RSS

Aktualności

 • Sunday, 1 September 2019r. Informacje

  „Dobry Czas na Biznes –KOM2”

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Rekrutacja trwa od 08 stycznia do 22 stycznia 2019 r. Formularze rekrutacyjne można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym MARR S.A. w Wieliczce, ul. Asnyka 6c/5 (III p.) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00, tel. 12 617 99 89, 785 056 878. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 

  Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2

  Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. osób powyżej 50 roku życia,

  2. osób długotrwale bezrobotnych,

  3. osób z niepełnosprawnościami,

  4. osób o niskich kwalifikacjach,

  5. kobiet.

Galeria