RSS

Aktualności

 • Saturday, 7 September 2024r. Informacje

  Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy.

  Kłaj, 9 lipca 2024 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O IV

  SESJI RADY GMINY

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym 

  (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późń. zm.).  

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2024 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się IV Sesja Rady Gminy, na którą serdecznie zapraszam. 

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad. 

  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami. 

  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj

   na lata 2024 – 2040.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2024 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Gminy Kłaj Spółka z.o.o. 

  8. Podjęcie  uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kłaj.

  9. Zamknięcie obrad sesji. 

   

    Z poważaniem

  Przewodnicząca Rady Gminy

   Dorota Kupiec

Galeria