RSS

Aktualności

 • Thursday, 23 June 2022r. Informacje

  Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559). 

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 1700 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy,
  na którą serdecznie zapraszam. 

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami. 

  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  6. Omówienie raportu o stanie Gminy Kłaj za 2021 r.

  7. Debata nad raportem.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

  9. Omówienie sprawozdania przez Wójta Gminy oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z wykonania budżetu Gminy Kłaj za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kłaj. 

  10. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłaj za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłaj za 2021 r.

  11. Zapoznanie się z opinią oraz przedstawienie treści wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kłaj oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłaj - 

  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Kłaj z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2022-2036.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2022 rok.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju. 

  16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XLV/365/2022 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 kwietnia 2022 r.  w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Kłaj dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. 

  17. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Wielickiego zadań z zakresu zimowego utrzymania wszystkich ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj. 

  18. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężkowice na terenie Gminy Kłaj, w granicach działek nr 162/17, 162/18, 162/22, 162/21, 162/25, 162/28, 162/29

  19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dąbrowa” na terenie Gminy Kłaj, w granicach działki nr 603/19.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłaj na lata 2022-2035

  21. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Kłaj na rzecz „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska”.

  22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

  23. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej.

  24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

  25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

  26. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji.

  27. Zamknięcie obrad sesji. 

  Zapraszam, 

  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek 

Galeria