RSS

Aktualności

 • Monday, 1 July 2019r. Informacje

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kłaj

  Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/327/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014 r. – zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  w dniach od 07 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj,  w godzinach pracy Urzędu.

  W okresie wyłożenia projekt studium będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłaj: www.klaj.pl oraz www.bip.malopolska.pl/ugklaj/Article/id,240904.html

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj o godz. 15.00.

  Zgodnie z art. 11 par. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

  Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2019 r.

  - na piśmie – do Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655 lub

  - za  pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1405 z późn. zm.) prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. studium, zaś  zgodnie z art. 54 ust.2 organ opracowujący projekt studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postepowaniu. 

  Stosowanie do art. 39 ust.1 oraz art. 54 ust.3 w/w ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kłaj.

Galeria