RSS

Aktualności

 • Friday, 31 May 2019r. Informacje

  Raport o stanie Gminy Kłaj za 2018 rok

  Raport o stanie Gminy Kłaj opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), który nakłada na Wójta Gminy obowiązek, przygotowania raportu o stanie gminy za rok poprzedni i przedstawienia go do 31 maja Radzie Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

  „Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
  i budżetu obywatelskiego.

  3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

  4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

  5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

  6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

  8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

  9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne
  z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

  10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”

  Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy wg stanu na 31.12.2018 rok oraz realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy w 2018 roku.

Galeria