GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GCZK

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KŁAJU

z siedzibą w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju

email: gczkklaj@poczta.internetdsl.pl

tel. 12-284-27-80
tel. 12-284-32-24

fax: 12-250-91-12

lub w celu uzyskania natychmiastowej pomocy
tel. 998 lub 112

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KŁAJU działa w systemie całodobowego dozoru w chwili otrzymania informacji o zagrożeniu przechodzi w stan całodobowych dyżurów na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kłaj

Kierownikiem GCZK Kłaj jest mgr Dariusz Pilch  tel. 601701519

CZYM JEST GCZK?

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórką organizacyjną urzędu gminy oraz stałym elementem Gminnego Zespołu Reagowania ( GZR), podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. GCZK realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej wynikające z odpowiednich ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, wykonawczych także realizuje zadania własne gminy.

>>> STRONA INTERNETOWA GCZK KŁAJ

Zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju w formie całodobowego dozoru, tzn. że sprzęt łączności alarmowej, system dozoru, monitoringu pogodowego, stacje meteorologiczne, stan potoków oraz rzek są dozorowane i utrzymywane w pełnej gotowości po to aby w sytuacji natychmiastowego rozpoczęcia działania dyżurnych - "operatorów kryzysowych" system działał bez zarzutów natychmiastowo.

 1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
 2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie klęski żywiołowej.
 3. Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
 4. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej.
 5. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
 6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Organizacja i współpraca GCZK z ludnością gminy

Współpraca GCZK w ramach struktur zarządzania kryzysowego gdzie GCZK jest nierozłącznym elementem zespołu zarządzania kryzysowego, której przewodniczy Przewodniczący ZZK - Wójt Gminy Kłaj realizując i organizując działania ratownicze z zakresu zarządzania kryzysowego. Nieodłącznym elementem Zespołu zarządzania kryzysowego jest współpraca z ludnością gminy w zakresie wykrywania zagrożeń i wczesnego ostrzegania polega na natychmiastowym podjęciu zgłoszeń i uruchomieniu niezbędnych działań celem ograniczenia skutków zagrożeń, w niektórych przypadkach również na eliminowaniu ich przyczyn. Każdy Obywatel ma prawo zgłaszać bezpośrednio do GCZK fakty skutkujące zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, środowiska naturalnego, a także mogące powodować znaczne straty materialne.

Jakie zgłoszenia przyjmuje GCZK?

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KŁAJU podczas swojej całodobowej pracy przyjmuje wszystkie zgłoszenia o zagrożeniach na terenie Gminy Kłaj a następnie przekazuje je do odpowiednich komórek organizacyjnych Gminy Kłaj celem ich usunięcia lub do odpowiednich służb odpowiedzialnych za organizacje i funkcjonowanie ratownictwa na terenie Powiatu Wielickiego:

Organem wiodącym w zakresie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej  jest Państwowa Straż Pożarna 

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami administracji samorządowej jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Szeroko pojmowane bezpieczeństwo publiczne wiąże się więc ze zorganizowaniem spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym działaniem sił natury, rozwojem cywilizacyjnym, nieostrożnością człowieka czy ewentualnym konfliktem zbrojnym. Należy pamiętać, że wszelkie zagrożenia przeradzają się w kryzys bez względu na okres występowania zakłóceń i ich skalę. A to prowadzi do zakłócenia normalnego funkcjonowania całości społeczeństwa, jak
i poszczególnych obywateli.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Kwestie związane z Zarządzaniem Kryzysowym normuje ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z jej treścią Wójt Gminy Kłaja na terenie gminy odpowiedzialny jest za:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

Wyżej wymienione zadania Wójt  wykonuje przy pomocy wybranych Referatów Urzędu Gminy

Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy Kłaj powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który stanowi ciało kolegialne pomocne przy opiniowaniu i podejmowaniu przez Wójta kluczowych decyzji  z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do jego zadań należy:

 1. zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
  i humanitarne,

Szczegółowe zadania GCZK w Kłaju zawarte są w Regulaminie pracy GCZK który stanowi złącznik do Planu

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KŁAJU  funkcjonuje i przyjmuje informacje według katalogu zagrożeń , który jest adekwatny do Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Kłaj szczególnie w zakresie:

 1. Powodzi (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia).
 2. Pożarów.
 3. Huraganów
 4. Mrozów i opadów śniegu.
 5. Susza i upały.
 6. Skażeń chemiczno – ekologicznych.
 7. Zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych.
 8. Zagrożeń epidemicznych i epidemią.
 9. Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej i cieplnej oraz wody i gazu.
  • Zakłócenia w dostawie energii.
  • Zakłócenia w dostawie paliwa.
  • Zakłócenia w dostawie gazu.
  • Zakłócenia w dostawie energii cieplnej.
  • Zakłócenia w dostawie wody.
 10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane.
  • Katastrofy budowlane.
  • Katastrofy drogowe.
  • Katastrofy kolejowe.
 11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt.
 12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin.
 13. Zagrożenia terrorystyczne.
 14. Awaria sieci teleinformatycznych.
 15. Strajki, zamieszki i demonstracje