RSS

Aktualności

 • Wednesday, 18 November 2020r. Inwestycje

  „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

   

  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy kilka informacji na temat bieżących działań związanych z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

  Przetarg
  18.08.2020 ostatecznie wybrano wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń OZE dla 31 małopolskich gmin w ramach przedmiotowego projektu. 19.08.2020 przesłano do prezesa UZP całą dokumentację przetargową z postępowania, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umów z wykonawcami. Standardowy okres kontroli to 14 dni. Termin zakończenia kontroli był już trzykrotnie wydłużany. UZP prosił o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. Na pisma z 3.09.2020 r., 21.09.2020 r., oraz 9.10.2020 r. udzielono odpowiedzi. 16 października br. przekazano ostatnie wymagane wyjaśnienia, więc przewidujemy, że termin zakończenia kontroli nastąpi ok. 30 października br., o ile UZP nie poprosi o kolejne wyjaśnienia lub informacje.

  Z dwóch złożonych do Sądu Okręgowego skarg, skarga firmy FlexiPower została oddalona jako niezasadna wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 4 września br. Natomiast skarga firmy Hymon – złożona do Sądu Okręgowego w Tarnowie, została postanowieniem tego Sądu z dnia 3 września 2020 r., przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. Przed przekazaniem skargi Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z 31 sierpnia 2020 r., Sygn. akt I Ca 370/20 oddalił wniosek skarżącego o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakaz zawierania umowy. Rozprawa przed Sadem Okręgowym w Krakowie odbędzie się dn. 1 grudnia 2020r. Zakładamy, że następstwem tego będzie podpisanie umów z wykonawcami.

  Wkład własny mieszkańca
  Na podstawie formularzy ofertowych i cen w nich zawartych dla poszczególnych instalacji, ustalono optymalny dla mieszkańca i gmin procentowy poziom wkładu własnego – jest to wkład 48% liczony od wartości brutto danej instalacji. Nie dotyczy on wartości ubezpieczenia instalacji, które w ocenie Lidera powinno stanowić przedmiot odrębnego zobowiązania.

  Aktualizacja list mieszkańców
  W związku z wydłużeniem procesu inwestycyjnego konieczna staje się aktualizacja listy mieszkańców, z finalnymi danymi technicznymi instalacji i ich ostatecznej liczby, aby dane te były następnie przekazane Wykonawcy.

  Magdalena Lasek

   

Galeria