Informacje

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Kłaj  ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1777) oraz § 3 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj , stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Gminy Kłaj  z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu  i działania Komitetu Rewitalizacji Wójt gminy Kłaj ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, w terminie od 18 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.

W dniu 28 czerwca zgodnie zawiadomieniem Wójta Gminy Kłaj, rozpoczynamy przeprowadzanie  konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2027. Ponowne konsultacje dokumentu podyktowane są koniecznością wprowadzenia zmian w dokumencie w wyniku otrzymanych rekomendacji Instytucji Zarządzającej RPO WM, UMWM.

Termin zakończenia konsultacji to dzień 21 lipca 2017r.

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczącego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017-2025.
 
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017–2025 odbywały się w dniach od 20 lutego 2017 roku do dnia 22 marca 2017 roku.
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i oceny mieszkańców Gminy Kłaj na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017–2025.
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).
 
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025 wraz z załącznikami dostępny był na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugklaj/Article/id,240904.html oraz w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju.
 
Przeprowadzono następującą formę konsultacji społecznych:
Zbieranie uwag w postaci:
 • papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2025),
 • elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: ),
 • zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj, 
 • badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej.

Raport


Obwieszczenie

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Kłaj zawiadamia, że w dniach od 20 lutego 2017r. do dnia 22 marca 2017r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2027.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2027 wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie www.klaj.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kłaju.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2027:

zbieranie uwag w postaci:

 • papierowej (dostarczenie na adres: Gmina Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 – 2027),
 • elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: ),
 • zbieranie uwag ustnych do protokołu w Referacie Inwestycji Gminy Kłaj,  
 • badanie ankietowe za pomocą formularza na stronie internetowej https://gprklaj.ankietka.pl/.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

Termin składania projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj  na lata 2017-2025. został przedłużony do 26 stycznia.

W dniu 10.01.2017 r. w budynku pod nr 652 w Kłaju odbyło się miniseminarium, którego tematem było omówienie wypełniania kart projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj  na lata 2017-2025. W trackie spotkania nakreślono sposób wypełniania kart na przykładzie propozycji jaka powstała w trakcie wcześniejszego spotkania (karta w załączeniu) .

W załączeniu również znajduje się m.in. opracowanie:

oraz 

(pomocna do wskazania przewidywanego źródła finansowania).

W związku zakładanymi terminami sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji prosimy o przesyłanie propozycji kart na konto e-mail : lub do 20 stycznia 2017 r.

Jednoczesną pomoc przy wypełnieniu kart służy Firma Eu-Consult z którą Gmina Kłaj podpisała umową na realizację zadania. Kontakt tel. 058-719-17-00, email

Warto zgłosić swój proejkt

Zaproszenie

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Kłaj na lata 2017-2025 zapraszam do udziału w Mini-seminarium warsztatowym dot. zgłaszania i wypełniania kart projektów do przyszłego Gminnego Programu Rewitalizacji (projekt karty w załączeniu) . Mini-seminarium odbędzie się 10.01.2016 r. o godz. 15:00 w sali wykładowej zlokalizowanej na III piętrze budynku nr 652 (obok budynku Urzędu Gminy Kłaj).

Warsztaty będą prowadzone przez EU-Consult. Oczekiwanym wynikiem spotkania będzie wypracowywania wizji, celów i planów działań w ramach przyszłego Gminnego Programu Rewitalizacji .

Rada Gminy Kłaj w dniu 28 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.  W załączeniu treść podjętej Uchwały.

Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy.
Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane obszary poniższych sołectw:
 • Kłaj,
 • Brzezie,
 • Grodkowice,
 • Łysokanie,
 • Szanowni Państwo,
W dniach od 27.12.2016 r. do 30.12.2016 r. w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłaj będzie przeprowadzana Ankieta celem pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji. Ankieta zostanie przeprowadzone na próbie losowej w Urzędzie Gminy Kłaj z jego interesariuszami takimi jak: mieszkańcy Gminy, osoby prowadzącymi działalność gospodarczą, właściciele lokali i liderzy NGO.
Wypełnienie ankiety będzie pomagała osoba, która w tych dniach będzie przebywała na dzienniku podawczym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety w wymienionych wyżej dniach.
W dniu 7 grudnia 2016 r Rada Gminy przyjęła UCHWAŁĄ NR XXIV/162/2016  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj.
Dokument został opublikowany w DZ. URZ. WOJ. 2016.7638 w dniu 14.12.2016 r.
Załącznikiem do uchwały jest  „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” oraz załącznik graficzny wyznaczający obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Kłaj, został wyznaczony na podstawie podsumowania zebranych wskaźników, pogłębionej analizy stanu społeczno-gospodarczego Gminy oraz przeprowadzonych działań z zakresu partycypacji społecznej. W wyniku wszystkich tych działań, do obszaru rewitalizacji włączono fragmenty miejscowości: Kłaj,  Brzezie, Grodkowice, Łysokanie.
W ramach działań przeprowadzone zostały konsultacje w postaci warsztatów oraz wywiady indywidualne z lokalnymi liderami. Na strukturę niniejszego dokumentu składa się część ogólna, obrazująca sytuację Gminy Kłaj na tle województwa i kraju oraz szczegółowa analiza wskaźników dla sfer problemowych określonych Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Po przyjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj w kolejnym etapie przystąpimy do sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Na najbliższej Sesji Rady Gminy tj. w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 1400 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj będzie podejmowa uchwała w sprawie : wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj. zgodnie z załącznikiem, który powsał w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych.

Podstawą prawną do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gmina Kłaj na lata 2017 – 2025 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) jest Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.).

Zgodnie z powyższym rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy wraz we współpracy ze społecznością lokalną. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

 • Uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju Gminy;
 • Pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe;
 • Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
 • Właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
 • Zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
 • Koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
 • Realizacji wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).

Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. Zgodnie z wymaganiami nie może on przekraczać 20% powierzchni gminy oraz 30% liczby ludności. Gmina Kłaj przystępując do opracowania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zobowiązuje się do jego określenia.

W związku z powyższym, jednym z najważniejszych elementów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji  jest diagnoza czynników i zjawisko kryzysowych, których analiza pozwoli na szczegółowe określenie miejsc wymagających rewitalizacji na terenie Gminy Kłaj.

Więcej: