Dla Mieszkańców

Urząd Gminy Kłaj informuje, że wywóz odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych prowadzony będzie przez firmę MPGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Adres: 

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków
Nip : 676 246 -04-30
Regon: 122729525
Tel. 12 2516260 dla mieszkańców

według poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę należy uiszczać na indywidualne konto bankowe każdego właściciela nieruchomości:

 • w kasie Urzędu Gminy (w poniedziałek w godz. 9.00 - 14.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 – 13.00), 
 • przelewem na indywidualny rachunek bankowy (podany w przesyłanej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – DOMY JEDNORODZINNE
 • Od 1 kwietnia 2021 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 30 złotych od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do 120 złotych od osoby
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
 • Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kosze z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
 • Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa o kwotę 6,00 złotych miesięcznie. W tym przypadku wymagane jest złożenie nowej deklaracji.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU – SEZON
 • W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku, obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 złotych za rok jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a jeśli odpady są zbierane w sposób nieselektywny 363,60 złotych. Jednorazową opłatę należy uiścić do dnia 15 czerwca 2020 roku.
LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)
 • Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty - 30 złotych od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do kwoty 120 złotych od osoby. 
 • Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Segregacja odpadów

W związku z nowelizacją Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach jedyną dopuszczalną formą gromadzenia odpadów jest segregacja. Nie można gromadzić odpadów w sposób nieselektywny na terenie Gminy Kłaj.

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny z podziałem na następujące frakcje:

papier

szkło

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielkomateriałowe

odpady ulegające biodegradacji

odpady zmieszane - kontener

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

PSZOK czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo wolnych tj. 24 grudnia, 31 grudnia oraz Wielka sobota):

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:

a. od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00

b. w soboty w godz. od 7.00 do 15.00

2) w okresie od 2 listopada do 31 marca:

a. wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11.00 do 16.00 

Deklaracja o wysokości opłat

WAŻNE!

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych
(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)

 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  doc.  pdf.
 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sezon   doc.  pdf.  
 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wspólnota pdf.

Firmy zbierające odpady 

 1. Katalog grup odpadów
 2. Informacja o przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Kłaj
 3. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
 4. Wykaz aptek, gdzie można oddawać przeterminowane leki
 5. Wykaz firm zbierających tekstylia 
 6. Wykaz miejsc zbierających baterie oraz akumulatory żelowe
 7. Rejestr działalności regulowanej

Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe 

Osiągnięte Poziomy Recyklingu 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Przejdź do: