Realizowane z zewnętrznych środków - 2023-

Nazwa zadania: „Wykonanie skateparku w Centrum Kłaja”

Projekt: Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS

Umowa dotacyjna: nr II/334/SI/3445/23  z dnia 28.08.2023 r.

Wartość zadania:  298 839,25 zł

Wysokość dotacji: 113 500  zł

Realizacja: 2023 r.

Opis: Zadanie polega na wykonaniu betonowego Skateparku na działce nr ewid. 533/3 w miejscowości Kłaj.

Przedmiotowy projekt, poprzez stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu, umożliwi prowadzenie działań rekreacyjnych oraz sportowych, przyczyni się także do poprawy stanu społecznego lokalnej społeczności, a także mieszkańców Gminy Kłaj. Uzasadniając celowość zadania należy podkreślić, że zadanie wynika z zapotrzebowania lokalnej społeczności- w gminie Kłaj nie ma tego typu miejsca. W związku ze stanem struktury społecznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Kłaj, a także całej gminie oraz faktem, iż skatepark będzie przestrzenią do realizacji zadań integrujących mieszkańców, podjęto decyzję o wzmocnieniu działalności na rzecz lokalnej społeczności, poprzez stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu oraz umożliwienia podejmowania aktywności fizycznych.

Obiekt będzie ogólnodostępny i niekomercyjny.

Uzasadniając lokalizację obiektu należ mieć na uwadze fakt, iż w najbliższym otoczeniu nie ma podobnego obiektu. Lokalizacja obiektu w centrum miejscowości Kłaj w niedalekiej odległości obiektu Gminnego Centrum Kultury, Ośrodka Zdrowia oraz siedziby Gminy pozwolą na pełne wykorzystanie obiektu jakim jest skatepark.

Tytuł projektu: „ Budowa parkingu w miejscowości Łężkowice ”

Cel projektu:  Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez kształtowanie dostępnej oraz funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Gminie Kłaj w następstwie budowy parkingu ogólnodostępnego, w tym dostępnego dla osób niepełnosprawnych w Łężkowicach.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Uwzględnienie postulatów mieszkańców i wspieranie ich aktywnego udziału w społeczności LGD to jedno z kluczowych zadań dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Także wsparcie ich inicjatyw w zakresie wyposażenia miejscowości z terenu LGD w ogólnodostępny parking, tj. obiekt podnoszący poziom estetyki przestrzeni publicznych.

Projekt obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z systemem jej odwodnienia - kanalizacją deszczową. W skład placu parkingowego wchodzą m.in. miejsca postojowe, jezdnia manewrowa i zjazdy (na parking z drogi gminnej). W ramach opracowania przewidziano do wykonania budowę parkingu dla samochodów osobowych: parking nr 1 (tzw. parking górny): na 40 stanowiska , w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz parking  nr 2 (tzw. parking dolny) na 32 stanowiska, w tym 1 dla osób  niepełnosprawnych. Parkingi wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej. Wybór Wykonawcy dla całości zadania odbędzie się poprzez zastosowanie art. 275 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Cel projektu zostanie zachowany w okresie 5 lat od dnia płatności końcowe, tym samym utrzymane zostaną wskaźniki realizacji projektu.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wartość projektu: 411 344,56 zł, wartość dofinansowania: 144 736,00 zł.