Fotowoltaika

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Uprawniony z tytułu gwarancji powiadomi Gwaranta - Wykonawcę telefonicznie lub emailowo podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:

 • telefon:  +48 22 371 14 75
 • e-mail:

Dyżur telefoniczny będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Użytkownicy dokonują zgłoszenia usterek i awarii za pośrednictwem adresu e-mail pod warunkiem zachowania wzoru formularza:

DANE DO ZGŁOSZENIA USTERKI/AWARII

GMINA

IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

ADRES INSTALACJI

TELEFON KONTAKTOWY, KTÓRY UŻYTKOWNIK ODBIERA

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA -DODATKOWE INFORMACJE

1. POWÓD ZGŁOSZENIA

2. NUMER SERYJNY URZĄDZENIA, KTÓRE ULEGŁO USZKODZENIU (INFORMACJA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA TABLICZCE

ZNAMIONOWEJ PO SKRÓCIE SN:, PODANIE DANYCH ZNACZNIE PRZYŚPIESZY PROCES REKLAMACJI)

3. OKOLICZNOŚCI WYSTĄPIENIA (NOC, DZIEŃ, POCHMURNIE ITP.)

4.EWENTUALNY KOD BŁĘDY LUB OPIS BŁĘDU WYŚWIETLANY W APLIKACJI/NA WYŚWIETLACZY FALOWNIKA.

5. CZY W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA SIĘ FALOWNIKA SPRAWDZONE ZOSTAŁY ZABEZPIECZENIA W INSTALACJI I ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ?

ANKIETA

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

W obszarze obsługi zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących instalacji fotowoltaicznych, firma Sanito przekazuje oficjalne stanowisko. W sytuacji wystąpienia błędu, ekran LCD poinformuje użytkownika o alarmie, co może skutkować zatrzymaniem dostarczania energii do sieci. Szczegółowy opis alarmów wraz z odpowiadającymi im wiadomościami alarmowymi został przedstawiony w Tabeli 10.1, dostępnej w załączniku.

Okres gwarancji: 150 miesięcy od daty popisania protokołu końcowego tj. 10.11.2023 r. 

Warunki gwarancji:

1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy instalacji fotowoltaicznych i ich elementy przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty.

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. 

3. W okresie gwarancji Gwarant - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek zestawu instalacji fotowoltaicznych (dostarczonych  i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).

4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek  Uprawniony z tytułu gwarancji powiadomi Gwaranta - Wykonawcę telefonicznie,  lub emailowo podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. . Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:

 • telefon:  799 398 888, 22 247 20 37
 • e-mail: 

Dyżur telefoniczny będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W celu przyjmowania zgłoszeń nagłych zagrażających mieniu, bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu mieszkańców, w tym także w  okresach świątecznych Wykonawca – Gwarant zapewnia dyżur telefoniczny pod numerem 799 398 888,

5. Wsparcie gwarancyjne w zakresie opisanym w § 10 umowy  dostępne jest w dni robocze, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej i § 10 ust. 1 pkt. 1.12. zdanie 3 umowy

6. Czas reakcji w przypadku awarii wynosi maksymalnie 3 dni robocze i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy. W przypadku zgłoszenia awarii, która zagraża życiu, zdrowiu użytkowników lub może spowodować szkodę majątkową, usterki powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od daty jego zgłoszenia. 

7. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem instalacji fotowoltaicznych protokołem. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:

 • datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
 • rodzaj wady, awarii lub usterki,
 • adres lokalizacji zestawu instalacji fotowoltaicznych,
 • datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.

8. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant - Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.

9. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta - Wykonawcy.

10. Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze  o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

11. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta - Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta - Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.

12. Odpowiedzialność Gwaranta - Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały  z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad  i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt. 1.3 i 1.4 umowy.

13. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu, wycieków, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.

14. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o postanowienia umowy Nr 3/XI/2020 z dnia 30.11.2020, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

15. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: SZPT/ZP-02/07/2019 oraz umowie Nr 3/XI/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Kody błędów -  falownik DEYE 

SANITO Odpowiedź dla Zamawiającego dot. reklamacji fotowoltaiki - błędy napięcia AC

Kwiecień 2023

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Szanowni Beneficjenci projektu,

Otrzymujemy informację, że Tauron rozsyła do Państwa aneksy dotyczące przejścia na rozliczenie prosumenckie z formy netmetering na netbilling. Chodzi o energię wyprodukowaną z mikroinstalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach programu parasolowego „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Jeżeli chcą Państwo nadal pozostać na starym systemie rozliczania, a do czego są Państwo uprawnieni zgodnie z Ustawą OZE – zalecamy następującą ścieżkę postępowania:

