Fotowoltailka

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Szanowni Państwo,

Beneficjenci projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zgodnie z podpisanym w dniu 18 czerwca aneksem do umowy z Wykonawcą zadania tj. firmą SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 30 listopada 2021.

Informujemy, że w ramach Projektu firma AdMat-Eko Energia Odnawialna Martyna Piecuch z ramienia Wykonawcy tj. firmy Sanito przeprowadza inwentaryzację (projekt techniczny) przed montażem instalacji fotowoltaicznej. Przedstawiciele firmy kontaktują się z mieszkańcami SMS-em lub telefonicznie, proszą również o przygotowanie faktury za energię elektryczną.

Jednocześnie informujemy, że:

wizje lokalne przedmontażowe są wykonywane przez pracowników terenowych, którzy będą posiadać upoważnienia (wraz ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego) przygotowane przez Urząd Gminy Kłaj.

Prace prowadzone są jednocześnie we wszystkich subregionach.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

W przypadku osób zakwalifikowanych z listy rezerwowej przedstawiciel Firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie będzie wykonywał oceny techniczne możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu. Audyty te są odpłatne a audytor dostarczy stosowną umowę na jego wykonanie.

W ramach projektu dostępny jest adres e-mail dotyczący wszelkich, niezbędnych uzgodnień technicznych dotyczących dostawy i montażu instalacji OZE tj:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z referatem Inwestycji za pośrednictwem adresu e-mail: oraz .

Załączniki: 

Do dnia 28 maja br. zgodnie z zapisami umów zawartych z Wykonawcami – firmą Sanito Zamawiający – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa wraz z Partnerami ma obowiązek przekazania zestawień wszystkich mieszkańców, którzy zakwalifikują się do projektu. Osoby, które w ostatnim czasie miały wykonane analizy techniczne (tzw. audyty) możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" zgodnie z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).  

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wysłane w dniach 25-27.05.2021r.  

W najbliższych dniach prosimy o potwierdzenie z Państwa strony terminu podpisania umowy.

 • Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji. Potwierdzenia wpłaty będzie wymagane podczas podpisywania umowy i będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.
 • Niezbędne jest okazanie dokumentu poświadczającego powierzchnie użytkową budynku, w którym będzie realizowana inwestycja np. podatek od nieruchomości, oryginał do wglądu, ksero dokumentu do akt sprawy.
 • Wymagane będzie też zaświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy wobec Gminy Kłaj. Koszt zaświadczenia to 21 zł. Zachęcamy do opłaty elektronicznej: MBS Wieliczka O/Kłaj nr konta: 33 86190006 0050 0500 0097 0002 (rachunek bieżący urzędu gminy) oraz elektronicznego składania wniosków. 
 • W przypadku gdy miejsce instalacji jest przedmiotem współwłasności, wszystkie te osoby muszą być łącznie stronami Umowy i wszystkie te osoby muszą spełniać warunki uczestnictwa w Projekcie.
 • Do podpisania umowy należy również załączyć AKTUALNY WYDRUK (ODPIS) z księgi wieczystej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający własność. https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do - Elektroniczne Księgi Wieczyste 
 • Ponadto Załącznik nr III do umowy – Oświadczenie o nie wykorzystaniu Instalacji fotowoltaicznej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, wyklucza udział w Projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą pod adresem zamieszkania – adresem realizowanej inwestycji, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1–3 oraz 5 K.K.)
 • Potwierdzenie płatności należnej firmie Dotacje Optymalne DO.EKO, za przeprowadzoną analizę techniczną

Skompletowanie powyższej dokumentacji umożliwi podpisanie umowy w ustalonym terminie. 

Apelujemy o ostrożność: 

Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. 

Dokumentacja techniczna: Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 36.

Poniżej znajduje się prezentacja firmy Sanito dotycząca odnawialnych źródeł energii.

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczestnictwa w Projekcie/dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Zgodnie  z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca osoby biorące udział w Projekcie po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu i po wykonanym audycie energetycznym zostały wysłane w dniach 16-18.03.2021r. 

 • Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.

