Dla Mieszkańców

Urząd Gminy Kłaj informuje, że wywóz odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych prowadzony będzie przez firmę MPGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Adres: 

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków
Nip : 676 246 -04-30
Regon: 122729525
Tel. 12 2516260 dla mieszkańców

według poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę należy uiszczać na indywidualne konto bankowe każdego właściciela nieruchomości:

 • w kasie Urzędu Gminy (w poniedziałek w godz. 9.00 - 14.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 – 13.00), 
 • przelewem na indywidualny rachunek bankowy (podany w przesyłanej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – DOMY JEDNORODZINNE
 • Od 1 lutego 2020 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 27 złotych od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do 108 złotych od osoby
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
 • Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kosze z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
 • Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa o kwotę 4,00 złotych miesięcznie. W tym przypadku wymagane jest złożenie nowej deklaracji.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU – SEZON
 • W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku, obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,30 złotych za rok jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a jeśli odpady są zbierane w sposób nieselektywny 338,60 złotych. Jednorazową opłatę należy uiścić do dnia 15 czerwca 2020 roku.
LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)
 • Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty - 27 złotych od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do kwoty 108 złotych od osoby. 
 • Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.
W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt Gminy Kłaj określa w drodze decyzji wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Segregacja odpadów

W związku z nowelizacją Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach jedyną dopuszczalną formą gromadzenia odpadów jest segregacja. Nie można gromadzić odpadów w sposób nieselektywny na terenie Gminy Kłaj.

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny z podziałem na następujące frakcje:

papier

szkło

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielkomateriałowe

odpady ulegające biodegradacji

odpady zmieszane - kontener

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

W chwili obecnej trwa budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (32-015 Targowisko 552A – koło Oczyszczalni Ścieków „Szarów”). Planowany termin uruchomienia PSZOK'u to pierwszy kwartał 2021 rok.

Deklaracja o wysokości opłat

WAŻNE!

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych
(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)

 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  doc.  pdf.
 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sezon   doc.  pdf.  
 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wspólnota pdf.

Firmy zbierające odpady 

 1. Katalog grup odpadów
 2. Informacja o przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Kłaj
 3. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
 4. Wykaz aptek, gdzie można oddawać przeterminowane leki
 5. Wykaz firm zbierających tekstylia 
 6. Wykaz miejsc zbierających baterie oraz akumulatory żelowe
 7. Rejestr działalności regulowanej

Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe 

Osiągnięte Poziomy Recyklingu 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Przejdź do: