Wymiana kotłów

W lipcu będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł

Umowy będą podpisywane w dniach:

 • 12 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 13 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 14 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 21 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu osób zakwalifikowanych (po audycie energetycznym) od 8 - 18 czerwca 2021r.
tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy.

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Rozliczenie dotacji:

Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy.
W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.

 Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:

1. Oryginał faktury:

Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie )

2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys poniżej) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na wyżej wymienionej stronie. 

4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła 

5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.

 • główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
 • opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych
 • podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
 • w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
 • dokument z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego

6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła -kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

Szanowni Mieszkańcy,

wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy.

W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.

 Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:

1. Oryginał faktury:

Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie )

2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na wyżej wymienionej stronie. (formularz do pobrania)

4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła (https://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow)

5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.

- główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe

- opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych

- podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.

- w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe

- dokument z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego

6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła -kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo). 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

W maju będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł

Umowy będą podpisywane w dniach:

 • 26 kwietnia od godz. 10:00 do godz. 16:00 (prosimy o ustalenie terminu do dn.9.04.2020)
 • 27 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14:00 (prosimy o ustalenie terminu do dn.9.04.2020)
 • 11 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 12 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 17  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 18  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 24  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 25  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach od 26-29 kwietnia 2021r. 
tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy. 

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Zostaną podpisane kolejne umowy na wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższym czasie będziemy podpisywać kolejne umowy w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł

Umowy będą podpisywane w dniach:

 • 22 marca od godz. 9:00 do godz. 16.
 • 29 marca od godz. 9:00 do godz. 16
 • 12  kwietnia od godz. 9:00 do godz. 16
 • 13  kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14
 • 14  kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14
 • 19  kwietnia od godz. 9:00 do godz. 16
 • 20  kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach od 15 do 19 marca 2021r. tel. 12 284-11-00 wew.: 36.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie wysłane pismo wraz z załącznikami do Umowy.

Informuję iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy udostępnymi poniżej.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań: 

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej

W ramach kampani promocyjnej projektu "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj" dowiedz się:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

W związku z przystąpieniem do projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” informuję iż można nadal ubiegać się o wymianę starego kotła węglowego na nowy zasilany gazem i biomasą.

Wsparcie nie obejmuje likwidacji pieców gazowych.

O dotacje mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych.

Środki dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem gminy.

W związku z powyższym ankietę/deklaracje uczestnictwa należy złożyć Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy lub przesłać na adres mailowy:

Ankiety są do pobrania w Urzędzie Gminy Kłaj lub poniżej. 

Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w projekcie.

Wszelkie niezbędne dokumenty wraz z regulaminem projektu dostępne są poniżej. 

W związku z przystąpieniem do projektu: ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” poniżej zamieszczono wszelkie niezbędne dokumenty wraz z regulaminem projektu”.

Obowiązek sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 

W związku z realizacją projektu związanego z trwałą wymianą nieekologicznych urządzeń grzewczych na proekologiczne źródła ciepła oraz licznymi pytaniami mieszkańców informuję, iż właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych- budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i innych mają obowiązek sprawdzenia stanu technicznego 
w szczególności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wynikających z art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 443).

Obowiązek wykonywania kontroli okresowych w szczególności sprawdzania stanu technicznego co najmniej raz na rokpolegającej na:

 • Sprawdzeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • Sprawdzeniu instalacji gazowej.

Powyższe kontrole powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, ponadto posiadające aktualny na dzień kontroli wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności

Protokoły powinny zawierać precyzyjną nazwę i lokalizację obiektu, zakres i termin kontroli, dane i podpis osoby sporządzającej z dołączeniem kserokopii uprawnień.

POUCZENIE:

Art. 93 ust 8 Pb Kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust.1 (dot. przeprowadzania powyższych kontroli) podlega karze grzywny.

Dodatkowo informuję, iż w przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie między Gminą a Odbiorcami Końcowymi Inwestor (mieszkaniec) jest zobowiązany m.in. do dopełnienia przy realizowaniu inwestycji wszelkich wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z umową i regulaminem Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku 
z realizacją Inwestycji.

