Aktualności

 

Zakaz palenia liści i gałęzi na działce

Palenie liści i gałęzi na działkach i w ogrodach od dawna budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony większość poradników ogrodniczych zaleca spalanie liści i gałęzi porażonych przez choroby i szkodniki, aby nie rozprzestrzeniać infekcji. Z drugiej strony obowiązują nas przepisy zakazujące spalania liści i gałęzi na prywatnych posesjach.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów zarówno palenie liści, jak i palenie gałęzi na działkach, są zabronione i grozi za to mandat.

Przepisy zakazujące palenia liści i gałęzi

Zakaz spalania liści i gałęzi na terenie działek i ogrodów wyartykułowany został w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach.

  • art. 30 ww. ustawy zakazuje przetwarzania odpadów (w tym spalania) poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne, co w praktyce oznacza, że nie wolno na działce spalać odpadów roślinnych, ale można je samodzielnie kompostować,
  • art. 31 ww. ustawy w ust. 7 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Do niedawna jeszcze powoływano się na art. 31 jako pozwalający na samodzielne spalanie liści i gałęzi na działkach i o tym czy wolno spalać suche liście i gałęzie decydowały lokalne przepisy w danej gminie. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kłaj zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania między innymi odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, co oznacza, że samodzielnie liści i gałęzi na działkach spalać nie wolno. Zapisy Regulaminu umożliwiają również właścicielom nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, kompostowanie ich we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach.

Spalania liści i gałęzi na własnej działce sankcjonowane jest również przez art. 144 Kodeksu Cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Spalanie odpadków roślinnych, które powoduje powstawanie dymu uciążliwego dla posiadaczy sąsiednich posesji, stanowi naruszenie tego przepisu.

W myśl art. 191 ww. ustawy o odpadach kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Obowiązujące w tym zakresie przepisy:

  • art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
  • art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – ten przepis dotyczy ogólnie zakłócania porządku w miejscu publicznym, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, przy czym zakłócenie porządku może nastąpić nie tylko krzykiem, hałasem czy alarmem, ale także innym wybrykiem, do którego zaliczyć można także palenie liści czy innych odpadów roślinnych, w wyniku czego powstaje duszący dym.

Co robić z liśćmi i gałęziami, których nie wolno spalić?

Odpady zielone, czyli suche liście, skoszoną trawę, łodygi, kwiaty i chwasty na terenie Gminy Kłaj są co dwa tygodnie odbierane w każdej ilości sprzed posesji. Odpady przed odbiorem należy odpowiednio przygotować, tj. zapakować w brązowe worki.

Gałęzie po cięciu drzewek i krzewów o długości do 1 metra należy dostarczyć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na który są przyjmowane nieodpłatnie.

Warto też wiedzieć, że liście i pocięte gałęzie są świetnym materiałem na kompost i warto je wykorzystać, o ile tylko posiadamy własny kompostownik. Na bazie liści powstaje cenna ziemia liściowa. Suche liście mogą też stanowić ściółkę i są doskonałym materiałem do okrywania wrażliwych roślin i bylin na zimę.

Dla osób, które nie posiadają własnego kompostownika, możliwe jest kompostowanie liści w workach foliowych. Do tego celu wykorzystuje się czarne worki foliowe, które po napełnieniu liśćmi należy zawiązać i wykonać w nich otwory aby do środka docierał tlen. Można też kupić specjalne worki do kompostowania, które są odpowiednio trwałe i mają już wykonane otwory. Zamiana liści w kompost może jednak potrwać cały rok albo i dłużej. Dlatego przed zawiązaniem worków do liści należy dodać biopreparat przyspieszający kompostowanie. Zawiera on bakterie i enzymy ułatwiające rozkład materii organicznej. Dzięki temu gotowy, w pełni dojrzały kompost w workach można uzyskać już w 3 miesiące. Oznacza to, że odpady zielone zgromadzone jesienią w workach, do wiosny będą już dojrzałym kompostem, gotowym do wykorzystania w ogrodzie.

Do kompostowania i okrywania roślin nie powinniśmy jednak wykorzystywać liści porażonych przez choroby czy szkodniki. Takie liście możemy głęboko zakopać w ziemi (o ile posiadamy w ogrodzie miejsce, w którym można by je zakopać) lub oddać w brązowych workach, które zostaną odebrane przez firmę odbierającą odpady z terenu gminy.

O ile w ogrodowym kompostowniku nie wytwarzają się temperatury na tyle wysokie, o tyle w dużych kompostowniach tak się właśnie dzieje. Dzięki wysokiej temperaturze kompostowania giną chorobotwórcze grzyby, owady, bakterie i wirusy.