 • uzupełnić oświadczenie klienta o zawarciu umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji (załącznik)
 • wykonać kopię umowy podpisanej z Gminą w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”,
 • powyższe dokumenty wraz z własnoręcznie sporządzonym pismem reklamacyjnym przesłać na adres Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Przypominamy, że Ustawa OZE uprawniła Państwa, jako beneficjentów programu, do pozostania w rozliczeniu w systemie netmeteringu (opustu) przy spełnieniu 3 warunków:

 • Zawarcie umowy na montaż/dofinansowanie z gminą do 31.03.2022 r.
 • Złożenie wniosku do Tauron o przyłączenie mikroinstalacji do 31.12.2023 r.
 • Złożenie oświadczenia do Tauron (zgodnie z załącznikiem) do 31.12.2023 r.

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

Od 1 kwietnia 2022 roku zmienił  się system rozliczania fotowoltaiki dla nowych prosumentów.

Net-billing nie jest tak przejrzysty, jak system opustów, który wprowadzono w lipcu 2016 roku i który przyczynił się do ogromnego zainteresowania Polaków fotowoltaiką. Operatorzy sieci dystrybucyjnej głośno mówią o problemach dotyczących napięć i konieczności większego wykorzystywania energii na miejscu. Prosumenci w gospodarstwach domowych są w stanie na bieżąco wykorzystać tylko około jedną piąta produkowanej energii. System opustów zapewnia, że w ciągu roku prosument może – w zależności od wielkości instalacji – odebrać 70-80 proc. nadwyżki bez ponoszenia dodatkowych opłat.  W systemie net billingu prosument będzie musiał na bieżąco śledzić, jak zmieniają się ceny energii.

Net-billing zakłada odrębne rozliczenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość ustaloną według ceny giełdowej. W tym systemie prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej, ponieważ pobraną energię kupuje ze wszystkimi opłatami (w tym VAT), zgodnie z taryfą swojego sprzedawcy. Prosument kupuje więc energię z wszystkimi opłatami taryfowymi, a sprzedaje bez tych opłat. Oznacza, to że prosument nie rozlicza produkcji energii ilościowo, tylko wartościowo, a ponadto ponosi wszystkie opłaty taryfowe przy pobieraniu energii z sieci. 

System opustów

Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do 31 marca 2022 r., zostaną  w systemie opustów i zachowają  prawo do rozliczania na tych zasadach przez 15 lat. Liczy się data wpłynięcia wniosku do OSD.

W przypadku osób, które realizują  fotowoltaikę w ramach tzw. projektów parasolowych, czyli inwestycji realizowanych przez samorządy z unijnym dofinansowaniem, tak jak program „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” zachowują prawo do rozliczeń na zasadach opustów  przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci.

Wymogiem było zawarcie do 31 marca 2022 roku umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje parasolowy projekt. Jeśli natomiast chodzi o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, to uczestnik projektu parasolowego musi złożyć prawidłowy wniosek do OSD najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.

Stąd apelujemy o uważne zapoznanie się z Aneksem do Umowy Sprzedaży Energii  Elektrycznej wraz z usługą dystrybucji z Zakładem Energetycznym. Część Beneficjentów Projektu mogła dostać od Zakładu Energetycznego błędne umowy, gdzie rozliczenie produkcji energii będzie odbywać się na zasadzie net-billingu. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Zakładem Energetycznym celem zmiany rozliczenia produkcji energii na zasadach opustów, a z Urzędem Gminy w celu otrzymania  stosownego oświadczenia, że są Państwo uczestnikami  projektu parasolowego. 

W przypadku  prosumentów, którzy składają wniosek o przyłączenie fotowoltaiki od 1 kwietnia, do 30 czerwca będą jeszcze rozliczani w obecnym systemie opustów. Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, ich nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku. Ci prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu 1 lipca 2022 r.

Stąd zwracamy się z prośbą o analizę dokumentów przesłanych do Państwa po wymianie licznika na dwukierunkowy, gdyż sposób przedstawienia tych zapisów przez Zakład Energetyczny jest niejednoznaczny. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu meilowego z  Referatem Inwestycji: .  

Kontakt do  Wykonawcy:

Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ:

Nie współpracujemy z żadnymi firmami związanymi z montażem instalacji fotowoltaicznych. 

W projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” Gmina w 2021 r. podpisywała z Mieszkańcami Umowy na montaż paneli, a następnie listę Mieszkańców biorących udział w projekcie przekazała Wykonawcy – firma Sanito sp. z o.o, który  został wyłoniony w drodze przetargu.

