Kalendarium

 • Data wydarzenia: Thursday, 25 November 2021r.

  XXXVIII Sesja Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372).

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy,
  na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2021 – 2035.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2021 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłaj.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Kłaj
   z dnia 22 października 2020 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Kłaju.

  16. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam,
  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek

Galeria