

W ramach zadania realizowany będzie zakres objęty:

  • Decyzją pozwolenia na budowę znak BGN.6740.IG.1012.2014 z dnia 15.10.2014 r.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów- etap II, Dąbrowa- etap II”- część II opracowania- bez kolektora K oraz odcinka J7-J4 (pozostawiając jedynie studnie nr J7 i J4),
  • Decyzją pozwolenia na budowę znak BGN.6740.IG.956.2014 z dnia 22.09.2014 r.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów- etap II, Dąbrowa- etap II”- część III opracowania- do wykonania kolektor T,
  • Zgłoszeniem robót budowlanych znak AB.6743.2.872.2022.IG z dnia 17.11.2022 r.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów- odcinek 1 - do wykonania całość opracowania,
  • Zgłoszeniem robót budowlanych znak AB.6743.2.881.2022.IG z dnia 22.11.2022 r.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów i Dąbrowa- odcinek 2- do wykonania całość opracowania,
  • Zgłoszeniem robót budowlanych znak AB.6743.2.871.2022.IG z dnia 17.11.2022 r.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów- odcinek 3 - do wykonania całość opracowania,
  • Zgłoszeniem robót budowlanych znak AB.6743.2.880.2022.IG z dnia 22.11.2022 r.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarów- odcinek 4 - do wykonania całość opracowania,
  • Zgłoszeniem robót budowlanych znak AB.6743.2.254.2022.IG z dnia 19.05.2022 r.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie – do wykonania odcinek B1-B2.

Planowany termin zakończenia Inwestycji: 2024-09-28

Przewidywana wartość inwestycji: 7 228 081,42 zł

Dofinansowanie z Programu: 6 866 677,35 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

Gmina Kłaj 1 marca 2023 r. zakończyła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy i dokonała wyboru Wykonawcy, któremu zamierza powierzyć realizację Inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa.

Wykonawcą jest: PHU „INKO 2001” K. ŁUKASIK, K. KACZOR, J. MAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Lwowskiej 220, 33-300 Nowy Sącz. Wybór Wykonawcy nastąpił w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Planowany termin zakończenia Inwestycji: 2024-09-28

Przewidywana wartość inwestycji: 7 228 081,42 zł

Dofinansowanie z Programu: 6 866 677,35 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

14 czerwca 2022 r. Gmina Kłaj zakwalifikowana została przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy Inwestycyjnej do kwoty 8 400 850,00 zł na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

Przewidywana wartość inwestycji: 8 843 000,00 zł

Dofinansowanie z Programu: 8 400 850,00 zł

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj

W dniu 25 lutego 2022 r. Gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na obszar inwestycyjny obejmujący infrastrukturę wodno - kanalizacyjną. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów, Brzezie i Dąbrowa, w tym prace związane z robotami rozbiórkowymi elementów dróg występujących na trasie kanalizacji sanitarnej, wykopy pod rurociągi, wykonanie podłoża piaskowego, montaż sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami, wykonanie obsypki piaskowej rurociągów, zasypanie wykopów oraz odtworzenie nawierzchni drogowych. Ścieki odprowadzane będą za pomocą projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej do istniejącej kanalizacji, a następnie kierowane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Targowisku. Gmina Kłaj posiada aktualne decyzje pozwolenia na budowę na ww. zakres. Inwestycja zapewni mieszkańcom dostęp do kanalizacji i kompleksowo uporządkuje system gospodarki wodno- ściekowej w sposób niekontrolowany. Polepszy to jakość lokalnych wód i gleb, zwiększy stan bezpieczeństwa zdrowotnego oraz umożliwi rozwój nowych osiedli i przedsiębiorstw.

Przewidywana wartość inwestycji: 8 843 000,00 zł

Dofinansowanie z Programu: 8 400 850,00 zł