Fotowoltailka

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” informujemy, że Generalny Wykonawca montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Subregionu Wielickiego tj. firma SANITO Sp. z o.o. w dniu wczorajszym przedłożyła wniosek o aneks terminowy do Lidera Projektu – Zielony Pierścień Tarnowa.  

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ:

Nie współpracujemy z żadnymi firmami związanymi z montażem instalacji fotowoltaicznych.

W projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” Gmina w 2021 r. podpisywała z Mieszkańcami Umowy na montaż paneli, a następnie listę Mieszkańców biorących udział w projekcie przekazała Wykonawcy – firma Sanito sp. z o.o, który  został wyłoniony w drodze przetargu.

W przypadku pytań oraz potwierdzeniem montażu paneli PV prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji
e-mail: .

Kontakt do Wykonawcy:
Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888.

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Beneficjenci projektu,

W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” informujemy, że umowa z Generalnym Wykonawcą montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie Subregionu Wielickiego tj. firmą SANITO Sp. z o.o. została aneksowana. Aktualny termin przewiduje realizację zadania do dnia 28 lutego 2022r.

Opóźnienia w projekcie pojawiły się już na etapie przetargu i wyłaniania wykonawcy. 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono postępowanie, a 12 grudnia 2019 r. po raz pierwszy wybrano najkorzystniejsze oferty. Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy postępowania złożyli 5 odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawy odwoławcze odbyły się w KIO między 14 a 29 stycznia 2020 r. KIO nakazała zamawiającemu wystąpić do wykonawców o złożenie dodatkowych wyjaśnień, co niezwłocznie zrobiliśmy.

Po tych działaniach, 9 marca 2020 r. dokonano ponownego wyboru wykonawców. Nastąpiło kolejne złożenie odwołań zarówno do KIO, jak i skarg na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Postępowania przed organami sądowymi toczyły się mozolnie z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W październiku 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych wskazanym przez KIO – firmą Sanito sp. z o.o.

W czasach pandemii  tj. 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik (wyznaczona z pośród zamawiających do przeprowadzenia postępowania), w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.

Już wtedy Wykonawca mierzył się z trudnościami związanymi z pandemią i dokonał zmiany równoważnej paneli fotowoltaicznych z mocy 280 kW na 290 KW, tym samym Beneficjent końcowy – Mieszkaniec docelowo miał mieć większą moc (co też było ujęte w ANKESIE NR 1).

Duży wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miało zamknięcie portu Ningbo – Zhoushan z powodu Sars-CoV-2. Wpłynęło to na problem z wysyłką towaru, a następnie globalne opóźnienia w transporcie. Duże firmy żeglugowe odwoływały planowane rejsy i rezygnowały z zawijania do portów.  Kontenery z panelami PV utknęły w porcie. Następne zamówienie zdecydowano podzielić na  dostawy w Holandii i Polsce, co też wydłużało łańcuch dostaw.
W drugiej połowie 2021r.  pojawiły się informacje o zmianach, jakie rząd postanowił wprowadzić do Ustawy o odnawialnych źródłach energii i i zmiana systemu rozliczeń.  Już zapowiedzi zmian przyniosły wzmożony ruch na rynku instalatorskim. Na początku grudnia 2021 r. Sejm przegłosował, a dwa tygodnie później prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powoduje ona, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony net-billingiem dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek od 1 kwietnia 2022 r. W efekcie wiele ekip montażowych zrezygnowało ze współpracy z wykonawcą projektu, a to jeszcze spowolnia nasze realizacje.

W związku z trudnościami, które opisaliśmy powyżej, 23 listopada br. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Wniosek ten nie był weryfikowalny z uwagi na braki formalne, brak dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w piśmie. Uzupełnienie wniosku dostarczono 30 listopada oraz kolejne – 10 grudnia. Wykonawca deklarował w przesyłanej korespondencji chęć realizacji wszystkich instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r., tak aby zagwarantować Beneficjentom możliwość rozliczeń w systemie opustów. Ostatecznie, aneks do umowy z firmą Sanito został podpisany z terminem realizacji instalacji fotowoltaicznych do dnia 28 lutego 2022 r.

