Kalendarium

 • Data wydarzenia: Tuesday, 30 June 2020r.

  XX Sesja Rady Gminy

  Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713).

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XX Sesja Rady Gminy, na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  6. Omówienie raportu o stanie Gminy Kłaj za 2019 r.

  7. Debata nad raportem.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

  9. Omówienie sprawozdania przez Wójta Gminy oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z wykonania budżetu Gminy Kłaj za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kłaj.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłaj za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłaj za 2019 r.

  11. Zapoznanie się z opinią oraz przedstawienie treści wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kłaj oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłaj – Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Kłaj z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Kłaj dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputera z oprogramowaniem i stacją dokującą oraz elementu do mocowania masek w urządzeniu Tester III

  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłaj a Powiatem Wielickim w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych, poruszających się po drodze powiatowej nr 2007K w miejscowości Kłaj.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Wielickiego zadań z zakresu zimowego utrzymania wszystkich ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Kłaj współfinansowanych ze środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

  21. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Polana Poszyna na terenie Gminy Kłaj w zakresie ustaleń tekstowych planu.

  22. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-8” na terenie Gminy Kłaj w zakresie ustaleń tekstowych planu.

  23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Szarów-1”

  24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kłaju, na rzecz Gminy Kłaj. 

  25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu w drodze bezprzetargowej w budynku WDK nr 79 w Brzeziu.

  26. Wolne wnioski.

  27. Zamknięcie obrad sesji.   

  Zapraszam,
  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek

Galeria