RSS

Aktualności

 • Wednesday, 4 December 2019r. Oświata

  Małopolskie Talenty – Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Kłaju

  Gmina Kłaj podpisała umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego  Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny.  Projekt RPMP.10.01.05-12-0231/18  jest organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dotyczy wsparcie uczniów zdolnych. Celem głównym projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych naszej gminy kompetencji kluczowych:  językowych, matematyczno-technicznych i  z zakresu przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych, które polegać będą na kształtowaniu u młodych ludzi właściwych postaw na rynku pracy. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Kłaju utworzone zostanie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, gdzie w okresie wrzesień 2019 r. - czerwiec 2022 r. będą się odbywać zajęcia w zakresie ww. kompetencji, prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych nauczycieli, z wykorzystaniem innowacyjnych, aktywnych metod nauczania i z zastosowaniem zindywidualizowanego podejścia do uczestników. Zajęcia w każdym roku dotyczyć będą dwóch etapów edukacyjnych ( I etap to kl. 5 i 6, II etap - kl. 7 i 8), dla każdego etapu  przewidziane jest 80 godzin zajęć organizowanych w  8 osobowych zespołach uczniowskich. Łącznie w ciągu trzech lat zostanie przeprowadzonych 960 godzin zajęć dla uczniów. Uczestnicy dwóch pierwszych etapów zostaną wyłonienie spośród 120 osobowej grupy uczniów ze szkół podstawowych w Grodkowicach, Kłąju i Targowisku, którzy w testach diagnostycznych uzyskają najwyższą ilość punktów. Testy oceniane są przez ekspertów zewnętrznych, wyniki będą znane niebawem. Poza zajęciami Centrum Uczniów Zdolnych oferuje również dwudniowe wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczestników rozwijające kompetencje interdyscypline. Dla uczniów wykazujących dodatkowe chęci w pogłębianiu zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych projekt przewiduje tygodniowy wyjazd na Letnią Szkołą Młodych Talentów, różnego rodzaju konkursy i fora edukacyjne. Poza tym Szkoła Podstawowa w Kłaju, w ramach środków projektowych,  zostanie doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne dające możliwość prowadzenia zajęć w sposób interesujący dla uczniów oraz zapewniających wysoką jakość i jak najlepszą efektywność. Szkoła  otrzyma między innymi  nową pracownię językową, tablice interaktywne, komputery, programy multimedialne dostosowane do infrastruktury IT szkoły  i potrzeb nauczycieli oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, na zakup których przeznacza się w projekcie kwotę 113 825 zł.

  Wartość projektu ogółem to kwota  683 631 zł, w tym kwota dofinansowania  626 031 zł. W kwocie dofinansowania 581 086 zł stanowią środki Unii Europejskiej a 44 945 zł pochodzi ze środków krajowych. 

  Anna Klimek-Kasza
  koordynator projektu

Galeria