 • Wymagane będzie też o braku jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy wobec Gminy Kłaj. Koszt zaświadczenia to 21 zł. Zachęcamy do opłaty elektronicznej: MBS Wieliczka O/Kłaj nr konta: 33 86190006 0050 0500 0097 0002 (rachunek bieżący urzędu gminy) oraz elektronicznego składania wniosków. 
 • W przypadku gdy miejsce instalacji jest przedmiotem współwłasności, wszystkie te osoby muszą być łącznie stronami Umowy i wszystkie te osoby muszą spełniać warunki uczestnictwa w Projekcie.
 • Do podpisania umowy należy również załączyć AKTUALNY WYDRUK (ODPIS) z księgi wieczystej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający własność.
 • Ponadto Załącznik nr III do umowy – Oświadczenie o nie wykorzystaniu Instalacji fotowoltaicznej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, wyklucza udział w Projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą pod adresem zamieszkania – adresem realizowanej inwestycji, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1–3 oraz 5 K.K.)

Osoby oczekujące na audyt energetyczny prosimy o cierpliwość na dalsze informacje w związku z Projektem.

Apelujemy o ostrożność:
Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych.

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce prosimy o śledzenie aktualności gminnych. W przypadku wprowadzenia rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w  Polsce terminy podpisywania umów mogą zostać przesunięte.

Dokumentacja techniczna:

Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 36.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczestnictwa w Projekcie/dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Zgodnie  z zestawieniem wyliczenia kwoty wkładu własnego mieszkańca osoby biorące udział w Projekcie po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej informacji z Urzędu Gminy w Kłaju proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty w banku na konto prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy Oddział w Wieliczce (numer rachunku bankowego zostanie zamieszczony w liście).

Pisma do osób zakwalifikowanych do projektu i po wykonanym audycie energetycznym będą wysłane w dniach 16-18.03.2021r.

Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca dokonał zamiany równoważnej paneli fotowoltaicznej  z mocy 280 kW na 290 kW zmianie ulegnie moc poszczególnych instalacji.

W załączeniu przesyłamy tabelę z przeliczeniem mocy poszczególnych instalacji oraz kartę katalogową modułu 290 kW.

Apelujemy o ostrożność:
Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną Urząd kontaktuje się z Państwem tylko telefonicznie i za pomocą wiadomości e-mail. Nie prowadzimy żadnych wizyt domowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych.

Kontakt e-mail: , tel. nr: 12 284 11 00, wew. 36. 

W związku z realizacją projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz przekazaniem Wykonawcy listy mieszkańców oczekujących na podpisania umowy w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, Gmina informuję o warunkach dalszego uczestnictwa w Projekcie dotyczących uiszczenia wkładu własnego.

Przed podpisaniem umowy dotyczącej udziału w realizacji Projektu jw. konieczne jest uiszczenie wkładu własnego, który stanowi obok dotacji uzupełnienie całkowitego kosztu realizacji Projektu. Wysokość opłaty za udział w Projekcie stanowi 49% kwoty brutto kosztów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej. W załączeniu przekazuję zestawienia z wyliczeniem kwoty wkładu własnego mieszkańca dla każdego typu technologii. Wyliczona w ten sposób kwota znajduje się w odpowiednio opisanej kolumnie każdego z zestawień i zostanie zawarta w umowie z Gminą Kłaj. 

Należy zaznaczyć, że do kosztów wykonania przedmiotowej instalacji nie zostały wliczone koszty dodatkowe (np. ubezpieczenie instalacji).

 Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu przez Lidera 

– Zielony Pierścień Tarnowa (tzw. okres trwałości projektu).

Beneficjentami końcowymi Projektu są osoby fizyczne.

Obowiązkiem mieszkańca jest zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wzorem umowy. Warunkiem udziału w Projekcie jest uiszczenie przed podpisaniem umowy wkładu własnego na rachunek Gminy Kłaj. Przedstawienie potwierdzenia wpłaty będzie wymagane podczas podpisywania umowy.

