Wymiana kotłów

"Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II"

Sierpień 2022

AUDYTY ENERGETYCZNE 

W związku z dodatkowym naborem osób do projektu w sierpniu bieżącego roku zostaną wykonane  audyty energetyczne.

Audyt energetyczny / ocena energetyczna – należy przez to rozumieć ocenę energetyczną nieruchomości, której celem jest określenie konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła ciepła oraz planowanego efektu ekologicznego. Audytor będzie się kontaktował z Uczestnikami Projektu telefonicznie (numer telefonu przekazany przez Mieszkańca we Wniosku o przyznanie dofinansowania na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych), celem umówienia się na ocenę energetyczną. 

Następnie zostaną sporządzone Oceny Energetyczne, Beneficjenci zostaną z nimi zaznajomieni, a następnie zostaną one przekazane do Urzędu Gminy Kłaj. W następnej kolejności zostaną wyliczone kwoty dofinansowania konieczne do sporządzenia Umowy na dofinansowanie. Po podpisaniu przez Mieszkańca Umowy z Gminą można przystąpić do prac związanych z wymianą pieca węglowego na nowe źródło ciepła.

Referat Inwestycji:
`
tel. 12 284 11 00 wew.38

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy. 

Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć: 

  1.  Oryginał faktury: (przykład) zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

a) Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła

b) Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

c) Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę - załącznik Wniosek o rozliczenie dofinansowania

4. Uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys  –  formularz do pobrania)

5. Protokół likwidacji starego źródła ciepła – załącznik Wniosek o rozliczenie dofinansowania

6. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.:

  • główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
  • opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych
  • podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
  • w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
  • dokument, z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego - (przykład)

7. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła - kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo).

W związku z przystąpieniem do projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II" w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł, na 200 sztuk nowych źródeł ciepła, na gaz, biomasę i pompy ciepła.

Pobierz dokumenty:

Ważne:

Ankieta – deklaracja nie gwarantuje przyznania dofinansowania- w momencie zakwalifikowania się do projektu tj. zamieszczenia na liście podstawowej Gmina wystąpi z prośbą o złożenie docelowego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

  • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
  • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Marzec 2021

Zakończono realizację projektów "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj" oraz "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą".

Źródło:https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Dodatkowo do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.  Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/kotly

W ramach projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” dofinasowanie z UE: 355 819 zł, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 dokonano wymiany 40 szt. starych pieców węglowych na 35 ekologicznych pieców na węgiel kamienny sortymentu groszek i 5 kotłów na biomasę. 

Dnia 6 grudnia 2017 Wójt Gminy Kłaj podpisał z Urzędem Marszałkowskim również umowę o dofinansowanie projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą" dofinasowanie projektu z UE: 1 095 604 zł. Podsumowując łącznie zmodernizowano 80 starych palenisk na 74 kotły gazowe, 5  na biomasę i 1 pompę ciepła. 

Ponadto do mieszkańców gminy trafiły ulotki, foldery i broszury zawierające informacje wyjaśniające jak poprzez codzienne czynności przyczynić się do poprawy jakości środowiska oraz zachęcające do skorzystania z dofinansowania na wymianę przestarzałego kotła. Projekt obejmował również zadanie związane z zakupem urządzenia multimedialnego na którym są wyświetlane materiały edukacyjne i promocyjne, a w przyszłości w ramach propagowania działań związanych z poprawą jakości powietrza, oszczędności zasobów naturalnych i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Gmina zobowiązała się również do przeprowadzania działań promocyjno- edukacyjnych dla lokalnej społeczności  w okresie realizacji wyżej wspomnianych projektów (lata 2017- 2021). Efektem czego było 5 imprez edukacyjno-ekologicznych oraz działania edukacyjne w szkołach w  formie zajęć ekologicznych oraz spotkań informacyjnych dla rodziców. 

Pamiętajmy, jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużej mierze od nas samych. Niewłaściwe palenie w piecach może generować dym i duże ilości pyłów, które wdychamy. Prowadzi to do kłopotów zdrowotnych, zaostrzają się objawy chorób przewlekłych, pojawiają się schorzenia układu oddechowego i krążenia.

Nie bądźmy obojętni. Oprócz wysiłków instytucji, czy służb, sami dołóżmy wszelkich starań, żeby zadbać o wspólne dobro szczególnie, że sezon grzewczy trwa. W czasie rzeczywistym, wyniki pomiarów jakości powietrza z każdego sensora umieszczane są na platformie dostępnej na stronie internetowej: www.map.airly.eu.

Referat Inwestycji – Magdalena Brociek