RSS

Aktualności

 • Tuesday, 24 January 2023r. Sport

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych Gminy Kłaj

  SWOP.5260.01.2023                                                   

  Zarządzenie Nr OA.0050.13.2023
  Wójta Gminy Kłaj
  z dnia 24.01.2023 roku 

  w sprawie:  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych Gminy Kłaj przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi.               

  Na podstawie  art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003r.  (Dz.U.2022 poz.1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIII/431/2022 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.” zarządzam, co następuje:

  § 1.

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie
  wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr
  i dziedzictwa narodowego.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia – Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Kłaj w 2023 roku. 

  § 2.

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia - Protokół z rozstrzygnięcia konkursu
  na realizację zadań publicznych w Gminie Kłaj w 2023 roku.

  § 3.

  Zarządzenie publikuje się:

  1). na stronie www.klaj.pl

  2). na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłaj

  3). w Biuletynie Informacji Publicznej

  § 4.

   Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłaj.

   § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załączniki:

Galeria