 Regulamin Projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” oraz wzór umowy dostępne są pod adresem:

https://www.klaj.pl/dla-mieszkancow/infrastruktura/fotowoltailka

Aktualne informacje o Projekcie udostępniane są na stronie Lidera Projektu – Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowahttps://www.lgdzpt.pl/

Tel.: 790205244

E-mail: 

Karty techniczne i certyfikaty w zakresie instalacji OZE

Szanowni Mieszkańcy,

W wyniku licznych odwołań oraz utrudnień spowodowanych epidemią COVID-19 rozstrzygnięcie przetargu na wykonawców prac opóźniło się. Jednak 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcami inwestycji:

 • firma Sanito Sp. z o.o. w Warszawie, dla instalacji fotowoltaicznych, która zaproponowała panele polikrystaliczne globalnych producentów PV z listy Tier 1 Bloomberg'a. -  Ulica Solar
 • Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne)
 • Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

Projekt Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu jest dostawa i montaż na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej blisko 6 tysięcy sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Według planu zakupionych i zamontowanych zostanie 3012 instalacji fotowoltaicznych w 31 gminach Małopolski o mocy od 1,12 do 39,2 kW.  Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana przez odbiorców, niedobory zostaną uzupełnione, a nadwyżki wrócą do sieci.

Głównym liderem projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Liderem dla Subregionu Wielickiego jest Gmina Niepołomice, a Gmina Kłaj jest jednym z partnerów  projektu. Projekt będzie wdrażany w 31 gminach Małopolski,  tj. Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.

Fotowoltaika – kto może skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie. Wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie, posiadać prawo własności budynku spełniającego wymogi techniczne, na bieżąco regulować zobowiązania względem gminy i pokryć wkład własny do projektu (maksymalnie 50% kwoty brutto danej instalacji). Projekt nie może być zrealizowany w gospodarstwach gdzie dach pokryty jest eternitem.

Zainteresowanie projektem jest dwukrotnie większe niż liczba instalacji dostępnych w projekcie. Wciąż jednak osoby z listy rezerwowej liczą na to, że zostaną zakwalifikowane poprzez nie spełnienie wymagań technicznych wstępnie zakwalifikowanych osób.

Potwierdzeniem udziału w projekcie jest pisemna umowa zawierana między gminą a beneficjentem końcowym.

W najbliższych dniach ma zostać przygotowany harmonogram prac przez Lidera Projektu, który bezzwłocznie przedstawimy i  zgodnie z nim przystąpimy do działań. Aktualnie pracownicy Urzędu Gminy aktualizują listę mieszkańców u których były już przeprowadzone analizy techniczne, na podstawie których zostały dobrane parametry montażu instalacji OZE. W pierwszej kolejności Wykonawcy zostaną zgłoszeni Ci Beneficjenci, których stan techniczny przedstawiony w analizie nie uległ zmianie np. nie zostały już zamontowane panele, nie zostało wymienione źródło ciepła, zapotrzebowanie na energię elektryczną nie wzrosło.

Bieżące informacje zawsze na stronie lidera projektu -  Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa.

Magdalena Lasek – Referat Inwestycji

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Zamawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o aktualnym stanie postępowania dotyczącym przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. 

Jak informowano poprzednio po kilku kolejnych odwołaniach złożonych przez wykonawców do KIO, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj.:

I. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:

1) Część A Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

2) Część B - Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

3) Część CEkologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

II. Na terenie Subregionu Wielickiego:

4) Część A Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

5) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie,

6) Część CEkologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

III. Na terenie Subregionu Olkuskiego:

7) Część A Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

8) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie,

9) Część CEkologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

IV. Na terenie Subregionu Miechowskiego:

10) Część A Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,

11) Część B - Sanito Sp. z o.o. w Warszawie.

Od dokonanego wyboru już żadne odwołania nie zostały złożone do KIO.

Ponadto w dniu 4 września br., została rozpoznana skarga wniesiona przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. do Sądu Okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.01.2020 r. oraz czynności dokonywanych przez Zamawiającego, jednakże Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę wykonawcy potwierdzając prawidłowość działań podejmowanych przez Zamawiającego.  

Z kolei od orzeczenia KIO z dnia 3 lipca 2020 r., skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie złożył wykonawca Hymon Energy Sp. z o.o. Aktualnie został oddalony wniosek wykonawcy o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakaz zawierania umowy z wybranym wykonawcą, oraz sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie. Obecnie Zamawiający oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Równocześnie od dnia 20 sierpnia 2020 r., trwa obowiązkowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli Zamawiający uzyska możliwość zawarcia Umowy z wykonawcami na realizację Zamówienia.   

