RSS

Aktualności

 • Monday, 16 April 2018r. Inwestycje

  „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

   

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie realizuje ogólnopolski projekt nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn: „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

  Celem projektu jest utrzymanie lub poprawa stanu ochrony siedliska przyrodniczego: 6410 Zmiennowilgotne łąki  trzęślicowe (Molinion) oraz siedlisk gatunków motyli: 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris teleius, 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous na obszarach Natura 2000 -  Jadowniki Mokre oraz Torfowisko Wielkie Błoto, zgodnie z zapisami Planu Zadań Ochronnych (PZO) ustanowionych dla wskazanych terenów.

  W ramach projektu na przedmiotowych obszarach Natura 2000 w granicach Gmin: Wietrzychowice, Radłów, Kłaj oraz Niepołomice wykonane zostaną prace badawcze pn. ,,Wykonanie ekspertyz hydrologicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz
   z operatem wodnoprawnym dla działań na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068.”

  Prace badawcze potrwają do 30.11.2019 r. i są realizowane przez firmę:

  Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne HYDRODOL
  Gabriel Duda
  ul. Chemiczna 28
  33-101 Tarnów

  Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia koniecznych prac w związku
  z prowadzoną ekspertyzą.

   

Galeria