RSS

Aktualności

 • Wednesday, 19 June 2019r. Informacje

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Grodkowice-1-UP-MNU”

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłaj uchwały Nr VII/74/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Grodkowice-1-UP-MNU”.

  Z uchwałą określającą granice obszaru objętego ustaleniami planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj oraz na stronie internetowej Gminy Kłaj: https://bip.malopolska.pl/ugklaj,a,1623361

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 19.07.2019 r.

  •  na piśmie – do Urzędu Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655 lub
  •  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kłaj.

   

Galeria