Wymiana kotłów

"Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II"

Szanowni Mieszkańcy,

Osoby, które wstępnie zakwalifikowały się do projektu (po audycie energetycznym)  pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinansowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł zapraszamy do podpisywania umów z Gminą na wymianę starego źródła ciepła na nowe.

Umowy będą podpisywane w dniach:

 • 20 stycznia 2022 r.  od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 21 stycznia 2022 r.  od godz. 9:00 do godz. 13:00
 • 27 stycznia 2022 r.  od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie dokładnego terminu (godzina) osób zakwalifikowanych (w dniu 30.12.2021 r. zostały wysłane załączniki do Umowy) dnia 5 stycznia 2021 r.  i  dnia 12 stycznia 2021 r. (Pozostałe dni są niemożliwe na uzgodnienie terminu podpisania umowy ze względu na terenowy charakter pracy Inspektora).
tel. 12 284-11-00 wew.: 38.

Do pisma dołączono załączniki, które należy uzupełnić, a następnie dostarczyć  do dnia 12.01.2021 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kłaj. 

Nie zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy z Gminą w terminie wskazanym przez Gminę  skutkuje rezygnacją z  udziału w projekcie.

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nie ekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy udostępnionym poniżej.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 •  w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Lista osób chcących wziąć udział w projekcie jest już zamknięta. W przypadku niepodpisania umów przez mieszkańca w konkretnych terminach, skontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej.

Do tych Mieszkańców, którzy chcą jeszcze skorzystać z dotacji na wymianę pieca zapraszamy do zapoznania się z projektem:

·         Czyste Powietrze: Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kontakt do ekodoradcy w Gminie Kłaj: Marek Kmiecik, tel. 12 284 11 00  wew. 26, e-mail: .

  Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą  o kontakt telefoniczny i mailowy.

W lipcu będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł

Umowy będą podpisywane w dniach:

 • 12 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 13 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 14 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 21 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu osób zakwalifikowanych (po audycie energetycznym) od 8 - 18 czerwca 2021r.
tel. 12 284-11-00 wew.: 38.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy.

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.

Dotacja nie zostanie przyznana, jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:

 • zarejestrowana jest działalność gospodarcza
 • w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Rozliczenie dotacji:

Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy.
W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.

 Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:

1. Oryginał faktury:

Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie )

2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys poniżej) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na wyżej wymienionej stronie. 

4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła 

5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.

 • główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
 • opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych
 • podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
 • w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
 • dokument z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego

6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła -kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

Szanowni Mieszkańcy,

wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy.

W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.

 Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:

1. Oryginał faktury:

Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie )

2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/ brutto

2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na wyżej wymienionej stronie. (formularz do pobrania)

4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła (https://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/wymiana-kotlow)

5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.

- główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe

- opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych

- podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.

- w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe

- dokument z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego

6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła -kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo). 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

W maju będziemy podpisywać ostatnie umowy w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II” dofinasowanie projektu z UE: 2 867 883,22 zł

Umowy będą podpisywane w dniach:

 • 26 kwietnia od godz. 10:00 do godz. 16:00 (prosimy o ustalenie terminu do dn.9.04.2020)
 • 27 kwietnia od godz. 9:00 do godz. 14:00 (prosimy o ustalenie terminu do dn.9.04.2020)
 • 11 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 12 maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 17  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 18  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 24  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00
 • 25  maja od godz. 9:00 do godz. 14:00

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu w dniach od 26-29 kwietnia 2021r. 
tel. 12 284-11-00 wew.: 38.

Do tych Mieszkańców, którzy w tych dniach uzgodnią termin podpisania umowy zostanie następnie pismo wraz z załącznikami do Umowy. 

Informuję, iż w celu zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego będącego własnością Inwestora, na który zostanie przekazane dofinansowanie.

Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz wzorem umowy.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa zapobiegających zakażeniu. Pamiętaj! Zasłoń usta i nos, weź swój długopis.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak zdrowie interesantów i pracowników Urzędu Gminy są najważniejsze.

Ważne:

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Kłaj.