Realizowane z zewnętrznych środków

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: ,,Budowa parkingu w Szarowie”

Cel projektu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez kształtowanie dostępnej oraz funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Gminie Kłaj poprzez budowę parkingu ogólnodostępnego, w tym dostępnego dla osób niepełnosprawnych parkingu w Szarowie.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: W wyniku realizacji operacji zostanie wybudowany ogólnodostępny parking w miejscowości Szarów. W ramach zadania wykonane zostaną roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie odwodnienia oraz podbudowy, nawierzchnie oraz roboty wykończeniowe. W ramach operacji powstaną 4 szt. lamp solarnych zlokalizowane na parkingu. Dla prawidłowej realizacji zadania ustanowiony zostanie nadzór inwestorski.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: ,,Przebudowa Domu Kultury w miejscowości Łysokanie sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej”

Cel projektu: Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy. Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów). Podnoszenie jakości infrastruktury kulturalnej.

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę Domu kultury w miejscowości Łysokanie

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez przebudowę Domu Kultury w Łysokaniach zwiększy dostępność do oferty kulturalnej i rekreacyjnej, podniesie jej jakość oraz przyczyni się do poprawy stanu społecznego mieszkańców obszaru LSR. Projekt  stanowi przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Łysokaniach. Projektowane zmiany dostosowują obiekt i znajdujące się w nim sale do potrzeb mieszkańców tj., do stworzenia szerokiej gamy oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Prace związane są z generalnym remontem wszystkich pomieszczeń obiektu. Szczególnie ważny jest remont sali spotkań wraz z wykonaniem estrady oraz dostosowanie ich do zajęć i aktywności wynikających z potrzeb mieszkańców. Przewiduje się również remont kuchni, WC, pomieszczenia socjalnego oraz wiatrołapu z komunikacją. Projekt podniesie jakość infrastruktury stanowiącej Dom Kultury, pozwoli na unowocześnienie zajęć organizowanych dla społeczności oraz ich aktywizację. Wyposażenie obiektu pozwoli zaktywizować mieszkańców. Remont kuchni pozwoli na stworzenie miejsca działań koła gospodyń wiejskich oraz promocji lokalnych wyrobów. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów. Pozwoli stworzyć miejsce spotkań, integracji a także spędzania wolnego czasu. Obiekt będzie dostosowany do różnego spektrum zainteresowań mieszkańców, stworzy miejsce spotkań oraz wydarzeń kulturalnych, koncertów, przedstawień itp.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: ,,Prace konserwatorskie przy kapliczkach w miejscowościach Szarów, Grodkowice, Kłaj oraz Targowisko sposobem na zapewnienie mieszkańców obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej”

Cel projektu: Rozwój kapitału społecznego na terenie LGD. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin wchodzących w skład LGD Powiatu Wielickiego. Renowacja obiektów zabytkowych i tych, które świadczą o lokalnej tożsamości miejsca i są ważne dla mieszkańców LGD.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez podniesienie poziomu estetyki przestrzeni publicznej oraz renowację obiektów zabytkowych i tych, które świadczą o lokalnej tożsamości miejsca a także są ważne dla mieszkańców obszaru LGD, stworzy przestrzeń do spędzania wolnego czasu, umożliwiającej prowadzenie działań kulturalnych i religijnych co przyczyni się do poprawy stanu społecznego i aktywizacji mieszkańców obszaru LSR. Poddanie czterech kapliczek tj. kapliczki Matki Boskiej Niepokalanej w Szarowie, kapliczki Matki Boskiej Łaskawej w Grodkowicach, kapliczki Matki Boskiej Różańcowej, kapliczki św. Jana Nepomucena w Kłaju oraz kapliczki Matki Boskiej w Targowisku pracom konserwatorskim polegającym na wykonaniu przy każdej kapliczce następujących prac: demontażu i transporcie, robotach fundamentowych, pracach konserwatorskich, odnowieniu ogrodzenia, montażu i scaleniu oraz sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. Konserwacja kapliczek pozwala zahamować proces dewastacji oraz przywrócić wartości historyczne oraz pierwotny stan kapliczek i ich otoczenia,  a co za tym idzie zostały zachowane ważne elementy kulturowe, religijne i historyczne wpisujące się głęboko w tożsamość lokalnej społeczności, a co najważniejsze nastąpiła poprawa zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Kapliczki stanowią część historii regionu, stanowią symbol kultu oraz nierozerwalny element krajobrazu danej miejscowości a także całej gminy. Zachowanie przedmiotowej małej architektury dało społeczności lokalnej możliwość organizowania spotkań o podłożu duchowo religijnym co wzmocniło integralność międzyludzką.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej

Cel projektu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich a także budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb mieszkańców i turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy. Rozbudowa oferty i infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców. Wyposażenie miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną.

