RSS

Aktualności

 • Monday, 26 September 2016r. Informacje

  Rozpoczęcie konsultacji społecznych

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj 

  Uwagi można zgłaszać od 26 września do 26 października w formie:  
  - zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres lub pisemnie na adres Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj;

  - zbierania uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu.

  Załączniki:

  1. Projekt uchwały.

  2. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

  3. Mapy obszarów rewitalizacji w skali 1:5000.

  4. Formularz uwag.

  Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz  z odniesieniem się do nich.

  Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

  mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,

  użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

  wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

  mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a);

  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Gminy Kłaj;

  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

  organy władzy publicznej;

  podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Galeria