RSS

Aktualności

 • Tuesday, 25 October 2016r. Informacje

  Uwaga! Ważna informacja

  Wójt Gminy Kłaj na wniosek Zespołu do spraw  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017-2025 ogłasza przedłużenie terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kłaj. Konsultacje przeprowadzane będą od wskazanego wcześniejszym w ogłoszeniu dnia 26 września do dnia 10 listopada 2016 r. w formie: 

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 
   e-mail: lub w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj, Kłaj 655, 
  • zbierania uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu.
  • spotkanie z grupami przedstawicielskimi w dniu 07.11.2016 r.

  Projekt uchwały wraz z załącznikami: diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

  Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

  Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  • mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a);
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Gminy Kłaj;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Galeria