RSS

Aktualności

 • Wednesday, 17 February 2021r. Informacje

  Jakie zanieczyszczenia wydobywają się z naszych kominów?

  Jakie zanieczyszczenia wydobywają się z naszych kominów?
  • tlenki azotu (NOx) – substancje rakotwórcze, utrzymują się blisko ziemi, mają ostry zapach;
  • pyły zawieszone PM10, PM 2,5 – niewidoczne dla oka, wdychane dostają się bezpośrednio do krwi i uszkadzają układ oddechowy oraz krwionośny;
  • tlenek węgla (CO) – bezbarwny, bezwonny, silnie trujący;
  • dwutlenek siarki (SO₂) – powoduje kwaśne deszczem, uszkadza rogówkę oka i drogi oddechowe;
  • metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów) – szkodliwe dla wszystkich organizmów żywych, uszkadzają układ nerwowy;
  • dioksyny – odpowiedzialne za nowotwory i bezpłodność.

  Jaki wpływ na człowieka ma niska emisja?

  • alergie,
  • nowotwory,
  • astma,
  • choroby układu krążenia,
  • bezpłodność,
  • bezsenność,
  • podrażnienia oczu, gardła i nosa,
  • obniżona wydajność płuc.

  Konsekwencje niskiej emisji

  Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień, takich jak: osłabienie odporności organizmu człowieka, częstsze występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok, jak również zapalenie spojówek, astma, alergie, problemy z koncentracją.

  Do potencjalnych skutków należy także zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, wyższy poziom niepokoju, zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, depresja, bezpłodność, niewydolność mięśnia sercowego.

  Najbardziej narażonymi układami są układ krwionośny, oddechowy i nerwowy. W ciągu 1 minuty od wdechu, najmniejsze cząsteczki pyłu PM 2.5 docierają poprzez krwioobieg do naszych najdalszych narządów (nerek, wątroby, mózgu, serca.)

  W przypadku kobiet w ciąży, żyjących w obszarach niskiej emisji, dochodzi do przypadków niewydolności i zawału serca, przedwczesnego porodu, mniejszej wagi urodzeniowej noworodków, niższego ilorazu inteligencji u dzieci, ale też obumierania płodu.

  Lekarze coraz częściej wskazują korelację między stanem zdrowia pacjentów, a środowiskiem, w jakim przebywają czasowo lub żyją stale.

  Oprócz tlenków siarki, węgla oraz azotu, w trakcie spalania odpadów do powietrza przedostają się bardzo niebezpieczne związki zawierające chlor – furany i dioksyny, które mogą przyczyniać się do nowotworów, wad w rozwoju, obniżenia odporności. Metale ciężkie zatruwają organizm i powodują zaburzenia w funkcjonowaniu wielu narządów, m.in. płuc.

  Zła jakość powietrza pociąga za sobą problemy zdrowotne, które z kolei generują koszty ekonomiczne. Koszty te obejmują w szczególności: wydatki na opiekę zdrowotną, ponoszone bezpośrednio przez ludzi chorujących z powodu zanieczyszczenia powietrza, jak i wydatki w ramach systemu opieki zdrowotnej.

  W związku z zanieczyszczeniem powietrza tracimy też nasze dziedzictwo kulturowe. Zabytki ulegają przyśpieszonej degradacji. Podobnie jak na organizmy żywe, pyły zawieszone działają destrukcyjnie na tkankę budynków, osadzając się na elewacjach, zmieniając zabarwienia ścian i dachów, ale też przyspieszając korozję.

  "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą"

  "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj”

Galeria