RSS

Aktualności

 • Monday, 27 July 2020r. Informacje

  Urząd Gminy Kłaj przystępuje do kontroli przedsiębiorców

   

  Urząd Gminy Kłaj
  przystępuje
  do kontroli przedsiębiorców

  Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) informuje się, że Urząd Gminy Kłaj przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

  W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzących działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

  Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

   - wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),

  - nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

  Właściciele tychże nieruchomości, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ww. ustawy mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia kopi aktualnych umów i dowodów uiszczania opłaty za usługę.

  W związku z powyższym, jeżeli dotychczas przedsiębiorca nie zawarł takiej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

  Zbigniew Strączek
  Wójt Gminy Kłaj 

   

Galeria