Wymiana kotłów

10 marca 2023r. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

informujemy, że realizacja projektu  pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” współfinansowanego ze środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, została wydłużona do 30 lipca 2023 r.

Przypominamy, że jest to trzeci i ostatni projekt w gminie w ramach Działania: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W marcu 2021 r. zakończono realizację projektów „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” oraz „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”.

Zgodnie z przyjętymi zmianami uchwały antysmogowej dla Małopolski z dn. 26.09.2022 r. urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303- 5:2012 mogą być użytkowane do 30 kwietnia 2024r. Pierwotny termin wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych  wskazywał na koniec 2022 roku, ale został przesunięty do końca kwietnia 2024 roku.

Bez zmian pozostają daty dotyczące eksploatowania urządzeń grzewczych 3 oraz 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31.12.2026 r. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

W ramach trwającego przedsięwzięcia prowadzony jest dodatkowy nabór do 30.03.2023 r. Pozostało jeszcze kilka miejsc w projekcie, w którym docelowo ma zostać wymienione 201 sztuk starych palenisk węglowych na źródła ciepła zasilane gazem, biomasą oraz pompy ciepła. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Celem zgłoszenia się do projektu należy złożyć Ankieta – deklaracja (do pobrania również w Urzędzie Gminy) w nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2023 r. na Dzienniku Podawczym/ Sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj.

Ważne:
Ankieta – deklaracja nie gwarantuje przyznania dofinansowania- w momencie zakwalifikowania się do projektu tj. zamieszczenia na liście podstawowej Gmina wystąpi z prośbą o złożenie docelowego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 284 11 00 wew. 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

informujemy, że w czerwcu 2023 r. kończymy realizację projektu  pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” współfinansowanego ze środków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Jest to trzeci i ostatni projekt w gminie w ramach Działania: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  W marcu 2021 r. zakończono realizację projektów „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” oraz „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą”.

Zgodnie z przyjętymi zmianami uchwały antysmogowej dla Małopolski z dn. 26.09.2022 r. urządzenia niespełniające norm emisji i sprawności minimum 3 klasy zgodnie z normą PN-EN 303- 5:2012 mogą być użytkowane do 30 kwietnia 2024 r. Pierwotny termin wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych  wskazywał na koniec 2022 roku, ale został przesunięty do końca kwietnia 2024 roku.

Bez zmian pozostają daty dotyczące eksploatowania urządzeń grzewczych 3 oraz 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31.12.2026 r. Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

W ramach trwającego przedsięwzięcia prowadzony jest nabór na listę rezerwową do 24.02.2023 r. Pozostało jeszcze 10 miejsc w projekcie, w którym docelowo ma zostać wymienione 201 szt. starych palenisk węglowych.

Celem zgłoszenia się do projektu należy złożyć Ankieta – deklaracja do 24.02.2023 r. na Dzienniku Podawczym/ Sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj.

Ważne:
Ankieta – deklaracja nie gwarantuje przyznania dofinansowania- w momencie zakwalifikowania się do projektu tj. zamieszczenia na liście podstawowej Gmina wystąpi z prośbą o złożenie docelowego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. 

"Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II"

Sierpień 2022

AUDYTY ENERGETYCZNE 

W związku z dodatkowym naborem osób do projektu w sierpniu bieżącego roku zostaną wykonane  audyty energetyczne.

Audyt energetyczny / ocena energetyczna – należy przez to rozumieć ocenę energetyczną nieruchomości, której celem jest określenie konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła ciepła oraz planowanego efektu ekologicznego. Audytor będzie się kontaktował z Uczestnikami Projektu telefonicznie (numer telefonu przekazany przez Mieszkańca we Wniosku o przyznanie dofinansowania na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych), celem umówienia się na ocenę energetyczną. 