Dodatkowo informuję, iż Inwestor zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę tj. w przypadku kontroli należy okazać dokumenty 
z przeprowadzonych kontroli o których mowa wyżej.

Wytyczne do wniosku o rozliczenie dotacji

Regulamin projektu ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą” 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą audytorów wykonujących oceny energetyczne dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Rozpoczęto realizację projektu wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych

Mamy bardzo dobre wieści dla mieszkańców Gminy. Dnia 6 grudnia 2017 Wójt Gminy Kłaj podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektów pn.

,,Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj”

dofinasowanie projektu z UE: 355 819 zł

oraz

,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”

dofinasowanie projektu z UE: 1 095 604 zł

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy właściciela budynku, dla którego została już wykonana ocena energetyczna z Gminą Kłaj. Równocześnie informujemy iż audytorzy nadal są w trakcie wykonywania ocen energetycznych dla pozostałych właścicieli budynków.

Wszystkich mieszkańców, którzy zostali zaproszeni do podpisania umowy o dofinansowanie informujemy iż przedmiotowa umowa zawierać będzie wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć dotację.

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
-zarejestrowana jest działalność gospodarcza;

-w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Wykonanie ocen energetycznych

Zgodnie z wstępnym harmonogramem przekazanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie audytorzy docierać będą do mieszkańców naszej gminy na przełomie października i listopada br.

Audytorzy energetyczni w pierwszej kolejności docierać będą do osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach [osoby z list ankietowych (wg. kolejności zgłoszeń), których deklaracje mieszczą się w limitach określonych w Projektach], do których Gmina zwróciła się o złożenie wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy pojawi się konieczność poszukiwania kolejnych budynków z powodu potencjalnego wycofania się właścicieli budynków z udziału w projekcie, gmina zwróci się o złożenie wniosku o dofinansowanie do kolejnych osób z list ankietowych wg. kolejności zgłoszeń.

W związku z powyższym publikujemy WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH oraz, w związku z pojawiającymi się informacjami o oszustach podszywających  się pod audytorów, LISTĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH AUDYTY ENERGETYCZNE.

Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego dla 2100 budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020.

Wykonywanie ocen energetycznych w budynkach
objętych projektami polegającymi na wymianie kotłów 

Audytorzy energetyczni w pierwszej kolejności docierać będą do osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach [osoby z list ankietowych (wg. kolejności zgłoszeń), których deklaracje mieszczą się w limitach określonych w Projektach], do których Gmina zwróciła się o złożenie wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy pojawi się konieczność poszukiwania kolejnych budynków z powodu potencjalnego wycofania się właścicieli budynków z udziału w projekcie, gmina zwróci się o złożenie wniosku o dofinansowanie do kolejnych osób z list ankietowych wg. kolejności zgłoszeń.


1. Projekt nr RPMP.04.04.02-12-0269/17 pn.Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”

2. Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0271/17 pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj”

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w  zakresie kwalifikowalności wydatków oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

1. Od kiedy będą kwalifikowane wydatki dla poszczególnych inwestycji mieszkańców? Niektórzy mieszkańcy wykonali inwestycje w okresie po złożeniu przez gminę fiszy projektowej i chcieliby wiedzieć, czy te wydatki zostaną zrefundowane? 

ODPOWIEDŹ: 

Wydatki poniesione przez mieszkańców przed złożeniem wniosku i przeprowadzeniem ocen energetycznych nie będą uznane za kwalifikowalne.

2. Bardzo prosimy, jeśli to możliwe, o dopuszczenie kwalifikowania wydatków mieszkańców przed przeprowadzeniem audytu, na przykład po złożeniu karty projektu. Na liście mamy mieszkańców, którzy wymienili kotły w tym sezonie grzewczym ze względu na awarię. Dodatkowo, ze względu na szeroko podjętą akcję informacyjną o wymianie, byli przekonani, że mogą skorzystać z dotacji. Są to starsze osoby.

