RSS

Aktualności

 • Wednesday, 28 April 2021r. Inwestycje

  "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski"

  Do dnia 28 maja br. zgodnie z zapisami umów zawartych z Wykonawcami – firmą Sanito Zamawiający – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa  wraz z Partnerami ma obowiązek przekazania zestawień wszystkich mieszkańców, którzy zakwalifikują się do projektu.

  Informujemy, iż przedstawiciele firmy Dotacje Optymalne DO.EKO rozpoczną w Gminie Kłaj  wykonywanie analiz technicznych (tzw. audyty) możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych bądź solarnych w ramach projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę.

  Ocena Techniczna jest wizytą przedstawiciela firmy Dotacje Optymalne DO.EKO w danej lokalizacji, mającą na celu sprawdzenie warunków do montażu instalacji, a następnie na tej podstawie wykonany i zatwierdzony zostaje projekt wykonawczy i po jego akceptacji przez Inspektora nadzoru - montaż.

  Inspekcja nieruchomości obejmuje w zależności od wybranego źródła OZE:

  a) Weryfikację możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu i/lub gruntu (kWp),

  b) Prognozę ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez możliwą do zainstalowania instalację,

  c) Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego wykorzystującego generowaną energię elektryczną/cieplną na potrzeby własne,

  d) Wytyczne dot. ustawienia paneli względem stron świata oraz ich pochylenie względem płaszczyzny poziomej,

  e) Indywidualną analizę zacieniania powierzchni dedykowanej do posadowienia instalacji, wytwarzaną przez znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane lub naturalne,

  f) Określenie technicznych wymogów dotyczących doboru właściwych komponentów instalacji,

  g) Pomoc w doborze optymalnego układu dla instalacji fotowoltaicznej.

  W przypadku wątpliwości mieszkańców, co do tożsamości osoby lub co do sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Kłaj tel. 12 284-11-00 (wew.36).

  Wysokość wynagrodzenia dla analizy technicznej –audytu:

  a) Dla instalacji fotowoltaicznej – 258,30 zł brutto

  Proszę w miarę możliwości o wydrukowanie i wypełnienie załączonej umowy w dwóch egzemplarzach by w dniu faktycznego przeprowadzenia inspekcji usprawnić proces dalszej realizacji instalacji. Umowa dla mieszkańców Nowe Inspekcje-1

  Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez Bank PKO BP S.A. o numerze: 28 1020 4955 0000 7202 0252 2365.

  Tytuł przelewu : Imię i Nazwisko, Nazwa Gminy, Rodzaj źródła OZE, Adres inwestycji.

  Termin dokonania płatności upływa 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Galeria