Następnie zostaną sporządzone Oceny Energetyczne, Beneficjenci zostaną z nimi zaznajomieni, a następnie zostaną one przekazane do Urzędu Gminy Kłaj. W następnej kolejności zostaną wyliczone kwoty dofinansowania konieczne do sporządzenia Umowy na dofinansowanie. Po podpisaniu przez Mieszkańca Umowy z Gminą można przystąpić do prac związanych z wymianą pieca węglowego na nowe źródło ciepła.

Referat Inwestycji:
`
tel. 12 284 11 00 wew.38

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy. 

Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć: 

 1.  Oryginał faktury: (przykład) zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

a) Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła

b) Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

c) Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę - załącznik Wniosek o rozliczenie dofinansowania

4. Uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys  –  formularz do pobrania)

5. Protokół likwidacji starego źródła ciepła – załącznik Wniosek o rozliczenie dofinansowania

6. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.:

 • główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
 • opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych
 • podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
 • w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
 • dokument, z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego - (przykład)

7. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła - kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo).

W związku z przystąpieniem do projektu: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II" w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł, na 200 sztuk nowych źródeł ciepła, na gaz, biomasę i pompy ciepła.

Pobierz dokumenty:

Ważne:

Ankieta – deklaracja nie gwarantuje przyznania dofinansowania- w momencie zakwalifikowania się do projektu tj. zamieszczenia na liście podstawowej Gmina wystąpi z prośbą o złożenie docelowego wniosku o przyznanie dofinansowania.

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Marzec 2021

Zakończono realizację projektów "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj" oraz "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą".

Źródło:https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie można też eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Dodatkowo do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.  Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu dostępny jest na stronie: www.powietrze.malopolska.pl/kotly

W ramach projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj” dofinasowanie z UE: 355 819 zł, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 dokonano wymiany 40 szt. starych pieców węglowych na 35 ekologicznych pieców na węgiel kamienny sortymentu groszek i 5 kotłów na biomasę. 

Dnia 6 grudnia 2017 Wójt Gminy Kłaj podpisał z Urzędem Marszałkowskim również umowę o dofinansowanie projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą" dofinasowanie projektu z UE: 1 095 604 zł. Podsumowując łącznie zmodernizowano 80 starych palenisk na 74 kotły gazowe, 5  na biomasę i 1 pompę ciepła. 

Ponadto do mieszkańców gminy trafiły ulotki, foldery i broszury zawierające informacje wyjaśniające jak poprzez codzienne czynności przyczynić się do poprawy jakości środowiska oraz zachęcające do skorzystania z dofinansowania na wymianę przestarzałego kotła. Projekt obejmował również zadanie związane z zakupem urządzenia multimedialnego na którym są wyświetlane materiały edukacyjne i promocyjne, a w przyszłości w ramach propagowania działań związanych z poprawą jakości powietrza, oszczędności zasobów naturalnych i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Gmina zobowiązała się również do przeprowadzania działań promocyjno- edukacyjnych dla lokalnej społeczności  w okresie realizacji wyżej wspomnianych projektów (lata 2017- 2021). Efektem czego było 5 imprez edukacyjno-ekologicznych oraz działania edukacyjne w szkołach w  formie zajęć ekologicznych oraz spotkań informacyjnych dla rodziców. 

Pamiętajmy, jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużej mierze od nas samych. Niewłaściwe palenie w piecach może generować dym i duże ilości pyłów, które wdychamy. Prowadzi to do kłopotów zdrowotnych, zaostrzają się objawy chorób przewlekłych, pojawiają się schorzenia układu oddechowego i krążenia.

Nie bądźmy obojętni. Oprócz wysiłków instytucji, czy służb, sami dołóżmy wszelkich starań, żeby zadbać o wspólne dobro szczególnie, że sezon grzewczy trwa. W czasie rzeczywistym, wyniki pomiarów jakości powietrza z każdego sensora umieszczane są na platformie dostępnej na stronie internetowej: www.map.airly.eu.

Referat Inwestycji – Magdalena Brociek