ODPOWIEDŹ: 

Wydatki poniesione przez mieszkańców przed złożeniem wniosku i przeprowadzeniem ocen energetycznych nie będą uznane za kwalifikowalne.

3. Na jakich zasadach mają być dofinansowane kolektory słoneczne? Jaka jest kwota dofinansowania, jakie założenia? Wydaje się zasadne, żeby kolektor stanowił jedynie uzupełnienie nowego źródła ciepła. 

ODPOWIEDŹ: 

Głównym celem projektu jest wymiana starego źródła ciepła na bardziej efektywne. Kolektory słoneczne mogą być uzupełnieniem nowego źródła ciepła. W wyniku oceny energetycznej odbiorca końcowy będzie posiadał informacja odnośnie mocy jaką powinno mieć nowe źródło i w tych granicach będzie możliwe zastosowanie kotła oraz uzupełnienie go odnawialnym źródłem energii w przyjętych limitach dofinansowania.

4. Rozumiemy, że wykonanie instalacji paneli słonecznych jest możliwe jedynie w przypadku, gdy jest równoczesne z wymianą kotła (w danej lokalizacji) a dotychczasowy kocioł węglowy jest wykorzystywany na potrzeby dostarczania ciepłej wody użytkowej, czy tak? 

ODPOWIEDŹ: 

Jw.

5. Czy roboty wykończeniowe, w związku z likwidacją starych pieców kaflowych są kwalifikowane? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak - wyłącznie jeżeli następuje trwała likwidacja możliwości korzystanie z pieca kaflowego

6. „Wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania”. Czy w ramach tego zapisu kwalifikowane będą: wymiana instalacji, w tym wymiana grzejników i i zakup termostatów? Grzejniki żeliwne + orurowanie o dużych średnicach- czy koszt demontażu istniejącej instalacji i zamiany na nową o mniejszej pojemności będzie kosztem kwalifikowanym? 

ODPOWIEDŹ: 

Wszystkie wymienione wyżej działania będą kwalifikowane o ile będzie to wskazane przez audytora, jako niezbędne prace do wykonania operacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ponownie ogłosił przetarg na Wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (w tym m.in. Gmina Kłaj) dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020. 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 13 kwietnia 2017

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych!

W związku z unieważnieniem przez Województwo Małopolskie dnia 19.01.2017 r. w części 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego dla 20.205 budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020” na chwilę obecną nie jest znany termin rozpoczęcia wykonywania ocen energetycznych budynków położonych na terenie gminy Kłaj.

Skorzystaj ze wsparcia – wymień piec

Gmina Kłaj zamierza przystąpić do realizacji zadania mającego na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację starych pieców węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami zasilanymi na paliwo gazowe, stałe lub biomasę.

Wsparcie nie obejmuje likwidacji pieców gazowych.

O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych.

Środki dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem gminy. 

W związku z powyższym do dnia 18.11.2016 r. należy złożyć w Sekretariacie Urzędzie Gminy Kłaj wypełnioną ankietę dotyczącą chęci uczestnictwa w programie lub przesłać ją na adres mailowy:  

ANKIETY SĄ DO POBRANIA W URZĘDZIE GMINY KŁAJ LUB PONIŻEJ:

Program realizowany będzie w momencie pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych.

Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w zakresie możliwości skorzystania ze wsparcia odbędzie się dnia 09.11.2016 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym na nowoczesne kotły spalające biomasę, wykorzystujące paliwa gazowe lub wykorzystujące paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku, ale nie więcej niż 8 tys. zł.

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia zasilanego na paliwo gazowe lub biomasę istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania maksymalnie o 6 tys. zł, a w przypadku kotła na paliwo stałe maksymalnie o 1 tys. zł

UWAGA: Wsparcie będzie uzależnione od oceny energetycznej budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. Warunkiem jest:

 • poddanie budynku (przed realizacją projektu) ocenie energetycznej;
 • wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej w okresie realizacji projektu (tj. do 31.12.2019 r.) jeżeli tego rodzaju konieczność wyniknie z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.

W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości zobligowany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

oraz

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W DNIU 9.11.2016