Przewidywane efekty, wyniki operacji: Przedmiotowy projekt poprzez stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu, umożliwiającej prowadzenie działań kulturalnych i rekreacyjnych, przyczynia się do poprawy stanu społecznego mieszkańców obszaru LSR. Obiekt jest ogólnodostępny i niekomercyjny. Umożliwia prowadzenie całego spektrum zajęć na świeżym powietrzu związanych z grami zespołowymi i rozwojem dzieci i młodzieży, a także umożliwia różnorodne formy aktywności podejmowane poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Obiekt umożliwia organizację różnych form aktywnego wypoczynku lokalnej społeczności: festynów, koncertów, pikników; poprzez swoje zagospodarowanie i różnorodność ofert pełni integrującą i włączającą rolę zwłaszcza w środowisku lokalnym.

Nazwa działania w ramach, którego operacja jest realizowana: Operacja realizowana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 czerwca 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone programom i inicjatywom europejskim – potencjalnym źródłom finansowania m.in. projektów i przedsięwzięć o charakterze ponadregionalnym.

Konferencję zorganizował w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Krajowym Punktem URBACT. Celem spotkania było zachęcenie uczestników do szerszego spojrzenia na planowanie przedsięwzięć i zainspirowanie do realizacji projektów w ramach ponadregionalnych partnerstw, dla których platformę może stanowić Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz instytucji kultury.

W załączniku, do pobrania, prezentacje z powyższego spotkania.

Inwestycje w zakresie budowy obiektu socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowie przeprowadzone zostały w latach 2013-2015. Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się możliwość aplikowania o środki unijne, na projekty już zrealizowane, zgodnie ze skróconą ścieżką dla projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dnia 29.01.2016 r. Gmina Kłaj złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Rozwój przestrzenny gminy poprzez budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Kłaju oraz przebudowę, remont wnętrza budynku WDK w Dąbrowie” w ramach Małopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę finansową i merytoryczną, a następnie dnia 24 marca 2016 r. Uchwałą nr 422/16 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 31.03.2016 r. Instytucja zarządzająca MRPO przyznała Gminie Kłaj dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 34,72% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Przedmiotowy projekt, poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury społecznej, wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Nowy ogólnodostępny budynek usytuowany przy obiekcie sportowym w Kłaju pełni funkcję niezbędnego profesjonalnego zaplecza socjalnego dla użytkowników kompleksu i wspiera jego sprawne funkcjonowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć sportowych. Zmodernizowany Dom Kultury stanowi centrum kulturalno-oświatowe sołectwa, m.in. umożliwia funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, organizację zajęć dla dzieci, spotkania Klubu Seniora.

Warto wspomnieć, że elementem kompleksowej modernizacji WDK w Dąbrowie były prace termomodernizacyjne, współfinansowane ze  środków WFOŚiGW w Krakowie (dotacja w wysokości 124 167,14 zł)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Informacje dotyczące inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych:

 • Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Szarów" w miejscowości Targowisko


  31.12.2011 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko”
  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  Termin zakończenia realizacji: 31.12.2011 r.
  Całkowity koszt operacji: 7 380 098,94 zł
  Kwota dofinansowania: 3 184 446,44 zł (51,8% kosztów kwalifikowalnych projektu)

  Projekt zakładał modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury ochrony środowiska. W ramach rozbudowy wykonane zostały: budynek oczyszczalni ścieków, budynek energetyczny i sitopiaskownika, pompownia ścieków, zbiornik retencyjny.

  Remontowi poddany został budynek socjalny, staw wyrównawczy i poletka osadowe, a likwidacji istniejące poletko składowania osadu, istniejąca pompownia ścieków i zbiornik ścieków dowożonych. Zakupione zostało także niezbędne wyposażenie oczyszczalni.
  Maksymalny przepływ dobowy oczyszczalni wynosi 612 m3.
  Średniodobowa ilość ścieków jaką może przyjąć oczyszczalnia wynosi 490 m3.

  Rozbudowa oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu biologicznego. Oczyszczanie ścieków realizowane jest w oparciu o technologię reaktorów SBR wykonanych ze stali nierdzewnej w formie wieżowej. Reaktory pracują na zasadzie działania cyklicznego z następującymi kolejno po sobie fazami cyklu oczyszczania. Kontrola całego systemu oczyszczania prowadzona jest w trybie online za pomocą systemu komputerowego, analizującego wartości czujników. Sprzężenie programu czasowego pracy reaktorów z pomiarami zapewnia pełną automatyzację procesów z możliwością ręcznego sterowania w razie wystąpienia takiej konieczności.