Kalendarium

 • Data wydarzenia: Thursday, 25 February 2021r.

  XXVIII Sesja Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym
  (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2020 roku, poz. 713). 

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 1600
  w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy,
  na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Wójta z prac w okresie miedzy sesjami.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj
  na lata 2021 – 2035.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2021 rok.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/178/2020 Rady Gminy Kłaj
  z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wielickiego
  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
  nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania
  z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270 i 560271K”.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kłaj.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłaj
  na 2021 rok.

  14.  Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam,
  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek

Galeria