RSS

Aktualności

 • Wednesday, 29 May 2019r. Informacje

  Nabór wniosków na wyposażenie miejscowości w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Wsparcie udzielane jest w formie dotacji w wysokości:
  - 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  - 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  - nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 3-06-2019 do 18-06-2019

  Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ul. H. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka w godz. od 8:00 do 16:00.

  Zakres tematyczny operacji:

  Przedsięwzięcie 1.1.1. - Wyposażenie miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe
  umożliwiające aktywność fizyczną.
  Wskaźnik produktu 1.1.1. - Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
  sportowych na terenie LGD.
  Wskaźnik rezultatu WR 1.1 - Liczba osób korzystających z nowych lub
  zmodernizowanych obiektów sportowych na terenie LGD
  Warunki udzielenia wsparcia:
  1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW
  na lata 2014-2020
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
  (LSR).
  3. Zgodność operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej
  liczby punktów.

  Dodatkowe warunki formalne:
  1. Złożenie tożsamego kompletu wymaganej dokumentacji wraz z kopią na nośniku CD
  w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  Kryteria wyboru operacji:
  Lokalne Kryteria Wyboru operacji znajdują się na stronie LGD –
  www.lgdpowiatwielicki.eu
  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
  Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:
  7 tj. 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.
  Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
  o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Małopolskiego -
  www.prow.malopolska.pl
  Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
  o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej
  Grupy Działania Powiatu Wielickiego –
  www.lgdpowiatwielicki.eu oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego - Wieliczka, ul. Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8:00 do 16:00.

  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 442 634,00 zł.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie
  drukowanej.
  2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie
  elektronicznej.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
  osobowych
  4. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku
  o przyznanie pomocy.
  Wykaz dokumentów fakultatywnych w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego
  z lokalnymi kryteriami wyboru:
  1. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji projektu (jeśli
  dotyczy)
  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)
  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8:00 do 16:00.

Galeria