RSS

Aktualności

 • Wednesday, 9 June 2021r. Inwestycje

  W ramach Projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest wolne 1 miejsce w projekcie! - Nieaktualne

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

  W ramach Projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest wolne 1 miejsce w projekcie! 

  Dostępna jest instalacja o mocy 4,48 kw na gruncie, wkład własny 7 847,51 zł. 

  Nie ma możliwości przejścia na inną moc lub zmianę lokalizacji paneli. 

  W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin nie posiadający działalności gospodarczej w miejscu inwestycji. Posiadać prawo własności budynku spełniającego wymogi techniczne, na bieżąco regulować zobowiązania względem gminy i pokryć wkład własny do projektu. Projekt nie może być zrealizowany w gospodarstwach gdzie dach pokryty jest eternitem. 

  Udział w projekcie:

  1. Osoba chętna na dołączenie do projektu jest proszona o kontakt telefoniczny na numer 12 284 11 00 wew. 36.

  Poniżej zamieszczamy ankietę informacyjną do wypełnienia.

  2. Audyt zrealizowany przez firmę DOEKO w kwocie 258,30 zł brutto.

  Prosimy o zapoznanie się z umową, wydruk i przygotowanie na inspekcje oraz przygotowanie potwierdzenia zapłaty za audyt energetyczny/inspekcje.  

  3. Podpisanie umowy z Gminą: 

  • Dokonanie wpłaty będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji. Potwierdzenia wpłaty będzie wymagane podczas podpisywania umowy i będzie podstawą do zawarcia umowy na montaż instalacji.
  • Niezbędne jest okazanie dokumentu poświadczającego powierzchnie użytkową budynku, w którym będzie realizowana inwestycja np. podatek od nieruchomości, oryginał do wglądu, ksero dokumentu do akt sprawy.
  • Wymagane będzie też zaświadczenie o braku jakichkolwiek zobowiązań Wnioskodawcy wobec Gminy Kłaj. Koszt zaświadczenia to 21 zł. Zachęcamy do opłaty elektronicznej: MBS Wieliczka O/Kłaj nr konta: 33 86190006 0050 0500 0097 0002 (rachunek bieżący urzędu gminy) oraz elektronicznego składania wniosków. 
  • W przypadku gdy miejsce instalacji jest przedmiotem współwłasności, wszystkie te osoby muszą być łącznie stronami Umowy i wszystkie te osoby muszą spełniać warunki uczestnictwa w Projekcie.
  • Do podpisania umowy należy również załączyć AKTUALNY WYDRUK (ODPIS) z księgi wieczystej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający własność.

  Elektroniczne Księgi Wieczyste 

  • Ponadto Załącznik nr III do umowy – Oświadczenie o nie wykorzystaniu Instalacji fotowoltaicznej na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, wyklucza udział w Projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą pod adresem zamieszkania – adresem realizowanej inwestycji, pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1–3 oraz 5 K.K.)
  • Potwierdzenie płatności należnej firmie Dotacje Optymalne DO.EKO, za przeprowadzoną analizę techniczną.

Galeria