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” informujemy, że umowa z Generalnym Wykonawcą montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Subregionu Wielickiego tj. firmą SANITO Sp. z o.o. została aneksowana. Aktualny termin przewiduje realizację zadania do dnia 28 lutego 2022r.

Opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawy odwoławcze odbyły się w KIO między 14 a 29 stycznia 2020 r. KIO nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień, co niezwłocznie zrobiliśmy.

Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań zarówno do KIO, jak i skarg na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Postępowania przed organami sądowymi toczyły się mozolnie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W październiku 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – firmą Sanito sp. z o.o.

W czasach pandemii  tj. 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik (wyznaczona z pośród zamawiających do przeprowadzenia postępowania), w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.

Już wtedy Wykonawca mierzył się z trudnościami związanymi z pandemią i dokonał zmiany równoważnej paneli fotowoltaicznych z mocy 280 kW na 290 KW, tym samym Beneficjent końcowy – Mieszkaniec docelowo miał mieć większą moc (co też było ujęte w ANKESIE NR 1).

Duży wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miało zamknięcie portu Ningbo – Zhoushan z powodu Sars-CoV-2. Wpłynęło to na problem z wysyłką towaru, a następnie globalne opóźnienia w transporcie. Duże firmy żeglugowe odwoływały planowane rejsy i rezygnowały z zawijania do portów.  Kontenery z panelami PV utknęły w porcie. Następne zamówienie zdecydowano podzielić na  dostawy w Holandii i Polsce, co też wydłużało łańcuch dostaw.
W drugiej połowie 2021r.  pojawiły się informacje o zmianach, jakie rząd postanowił wprowadzić do Ustawy o odnawialnych źródłach energii i i zmiana systemu rozliczeń.  Już zapowiedzi zmian przyniosły wzmożony ruch na rynku instalatorskim. Na początku grudnia 2021 r. Sejm przegłosował, a dwa tygodnie później prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powoduje ona, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony net-billingiem dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022 r. W efekcie wiele ekip montażowych zrezygnowało ze współpracy z wykonawcą projektu, a to jeszcze spowolnia nasze realizacje.

W związku z trudnościami, które opisaliśmy powyżej, 23 listopada br. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Wniosek ten nie był weryfikowalny z uwagi na braki formalne, brak dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie. Uzupełnienie wniosku dostarczono 30 listopada oraz kolejne – 10 grudnia. Wykonawca deklarował w przesyłanej korespondencji chęć realizacji wszystkich instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r., tak aby zagwarantować Beneficjentom możliwość rozliczeń w systemie opustów. Ostatecznie, aneks do umowy z firmą Sanito został podpisany z terminem realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r.

Równolegle wraz z Zielonym Pierścieniem Tarnowa w dalszym ciągu podejmujemy próby apelowania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie uruchomienia prac nad nowelizacją ustawy o OZE, tak aby przedłużyć okres funkcjonowania zapisów „starej” ustawy dla uczestników projektów parasolowych do końca 2023r. Tzw. „Poprawka samorządowa” zakładałaby wydłużenie terminu zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci do końca grudnia 2023 roku, co pozwoliłoby na skuteczne zakończenie projektów, które zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji w oparciu o dotychczasowy sposób rozliczeń.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

W przypadku pytań oraz potwierdzeniem montażu paneli PV prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji telefonicznie: 12  284 11 00 wew. 38,  e-mail: .

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj.: .
Kontakt do Wykonawcy:
Kontakt do osób zajmujących się zgłoszeniami do zakładu energetycznego:
PGE – ; Tauron –

Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888.

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Państwo,

Beneficjenci projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zgodnie z podpisanym w dniu 18 czerwca aneksem do umowy z Wykonawcą zadania tj. firmą SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30 listopada 2021.

Informujemy, że w ramach Projektu firma AdMat-Eko Energia Odnawialna Martyna Piecuch z ramienia Wykonawcy tj. firmy Sanito przeprowadza inwentaryzację (projekt techniczny) przed montażem instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiciele firmy kontaktują się z mieszkańcami SMS-em lub telefonicznie, proszą również o przygotowanie faktury za energię elektryczną.

Jednocześnie informujemy, że:

wizje lokalne przedmontażowe są wykonywane przez pracowników terenowych, którzy będą posiadać upoważnienia (wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego) przygotowane przez Urząd Gminy Kłaj.

Prace prowadzone są jednocześnie we wszystkich subregionach.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji za pośrednictwem adresu e-mail: oraz .

Załączniki: 

Dokumentacja techniczna: Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 38.

Poniżej znajduje się prezentacja firmy Sanito dotycząca odnawialnych źródeł energii.