RSS

Aktualności

 • Wednesday, 29 May 2019r. Informacje

  Nabór wniosków na rozbudowę oferty i infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców

   

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, działająca na terenie gmin: Kłaj, Niepołomice i Wieliczka – obszar wiejski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Wsparcie udzielane jest w formie dotacji w wysokości:
  - 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  - 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  – podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  – organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  - nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 3-06-2019 do 18-06-2019.

  Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ul. H. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka w godz. od 8:00 do 16:00.
  Zakres tematyczny operacji: Cel szczegółowy 1.1 Rozbudowa oferty i infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców Przedsięwzięcie 1.1.2. – Kreowanie przestrzeni do wypoczynku.

  Wskaźnik rezultatu WR 1.1 Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w wyniku rozbudowy oferty i infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców Wskaźnik rezultatu WR 1.1 Liczba osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych przestrzeni do wypoczynku na terenie LGD Wskaźnik produktu 1.1.2. – Liczba nowych lub zmodernizowanych przestrzeni do wypoczynku na terenie LGD.

  Warunki udzielenia wsparcia:
  1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  Dodatkowe warunki formalne:
  1. Złożenie tożsamego kompletu wymaganej dokumentacji wraz z kopią na nośniku CD
  w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  Kryteria wyboru operacji:
  Lokalne Kryteria Wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

  Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 7 tj. 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.
  Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
  Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego – www.lgdpowiatwielicki.eu oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego - Wieliczka, ul. Henryka Sienkiewicza 2 w godz. od 8:00 do 16:00

  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 571 566,88 zł.

  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie drukowanej.
  2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy.
  Wykaz dokumentów fakultatywnych w celu ustalenia zgodności stanu faktycznego z lokalnymi kryteriami wyboru:
  1. Porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa przy realizacji projektu (jeśli dotyczy)
  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności (jeśli dotyczy)
  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 12 288 00 95 w godz. od 8:00 do 16:00.

   

Galeria