RSS

Aktualności

 • Saturday, 9 November 2019r. Informacje

  Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506).

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2019 roku o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się XI Sesja Rady Gminy, na którą serdecznie zapraszam. 

  Porządek obrad XI Sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

  3. Informacja Wójta z prac w okresie między sesjami.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.

  5. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2019 -2019,
  • w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok,
  • w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Szarów-1”,
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r.,
  • w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  • w sprawie: przejęcia od Powiatu Wielickiego zadań z zakresu zimowego utrzymania wszystkich ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kłaj,
  • w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
  • w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu na rzecz dotychczasowego Najemcy,
  • w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Szarowie, na rzecz Gminy Kłaj
  • w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.

  6. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam.

   Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Skoczek

Galeria