Gminne Centrum Kultury w Kłaju

Gminne Centrum Kultury w Kłaju jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem statutowym Gminnego Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kłaj.

Przedmiotem działań Gminnego Centrum Kultury jest:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze;
  • organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych;
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru;
  • integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturowej;
  • inspirowanie i promowanie działalności literackiej i artystycznej, a także innych form twórczości mieszkańców;
  • organizowanie i wspieranie różnych form aktywności wśród mieszańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych;
  • współdziałanie z instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi gminy, podmiotami z sektora społecznego oraz organami władz publicznych w celu upowszechniania kultury i sztuki, podejmowanie działań wynikających z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na terenie gminy.

Adres:
32-015 Kłaj, Kłaj 820A

Kontakt:
tel.: 12 264 85 98, 512 595 503
e-mail:

Strona internetowa

Media społecznościowe: