Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH – ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU RATY; 

ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ; UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek
Pisemny wniosek podatnika wraz z uzasadnieniem

Załączniki
Oświadczenie o stanie majątkowym 

Zaświadczenie o zarobkach lub odcinek emerytury, renty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych (dotyczy podatnika oraz wszystkich osób prowadzących wraz z podatnikiem wspólne gospodarstwo domowe)

W przypadku zadłużenia – dokumenty potwierdzające wysokość zobowiązań

Dokumenty potwierdzające wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (gaz, energia, wywóz nieczystości, inne)

Inne dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny

Zgodnie z art. 67b § 1 ustawy organ podatkowy, na wniosek podatnikaprowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, wymienionych na wstępie (tj. odroczenie, raty, umorzenie):

 1. ulgi, które nie stanowią pomocy publicznej; 
 2. ulgi, które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
 3. ulgi, które stanowią pomoc publiczną:
 • udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia;
 •  udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym;
 •  udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim;
 • udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty;
 •  będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów;
 • na szkolenia;
 • na zatrudnienie;
 • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;
 • na restrukturyzację;
 • na ochronę środowiska;
 • na prace badawczo-rozwojowe;
 • regionalną;
 • udzielaną na inne przeznaczenia określone przez Radę Ministrów, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osobom prowadzącym działalność gospodarczą jest, co do zasady, traktowane jako jedna z form pomocy udzielanej przez państwo. Pomoc taka jest dopuszczalna tylko w ściśle określonych sytuacjach, wynikających z obowiązującego na terytorium Polski prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej oraz polskich unormowań prawnych. 

W przypadku gdy przedsiębiorca wnioskuje o ulgę stanowiącą pomoc de minimis winien złożyć: 

 • wniosek wraz z uzasadnieniem
 • oświadczenie o stanie majątkowym według ustalonego wzoru (pobierz),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (art.37 ust.1 i 2a cyt. ustawy z dnia 30.04.2004 r.) – zgodnie z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. do rozp. Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę zaświadczeń lub informacji, o których mowa wyżej (w tym podanych na odpowiednim wzorze formularza określonym przez Radę Ministrów), pomoc publiczna nie może być udzielona.

Informacje na temat przepisów prawa regulujących kwestie udzielania pomocy publicznej można posiłkowo odnaleźć na stronie internetowej poszczególnych ministerstw oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie przy ul. Lea 10  za pośrednictwem Wójta Gminy Kłaj w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 204, tel. (12) 284 11 00 wew. 31 

VI. DOKUMENTY DO POBRANIA