RSS

Aktualności

 • Friday, 6 December 2019r. Informacje

  Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506).

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy, na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
  5. Omówienie raportu Wójta o stanie gminy.
  6. Debata nad raportem Wójta o stanie gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłaj za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłaj za 2018 r.
  9. Zapoznanie się z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy dot. udzielenia wójtowi absolutorium oraz zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i informacją o stanie mienia komunalnego.
  10. Uchwała w sprawie absolutorium.
  11. Uchwała w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj.
  12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
  13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kłaju do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kłaj.
  15. Uchwała w zwołania zabrania wiejskiego, na którym ma być przeprowadzony wybór Członków Rady Sołeckiej.
  16. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących na terenie Gminy Kłaj.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek

Galeria