RSS

Aktualności

 • Friday, 15 October 2021r. Inwestycje

  Wniosek o rozliczenie dotacji w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą etap II”

  Wnioski o rozliczenie dotacji są przyjmowane według terminów określonych w podpisanej UMOWIE. Od dnia wskazanego w §2 pkt 1  (str. 2) nie później niż do dnia określonego §4 pkt 1 (str. 4)  - termin końcowy przekazania wniosku o rozliczenie dofinansowania według zapisu umowy.

  W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Gminą (minimum 30 dni) jest możliwość złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania przed wyżej wskazanym terminem. W harmonogramie realizacji budżetu gminy wypłata środków na ten program została zaplanowana zgodnie z terminem określonym w §4 pkt 1 (str. 4) umowy.

   Ponadto przypominamy, że do wniosku o rozliczenie dofinansowania należy dołączyć:

  1. Oryginał faktury:

  Zgodnie z Regulaminem – na fakturze winny znajdować się następujące pozycje:

  1. Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, (na demontaż jest udzielane dofinansowanie)

  2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (producent, model/typ, konkretna moc kotła): kwota netto/ brutto

  3. Modernizacja instalacji c.o. w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: kwota netto/brutto

  2. Potwierdzenie dokonania zapłaty faktury

  3. Protokół odbioru podpisany przez Inwestora i Wykonawcę zawierający uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków (przykładowy kosztorys poniżej) – według dostarczonego formularza lub do pobrania na naszej stronie.

  4. Protokół likwidacji starego źródła ciepła – według dostarczonego formularza lub do pobrania na naszej stronie.

  5. Dokumentacja techniczna oraz stosowne decyzje/ zezwolenia- jeśli są wymagane tj.

  • główna próba szczelności podpisana przez Inwestora i Wykonawcę (wraz z aktualnymi uprawnieniami tj. decyzja o nadanych uprawnieniach oraz zaświadczenie o opłaconej izbie inżynierów) w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
  • opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych
  • podbita karta gwarancyjna przez uprawnionego serwisanta z wpisem  o pierwszym rozruchu i uruchomieniu urządzenia.
  • w przypadku wykonania przyłącza gazowego: prawomocne pozwolenie na budowę/ zgłoszenie we właściwym Wydziale Starostwa Powiatowego w Wieliczce wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy PINB w przypadku wymiany paliwa stałego na paliwo gazowe
  • dokument z którego wynika moc nowego urządzenia grzewczego

  6. Atest/ deklaracja dla nowego źródła ciepła -kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę. - (przykładowe świadectwo poniżej).

   

  Rysunek 5 Przykładowa karta energetyczna

Galeria