=======================================================================================

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN
 • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

Podstawowe założenia projektu:

CELE PROJEKTU

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim

CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

 • Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)
 • Wskaźniki produktu:

1) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 108 sztuk

2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 821 sztuk

 • Wskaźniki rezultatu:

1) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE –       14 319,46 MWhe/rok

2) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok

3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerzy projektu:
1) Gmina Skrzyszów
2) Gmina Lisia Góra
3) Gmina Żabno
4) Gmina Tarnów
5) Gmina Wierzchosławice
6) Gmina Zakliczyn
7) Gmina Ryglice
8) Gmina Ciężkowice
9) Gmina Tuchów
10) Gmina Gromnik
11) Gmina Charsznica
12) Gmina Miechów
13) Gmina Słaboszów
14) Gmina Racławice
15) Gmina Kozłów
16) Gmina Książ Wielki
17) Gmina Gołcza
18) Gmina Niepołomice
19) Gmina Wieliczka
20) Gmina Myślenice
21) Gmina Gdów
22) Gmina Biskupice
23) Gmina Kłaj
24) Gmina Jodłownik
25) Gmina Rabka – Zdrój
26) Gmina Bukowno
27) Gmina Klucze
28) Gmina Krzeszowice
29) Gmina Olkusz
30) Gmina Trzyciąż
31) Gmina Wolbrom

Aktualności:

1. W dniu 16 października 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania 3. Nadzory. Firma BICO Group Sp z o.o. podpisała umowę na okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. na kwotę brutto: 595.703,00 PLN

2. W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż urządzeń OZE dla przedmiotowego projektu. Ponieważ do postępowania wpłynęło ponad 200 pytań, w ich wyniku termin otwarcia ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 16 października 2019 r. W dniu 16.10.2019 r. zostały otwarte oferty, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. Oferty zostały złożone na wszystkie przewidziane części postepowania (4 subregiony: olkuski, miechowski, tarnowski, wielicki) oraz na wszystkie technologie (PV, solary, pompy ciepła). W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert. Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania: pierwsza połowa listopada 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Kłaj w sprawie Regulaminu uczestnictwa w realizacji projektu
Regulamin uczestnictwa
Umowa

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje na temat stanu realizacji Projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

I.  Przetarg – Inspektor nadzoru

1.19 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na postępowanie w zakresie Inspektora nadzoru.

Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania (posiedzenie Komisji Przetargowej): 16.09.2019 r.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 20.09.2019 r.

II. Przetarg – dostawa i montaż urządzeń OZE

1. 6 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń OZE.

Planowany termin otwarcia ofert (posiedzenie Komisji Przetargowej): 12 września 2019 r., w związku z otrzymanymi pytaniami termin otwarcia ofert zostanie przesunięty  na 24.09.2019 r.

Planowany termin wyboru Wykonawcy/Wykonawców: do połowy października  2019 r.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą/Wykonawcami: październik 2019 r.

Rozpoczęcie procesu weryfikacji list mieszkańców, audyty, umowy z mieszkańcami, wpłaty wkładu własnego mieszkańców – październik 2019 r.

2. Trwają prace nad przygotowaniem projektu Regulaminu udziału w projekcie i wzoru umowy z mieszkańcami, które następnie zostaną zaopiniowane i przyjęte przez Komitet Sterujący na najbliższym posiedzeniu.

Zielony Pierścień Tarnowa

Rada Gminy Kłaj uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 30.01.2019 r. podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Kłaj do Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie jako członek wspierający. Tym samym coraz bliżej jesteśmy realizacji projektu Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czyli zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

W dniu 31 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, nastąpiło pierwsze spotkanie przedstawicieli Gmin omawiające przygotowanie postępowania przetargowego sprawie  wyłonienia Generalnego Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru . Jednym z założeń posiedzenia jest ogłoszenie postępowań przetargowych na przełomie I i II kwartału 2019 r.  Wkrótce kolejne informacje.

Odnawialne źródła energii w Twoim gospodarstwie?

Gmina Kłaj przystępuje do projektu - Odnawialne Źródła Energii pn.„Zwiększenie Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gospodarstwach Domowych”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Założeniem tejże idei jest dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 60% kosztów netto.

Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie Leaderowi projektu czyli Gminie Kłaj, miejsca na wykonanie instalacji. Umowa użyczenia ma obowiązywać przez okres 5 lat (tzw. okres trwałości projektu) od momentu zakończenia realizacji inicjatywy.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa w realizowanej koncepcji jest wniesienie ustalonego finansowego wkładu własnego wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

Ostatnim z warunków przystąpienia do koncepcji jest konieczność inspekcji terenowej, która będzie miała na celu analizę możliwości budowy oraz zebranie wszystkich niezbędnych informacji tj. pomiary, dane lokalizacyjne i osobowe. Informacje te będą niezbędne w celu oszacowania możliwości mocy oraz możliwości technicznych montażu.

Kto może przystąpić do projektu?

Ostatecznymi beneficjentami projektu są osoby fizyczne. Jeżeli w gospodarstwie domowym, w którym będzie montowana instalacja prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza, wsparcie udzielone zostanie w formie pomocy de minimis. W projekcie nie uczestniczy żaden bank komercyjny w konsekwencji czego nie ma wymogu zaciągania kredytu bądź pożyczki.

Urządzenia fotowoltaiczne mogą być również zamontowane w domach które są w budowie, którego jest akceptowalny stan surowy – zamknięty. Jednak jego zasiedlenie wymagane do dnia 31grudnia 2017 roku.

Jakieś ograniczenia?

Projekt nie może być zrealizowany w gospodarstwach gdzie dach pokryty jest eternitem.

Co i jak?

Zgodnie z nowelizacja Ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku koncepcją jest wykorzystanie prądu jaki wytworzony zostanie z zamontowanego na dachu urządzenia na bieżące potrzeby własne gospodarstwa. System rozliczenia dotyczy zapotrzebowania na energię nie związaną z prowadzoną w budynku działalnością gospodarczą.

Wygenerowana nadwyżka, czyli prąd który nie zostanie zużyty odprowadzany zostanie do sieci.

Natomiast podczas gdy instalacja fotowoltaiczna nie będzie pracować, czyli nocą, ( prąd pobierany będzie z sieci energetycznej.

Zastosowany OPUST:

Dla instalacji do 10 kW sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,8

Dla instalacji od 10 kW do 40 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,7

Jak dobrać moc instalacji?

1 kW = 7m2 dach lub 10 kW = 3 ar (grunt) Ekspozycja – południe . Moc instalacji nie może być wyższa nic moc przyłączeniowa do gospodarstwa domowego (patrz umowa z ZE).

Ceny Modułów Fotowoltaicznych

 • 5.500 złotych brutto = 1 kW
 • 6.150 złotych brutto = 1 kW
 • Montaż w obrębie budynku mieszkalnego – 8% VAT
 • Montaż poza obrębem budynku mieszkalnego – 23% VAT

 

Przed przystąpieniem beneficjenta do projektu musi zostać przeprowadzona inspekcja techniczna. Koszt takiej inspekcji to: 258,30 złotych.

Jak wygląda inspekcja techniczna oraz analiza możliwości budowy źródła OZE – Krok po kroku

1. Przygotowanie wyjściowego dokumentu do przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2. Weryfikacja możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu i/lub gruntu (kWp).

3. Prognoza ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez możliwą do zainstalowania instalację.

4. Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego wykorzystującego generowaną energię elektryczną/cieplną na potrzeby własne gospodarstwa.

5. Określenie wytycznych dotyczących ustawienia paneli względem stron świata oraz ich pochylenie względem płaszczyzny poziomej.

6. Indywidualna analiza zacieniania powierzchni dedykowanej do montażu instalacji, wytwarzaną przez znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane lub naturalne.

A co z kosztami dodatkowymi?

Właściciel gospodarstwa gdzie zamontowana zostanie instalacja będzie ponosił koszty dodatkowe związane z ubezpieczeniem oraz związane z możliwością corocznego przeglądu instalacji.

Zapraszamy do Projektu.