RSS

Aktualności

 • Monday, 24 January 2022r. Informacje

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych Gminy Kłaj przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi

  SWOP.5260.02.2022

  Zarządzenie Nr OA.0050.12.2022
  Wójta Gminy Kłaj
  z dnia 24.01.2022 roku

  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2022 r. zadań publicznych Gminy Kłaj przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi.

  Na podstawie  art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  z 24 kwietnia 2003 r  (tj DzU.2020 poz.2057) oraz uchwały Nr XXXVIII/315/2021 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

  zarządzam, co następuje:

  § 1.

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie
  wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.


  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia – Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Kłaj w 2022 roku.

  § 2.

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia - Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Kłaj w 2022 roku.

  § 3.

  Zarządzenie publikuje się:
  1) na stronie www.klaj.pl
  2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłaj
  3) w Biuletynie Informacji Publicznej

  § 4.

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kłaj.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załączniki:

Galeria