RSS

Aktualności

 • Tuesday, 19 March 2024r. Informacje

  Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Gminy.

  Kłaj, 19 marca 2024 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O LXVII

  SESJI RADY GMINY

   

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym 

  (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40).  

   

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2024 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy, 

  na którą serdecznie zapraszam. 

   

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami. 

  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj

   na lata 2024 – 2040.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2024 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024. 

  9. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłaj 

  a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie przejęcia w zarządzanie infrastruktury drogowej zrealizowanej w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/c-E30 Kraków – Rzeszów, etap III”.

  10. Zamknięcie obrad sesji. 

   

  Z poważaniem

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Kuczko 

Galeria