Dla Mieszkańców

Urząd Gminy Kłaj informuje, że wywóz odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych prowadzony będzie przez Firmę Handlowo-Usługową ANBUD Andrzej Zyguła.
Adres:

ANBUD Andrzej Zyguła 
Trąbki 451, 32-020 Wieliczka
NIP: 5832632055
Regon: 122644349
Telefon Biura Obsługi Klienta Firmy ANBUD do zgłaszania interwencji: 459 400 231

według poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę należy uiszczać na indywidualne konto bankowe każdego właściciela nieruchomości:

 • w kasie Urzędu Gminy (w poniedziałek w godz. 9.00 - 14.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 – 13.00), 
 • przelewem na indywidualny rachunek bankowy (podany w przesyłanej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH – DOMY JEDNORODZINNE

 • Od 1 stycznia 2022 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 35 otych od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do 140 złotych od osoby.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu Gminy.
 • Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kosze z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, worki na odpady biodegradowalne - co 2 tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
 • Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od gospodarstwa o kwotę 6,00 złotych miesięcznie. W tym przypadku wymagane jest złożenie nowej deklaracji.
 • OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU OBOWIĄZUJE LIMIT NA ODBIÓR BIOODPADÓW (BRĄZOWE WORKI) W ILOŚCI 4-CH SZTUK OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO.  W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI ODPADÓW ZIELONYCH (SKOSZONA TRAWA, OPADŁE LIŚCIE, GAŁĘZIE) WYTWORZONYCH W DANYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDANIA ICH DO PUNKTU SELSTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARGOWISKU (PSZOK).

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
– SEZON

 • Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nie dotyczy nieruchomości gdzie prowadzona jest agroturystyka) od 01.01.2021 r. ustalono nową, zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Jednorazową opłatę należy uiścić do dnia 15 czerwca 2022 roku.

LOKALE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE)

 • Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty - 35 otych od osoby, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do kwoty 140 złotych od osoby.
 • Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych bioodpady i odpady zmieszane będą odbierane co tydzień, a pozostała segregacja co dwa tygodnie.

Segregacja odpadów

W związku z nowelizacją Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach jedyną dopuszczalną formą gromadzenia odpadów jest segregacja. Nie można gromadzić odpadów w sposób nieselektywny na terenie Gminy Kłaj.

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny z podziałem na następujące frakcje:

papier

szkło

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielkomateriałowe

odpady ulegające biodegradacji

odpady zmieszane - kontener

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

PSZOK czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zwyczajowo wolnych tj. 24 grudnia, 31 grudnia oraz Wielka sobota):

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:

a. od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00

b. w soboty w godz. od 7.00 do 15.00

2) w okresie od 2 listopada do 31 marca:

a. wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11.00 do 16.00
b. w soboty w godz. od 9.00 do 13.00 

„Mobilny” Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Wystawka przydomowa

Uwaga:

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 rano wystawione do drogi publicznej przy granicy posesji.

Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach oraz z posesji bez numeru domu.

Odbierane będą : zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego (sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych (maksymalnie 4 sztuki).

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być bez szyb.

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD muszą być kompletne.

 

Nie będą odbierane : odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, chemikalia i zużyte akumulatory, szkło okienne, stłuczka szklana, części samochodowe, styropian, gruz budowlany, azbest, ondulina, papa, resztki farb i rozpuszczalników i inne odpady pochodzące z remontów.

Deklaracja o wysokości opłat

WAŻNE!

Przypominamy o konieczności złożenia kolejnej deklaracji
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych
(np. urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny)

 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  doc.  pdf.
 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sezon   doc.  pdf.  
 • Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Wspólnota pdf.

Firmy zbierające odpady 

 1. Katalog grup odpadów
 2. Informacja o przedsiębiorstwach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Kłaj
 3. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych
 4. Wykaz aptek, gdzie można oddawać przeterminowane leki
 5. Wykaz firm zbierających tekstylia 
 6. Wykaz miejsc zbierających baterie oraz akumulatory żelowe
 7. Rejestr działalności regulowanej

Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe 

Osiągnięte Poziomy Recyklingu 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Przejdź do: