Fotowoltailka

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

  • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN
  • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

Podstawowe założenia projektu:

CELE PROJEKTU

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim

CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

  • Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)
  • Wskaźniki produktu:

1)   Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 108 sztuk

2)   Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 821 sztuk

  • Wskaźniki rezultatu:

1) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE –       14 319,46 MWhe/rok

2) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok

3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerzy projektu:
1) Gmina Skrzyszów
2) Gmina Lisia Góra
3) Gmina Żabno
4) Gmina Tarnów
5) Gmina Wierzchosławice
6) Gmina Zakliczyn
7) Gmina Ryglice
8) Gmina Ciężkowice
9) Gmina Tuchów
10) Gmina Gromnik
11) Gmina Charsznica
12) Gmina Miechów
13) Gmina Słaboszów
14) Gmina Racławice
15) Gmina Kozłów
16) Gmina Książ Wielki
17) Gmina Gołcza
18) Gmina Niepołomice
19) Gmina Wieliczka
20) Gmina Myślenice
21) Gmina Gdów
22) Gmina Biskupice
23) Gmina Kłaj
24) Gmina Jodłownik
25) Gmina Rabka – Zdrój
26) Gmina Bukowno
27) Gmina Klucze
28) Gmina Krzeszowice
29) Gmina Olkusz
30) Gmina Trzyciąż
31) Gmina Wolbrom

Aktualności:

1. W dniu 16 października 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania 3. Nadzory. Firma BICO Group Sp z o.o. podpisała umowę na okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. na kwotę brutto: 595.703,00 PLN

2. W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż urządzeń OZE dla przedmiotowego projektu. Ponieważ do postępowania wpłynęło ponad 200 pytań, w ich wyniku termin otwarcia ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 16 października 2019 r. W dniu 16.10.2019 r. zostały otwarte oferty, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. Oferty zostały złożone na wszystkie przewidziane części postepowania (4 subregiony: olkuski, miechowski, tarnowski, wielicki) oraz na wszystkie technologie (PV, solary, pompy ciepła). W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert. Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania: pierwsza połowa listopada 2019 r. 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje na temat stanu realizacji Projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

I.  Przetarg – Inspektor nadzoru

1.19 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert na postępowanie w zakresie Inspektora nadzoru.

Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania (posiedzenie Komisji Przetargowej): 16.09.2019 r.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 20.09.2019 r.

II. Przetarg – dostawa i montaż urządzeń OZE

1. 6 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń OZE.

Planowany termin otwarcia ofert (posiedzenie Komisji Przetargowej): 12 września 2019 r. , w związku z otrzymanymi pytaniami termin otwarcia ofert zostanie przesunięty  na 24.09.2019 r.

Planowany termin wyboru Wykonawcy/Wykonawców: do połowy października  2019 r.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą/Wykonawcami: październik 2019 r.

Rozpoczęcie procesu weryfikacji list mieszkańców, audyty, umowy z mieszkańcami, wpłaty wkładu własnego mieszkańców – październik 2019 r.

2. Trwają prace nad przygotowaniem projektu Regulaminu udziału w projekcie i wzoru umowy z mieszkańcami, które następnie zostaną zaopiniowane i przyjęte przez Komitet Sterujący na najbliższym posiedzeniu.

Zielony Pierścień Tarnowa

Rada Gminy Kłaj uchwałą nr IV/44/2019 z dnia 30.01.2019 r. podjęła decyzję o przystąpieniu Gminy Kłaj do Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie jako członek wspierający. Tym samym coraz bliżej jesteśmy realizacji projektu Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czyli zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

W dniu 31 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, nastąpiło pierwsze spotkanie przedstawicieli Gmin omawiające przygotowanie postępowania przetargowego sprawie  wyłonienia Generalnego Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru . Jednym z założeń posiedzenia jest ogłoszenie postępowań przetargowych na przełomie I i II kwartału 2019 r.  Wkrótce kolejne informacje.

Odnawialne źródła energii w Twoim gospodarstwie?

Gmina Kłaj przystępuje do projektu - Odnawialne Źródła Energii pn.„Zwiększenie Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gospodarstwach Domowych”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Założeniem tejże idei jest dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 60% kosztów netto.

Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie Leaderowi projektu czyli Gminie Kłaj, miejsca na wykonanie instalacji. Umowa użyczenia ma obowiązywać przez okres 5 lat (tzw. okres trwałości projektu) od momentu zakończenia realizacji inicjatywy.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa w realizowanej koncepcji jest wniesienie ustalonego finansowego wkładu własnego wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

Ostatnim z warunków przystąpienia do koncepcji jest konieczność inspekcji terenowej, która będzie miała na celu analizę możliwości budowy oraz zebranie wszystkich niezbędnych informacji tj. pomiary, dane lokalizacyjne i osobowe. Informacje te będą niezbędne w celu oszacowania możliwości mocy oraz możliwości technicznych montażu.

Kto może przystąpić do projektu?

Ostatecznymi beneficjentami projektu są osoby fizyczne. Jeżeli w gospodarstwie domowym, w którym będzie montowana instalacja prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza, wsparcie udzielone zostanie w formie pomocy de minimis. W projekcie nie uczestniczy żaden bank komercyjny w konsekwencji czego nie ma wymogu zaciągania kredytu bądź pożyczki.

Urządzenia fotowoltaiczne mogą być również zamontowane w domach które są w budowie, którego jest akceptowalny stan surowy – zamknięty. Jednak jego zasiedlenie wymagane do dnia 31grudnia 2017 roku.

Jakieś ograniczenia?

Projekt nie może być zrealizowany w gospodarstwach gdzie dach pokryty jest eternitem.

Co i jak?

Zgodnie z nowelizacja Ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku koncepcją jest wykorzystanie prądu jaki wytworzony zostanie z zamontowanego na dachu urządzenia na bieżące potrzeby własne gospodarstwa. System rozliczenia dotyczy zapotrzebowania na energię nie związaną z prowadzoną w budynku działalnością gospodarczą.

Wygenerowana nadwyżka, czyli prąd który nie zostanie zużyty odprowadzany zostanie do sieci.

Natomiast podczas gdy instalacja fotowoltaiczna nie będzie pracować, czyli nocą, ( prąd pobierany będzie z sieci energetycznej.

Zastosowany OPUST:

Dla instalacji do 10 kW sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,8

Dla instalacji od 10 kW do 40 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,7

Jak dobrać moc instalacji?

1 kW = 7m2 dach lub 10 kW = 3 ar (grunt) Ekspozycja – południe . Moc instalacji nie może być wyższa nic moc przyłączeniowa do gospodarstwa domowego (patrz umowa z ZE).

Ceny Modułów Fotowoltaicznych

  • 5.500 złotych brutto = 1 kW
  • 6.150 złotych brutto = 1 kW
  • Montaż w obrębie budynku mieszkalnego – 8% VAT
  • Montaż poza obrębem budynku mieszkalnego – 23% VAT

 

Przed przystąpieniem beneficjenta do projektu musi zostać przeprowadzona inspekcja techniczna. Koszt takiej inspekcji to: 258,30 złotych.

Jak wygląda inspekcja techniczna oraz analiza możliwości budowy źródła OZE – Krok po kroku

1. Przygotowanie wyjściowego dokumentu do przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2. Weryfikacja możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu i/lub gruntu (kWp).

3. Prognoza ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez możliwą do zainstalowania instalację.

4. Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego wykorzystującego generowaną energię elektryczną/cieplną na potrzeby własne gospodarstwa.

5. Określenie wytycznych dotyczących ustawienia paneli względem stron świata oraz ich pochylenie względem płaszczyzny poziomej.

6. Indywidualna analiza zacieniania powierzchni dedykowanej do montażu instalacji, wytwarzaną przez znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane lub naturalne.

A co z kosztami dodatkowymi?

Właściciel gospodarstwa gdzie zamontowana zostanie instalacja będzie ponosił koszty dodatkowe związane z ubezpieczeniem oraz związane z możliwością corocznego przeglądu instalacji.

Zapraszamy do Projektu.