Kiedy można rozpalić ognisko?

Cieplejsze dni i dłuższe wieczory zachęcają do przeróżnych aktywności na świeżym powietrzu. Spotkania towarzyskie przy ognisku są całkiem przyjemne, jednak w niektórych sytuacjach mogą zakończyć się mandatem – także na własnej posesji.

Skoro wolno nam rozpalić grilla, dlaczego nie rozpalić ogniska? Pieczone kiełbaski czy ziemniaki smakują wybornie! Tego prawo nam nie zakazuje, ale musimy spełnić przy tym określone wymogi. Nie stanie się nic złego, jeśli przygotujemy ognisko z drewna opałowego. Ważne jest w tym wszystkim, by nasze ognisko generowało jak najmniej uciążliwego dla otoczenia i atmosfery dymu. Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zrobić to z dala od budynków, wiat ogrodowych, małej architektury oraz granicy działki. Palenisko powinno być zabezpieczone wokół kamieniami lub elementami betonowymi.

Organizując ognisko powinniśmy pamiętać o przepisach przeciwpożarowych uregulowanych m.in. w stosownym rozporządzeniu MSWiA z 2010 roku. Warto się z nim zapoznać, bowiem może się okazać, że zgodnie z prawem na naszej działce nie mamy możliwości „legalnego” rozpalenia ogniska.

Bez względu na to, czy rozpalamy je na własnej działce, w ogrodzie czy na podwórku, złamiemy prawo, jeśli miejsce to znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. To poważne ograniczenie wzmocnione jest innym przepisem, który mówi, że nie możemy rozpalić ogniska w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki.

W przypadku gospodarstw wiejskich istotny jest zakaz rozpalania ogniska w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca, gdzie występują palne płody rolne, czyli np. siano, skład zboża itd. W sposób oczywisty, ognisko nie może być rozpalane w miejscu, w którym składowane są materiały bądź substancje palne.

W ognisku nie spalaj śmieci!

Przypominamy także o zakazie spalania odpadów w ognisku, domowych piecach i kominkach. Wiele osób postrzega palenie śmieci za tanią i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, przecież każdy z nas płaci jednakową stawkę za odpady. Poza tym paląc śmieci, trujemy siebie i swoich najbliższych.

Mając na uwadze nasilającą się w okresie wiosennym liczbę pożarów, która spowodowana jest wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych - przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo. Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe.

_____________________________ZAPAMIĘTAJ!!!________________________________

NA TERENIE GMINY KŁAJ ODPADY BIODEGRADOWALNE OBJĘTE ZOSTAŁY OBOWIĄZKIEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA, WIĘC ZABRONIONE JEST SPALANIE TYCH ODPADÓW NA POWIERZCHNI ZIEMI!

POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI POWINNY BYĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYKORZYSTYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE NP. PRZEZ KOMPOSTOWANIE W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH.

SUROWY ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI W OGNISKACH I PIECACH!

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo wolnych tj. 24 grudnia, 31 grudnia oraz Wielka sobota):

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:

a. od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00

b. w soboty w godz. od 7.00 do 15.00

2) w okresie od 2 listopada do 31 marca:

a. wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11.00 do 16.00

b. w soboty w godz. od 9.00 do 13.00

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PSZOK’u znajdują się w Regulaminie.

Adres:
Targowisko 552A
32-015 Targowisko 

„Mobilny” Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Wystawka przydomowa

Uwaga:

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 rano wystawione do drogi publicznej przy granicy posesji.

Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach oraz z posesji bez numeru domu.

Odbierane będą : zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych (maksymalnie 4 sztuki).

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być bez szyb.

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD muszą być kompletne.

 

Nie będą odbierane : odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, chemikalia i zużyte akumulatory, szkło okienne, stłuczka szklana, części samochodowe, styropian, gruz budowlany, azbest, ondulina, papa, resztki farb i rozpuszczalników i inne odpady pochodzące z remontów.

W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ JEST ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ODBIORÓW ODPADÓW.

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych aspektów, ułatwiających codzienną pracę pracownikom firmy odbierającej odpady:

1. Nieparkowanie na wąskich drogach – auta blokują dojazd do posesji, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów ( m.in. osiedle Łysokanie)

2. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów,

3. Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych,

4. Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się odpadów,

5. Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

Informacja o otwarciu PSZOKU

Szanowni Mieszkańcy Gminy,
informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku jest już otwarty.

 

Przejdź do: