Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Kłaj (Urząd Gminy Kłaj) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Kłaj (Urząd Gminy Kłaj).

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-06-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Niektóre powody niezgodności lub wyłączeń:

  • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu, alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
  • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
  • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Gminy Kłaj, są wyłączone z dostępności, np. oświadczenia majątkowe, pisma zewnętrzne od Wojewody itp.;
  • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Oliwia Golarz, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48122841100 wew. 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kłaj 32-015 Kłaj, Kłaj 655

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest realizowana na parterze. Od strony wejścia głównego do budynku w pokoju 002 znajduje się Dziennik Podawczy, do którego dostęp jest bez barier poziomych. Wejściem od strony wschodniej, również bez barier architektonicznych, można załatwić sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. W przypadku obu wejść wybudowane są pochylnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze oraz drzwi nie stanowią przeszkód w poruszaniu się po budynku Urzędu. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Trwają prace nad budową windy w celu ułatwienia dostępności budynku Urzędu Gminy Kłaj dla petentów.

Opis dostosowań:
Pochylnie w przypadku obu wejść.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami jest oznakowane i zlokalizowane po wschodniej stronie budynku. Natomiast z parkingu do budynku Urzędu Gminy prowadzi szeroki chodnik z podjazdami bez przeszkód architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.