Równolegle wraz z Zielonym Pierścieniem Tarnowa w dalszym ciągu podejmujemy próby apelowania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie uruchomienia prac nad nowelizacją ustawy o OZE, tak aby przedłużyć okres funkcjonowania zapisów „starej” ustawy dla uczestników projektów parasolowych do końca 2023r. Tzw. „Poprawka samorządowa” zakładałaby wydłużenie terminu zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci do końca grudnia 2023 roku, co pozwoliłoby na skuteczne zakończenie projektów, które zostały rozpoczęte i są w trakcie realizacji w oparciu o dotychczasowy sposób rozliczeń.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

W przypadku pytań oraz potwierdzeniem montażu paneli PV prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji telefonicznie: 12  284 11 00 wew. 38,  e-mail: .

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj.: .
Kontakt do Wykonawcy:
Kontakt do osób zajmujących się zgłoszeniami do zakładu energetycznego:
PGE – ; Tauron –

Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888.

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Instalacje fotowoltaiczne PV mają zostać zamontowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada

Beneficjenci projektu,

na skutek różnorodnych informacji o projekcie dotyczących terminu wykonania instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w ramach zadania pn. „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” informujemy, że Gmina Kłaj jest jedną z 31 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa, na terenie których mają zostać zamontowane instalacje fotowoltaiczne PV, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. przez głównego wykonawcą firmą SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476, Warszawa wyłonionego na podstawie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Przypominamy, że Gmina nie ma wpływu na kolejność prac w poszczególnych adresach oraz na terminy ich realizacji.

Najnowsze informacje w sprawie nowelizacji ustawy o OZE.

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj: .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji za pośrednictwem adresu e-mail: . Telefonicznie: 12 284 11 00 wew. 38.

Kontakt do Wykonawcy:

Kierownik Sekcji Planowania:

Kontakt do osób zajmujących się zgłoszeniami do zakładu energetycznego: PGE – ;

Tauron –

Koordynacja procesu zmian montażowych oraz wyjaśnienie spraw formalnych: 

Dedykowane projektowi Call Center dla mieszkańców biorących udział w projekcie : tel. 799 398 888,

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Państwo,

Beneficjenci projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zgodnie z podpisanym w dniu 18 czerwca aneksem do umowy z Wykonawcą zadania tj. firmą SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30 listopada 2021.

Informujemy, że w ramach Projektu firma AdMat-Eko Energia Odnawialna Martyna Piecuch z ramienia Wykonawcy tj. firmy Sanito przeprowadza inwentaryzację (projekt techniczny) przed montażem instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiciele firmy kontaktują się z mieszkańcami SMS-em lub telefonicznie, proszą również o przygotowanie faktury za energię elektryczną.

Jednocześnie informujemy, że:

wizje lokalne przedmontażowe są wykonywane przez pracowników terenowych, którzy będą posiadać upoważnienia (wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego) przygotowane przez Urząd Gminy Kłaj.

Prace prowadzone są jednocześnie we wszystkich subregionach.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji za pośrednictwem adresu e-mail: oraz .

Załączniki: 

Do dnia 28 maja br. zgodnie z zapisami umów zawartych z Wykonawcami – firmą Sanito Zamawiający – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wraz z Partnerami ma obowiązek przekazania zestawień wszystkich mieszkańców, którzy zakwalifikują się do projektu. Osoby, które w ostatnim czasie miały wykonane analizy techniczne (tzw. audyty) możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" zgodnie z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).  

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wysłane w dniach 25-27.05.2021r.  

W najbliższych dniach prosimy o potwierdzenie z Państwa strony terminu podpisania umowy.

 • Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji. Potwierdzenia wpłaty będzie wymagane podczas podpisywania umowy i będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.
 • Niezbędne jest okazanie dokumentu poświadczającego powierzchnie użytkową budynku, w którym będzie realizowana inwestycja np. podatek od nieruchomości, oryginał do wglądu, ksero dokumentu do akt sprawy.
 • Wymagane będzie też zaświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy wobec Gminy Kłaj. Koszt zaświadczenia to 21 zł. Zachęcamy do opłaty elektronicznej: MBS Wieliczka O/Kłaj nr konta: 33 86190006 0050 0500 0097 0002 (rachunek bieżący urzędu gminy) oraz elektronicznego składania wniosków. 
 • W przypadku gdy miejsce instalacji jest przedmiotem współwłasności, wszystkie te osoby muszą być łącznie stronami Umowy i wszystkie te osoby muszą spełniać warunki uczestnictwa w Projekcie.
 • Do podpisania umowy należy również załączyć AKTUALNY WYDRUK (ODPIS) z księgi wieczystej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający własność. https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do - Elektroniczne Księgi Wieczyste 
 • Ponadto Załącznik nr III do umowy – Oświadczenie o nie wykorzystaniu Instalacji fotowoltaicznej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, wyklucza udział w Projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą pod adresem zamieszkania – adresem realizowanej inwestycji, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1–3 oraz 5 K.K.)
 • Potwierdzenie płatności należnej firmie Dotacje Optymalne DO.EKO, za przeprowadzoną analizę techniczną

Skompletowanie powyższej dokumentacji umożliwi podpisanie umowy w ustalonym terminie. 

Apelujemy o ostrożność: 

Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. 

Dokumentacja techniczna: Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 38.

Poniżej znajduje się prezentacja firmy Sanito dotycząca odnawialnych źródeł energii.

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczestnictwa w Projekcie/dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Zgodnie  z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca osoby biorące udział w Projekcie po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu i po wykonanym audycie energetycznym zostały wysłane w dniach 16-18.03.2021r. 

 • Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.

 • Wymagane będzie też o braku jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy wobec Gminy Kłaj. Koszt zaświadczenia to 21 zł. Zachęcamy do opłaty elektronicznej: MBS Wieliczka O/Kłaj nr konta: 33 86190006 0050 0500 0097 0002 (rachunek bieżący urzędu gminy) oraz elektronicznego składania wniosków. 
 • W przypadku gdy miejsce instalacji jest przedmiotem współwłasności, wszystkie te osoby muszą być łącznie stronami Umowy i wszystkie te osoby muszą spełniać warunki uczestnictwa w Projekcie.
 • Do podpisania umowy należy również załączyć AKTUALNY WYDRUK (ODPIS) z księgi wieczystej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający własność.
 • Ponadto Załącznik nr III do umowy – Oświadczenie o nie wykorzystaniu Instalacji fotowoltaicznej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, wyklucza udział w Projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą pod adresem zamieszkania – adresem realizowanej inwestycji, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1–3 oraz 5 K.K.)

Osoby oczekujące na audyt energetyczny prosimy o cierpliwość na dalsze informacje w związku z Projektem.

Apelujemy o ostrożność:
Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych.

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce prosimy o śledzenie aktualności gminnych. W przypadku wprowadzenia rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w  Polsce terminy podpisywania umów mogą zostać przesunięte.

Dokumentacja techniczna:

Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 38.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczestnictwa w Projekcie/dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Zgodnie  z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca osoby biorące udział w Projekcie po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu i po wykonanym audycie energetycznym będą wysłane w dniach 16-18.03.2021r.

Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca dokonał zamiany równoważnej paneli fotowoltaicznej  z mocy 280 kW na 290 kW zmianie ulegnie moc poszczególnych instalacji.

W załączeniu przesyłamy tabelę z przeliczeniem mocy poszczególnych instalacji oraz kartę katalogową modułu 290 kW.

Apelujemy o ostrożność:
Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych.

Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 38. 

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczestnictwa w Projekcie dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Przed podpisaniem umowy dotyczącej udziału w realizacji Projektu jw. konieczne jest uiszczenie wkładu własnego, który stanowi obok dotacji uzupełnienie całkowitego kosztu realizacji Projektu. Wysokość opłaty za udział w Projekcie stanowi 49% kwoty brutto kosztów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej. W załączeniu przekazuję zestawienia z wyliczeniem kwoty wkładu własnego mieszkańca dla każdego typu technologii. Wyliczona w ten sposób kwota znajduje się w odpowiednio opisanej kolumnie każdego z zestawień i zostanie zawart