RSS

Aktualności

 • Monday, 15 February 2021r. Inwestycje

  Czym jest niska emisja i jakie są jej przyczyny?

  Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości (do 40 metrów) powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady.

  Przyczyną niskiej emisji są również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie z samochodów i innych pojazdów spalinowych.

  Niska emisja jest głównym źródłem smogu.

  Przyczyny niskiej emisji:

  • palenie w piecu paliwami złej jakości (np. zanieczyszczony węgiel, mokre drewno);
  • palenie śmieci (np. butelki plastikowe, kartony po mleku, czasopisma, opony);
  • niesprawne urządzenia grzewcze;
  • zanieczyszczone przewody kominowe;
  • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i instalacji kominowych;
  • nadmierny transport samochodowy.

  Sezon grzewczy trwający od października do marca

  W Polsce paliwem najczęściej wykorzystywanym do ogrzewania domów jest węgiel, jego pochodne i odpady powęglowe. Są to szczególnie tzw. miały, muły czy floty węglowe, które zawierają duże ilości popiołów i siarki, a jednocześnie mają niską wartość energetyczną co oznacza, że są mało skuteczne i dają mało ciepła.

  Przede wszystkim urządzenie grzewcze!

  Przede wszystkim ważna jest sprawność techniczna urządzenia używanego do ogrzewania. Tu szczególne znaczenie ma poddawanie regularnym kontrolom komina i przewodów wentylacyjnych.

  Palenie drewnem!

  Pomimo, że drewno jako biomasa należy do tzw. odnawialnych źródeł energii, jego spalanie w domowych paleniskach (kotłach, piecach, kominkach) jest wysokoemisyjne. Spalanie drewna powoduje porównywalną emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10), niż ma to miejsce w przypadku węgla czy pelletu.

  Jak w przypadku każdego rodzaju paliwa, również i tutaj znaczenie ma jakość drewna, jego rodzaj czy stan. Spalanie mokrego drewna zwiększa szkodliwe emisje.

  Palenie śmieci!

  Spalanie odpadów w zbyt niskich temperaturach, osiąganych w przypadku korzystania z domowych instalacji grzewczych, prowadzi do emisji szeregu zanieczyszczeń.

  Palenie odpadów do celów grzewczych, poza instalacjami do tego celu przygotowanymi, jest w Polsce zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny. Dotyczy to każdego rodzaju odpadu komunalnego. Nie wolno spalać plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych, opon, wyrobów z gumy, resztek farb, mebli, nasączonych impregnatami i farbami kawałków drewna, gazet i tektury, odzieży, opakowań wielowarstwowych (np. kartonów po napojach).

  Podróż czterem kółkami!

  Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, a zależnym od jednostkowych wyborów obywateli, jest środek transportu. Dla jakości powietrza niebagatelne znaczenie ma to, czym docieramy do szkoły czy pracy. Najbardziej szkodliwy jest samochód.

  Nowoczesne pojazdy, ich silniki i katalizatory emitują zanieczyszczenia zarówno jako efekt spalania paliwa czy ścierania klocków hamulcowych, jak i poprzez wzbijanie pyłów podczas samej jazdy.

  Od czego jeszcze zależy jakość powietrza?

  • położenie geograficzne, np. obniżenie terenu (kotlina górska, dolina rzeki) utrudnia cyrkulację powietrza i powoduje gromadzenie się zanieczyszczeń,
  • liczba źródeł emisji z gospodarstw domowych (piece, kominki), w których używa się paliwa niskiej jakości,
  • bezwietrzna pogoda, szczególnie utrzymująca się przez wiele dni, a nawet tygodni,
  • gęsta zabudowa utrudniająca cyrkulację powietrza i jego wymianę,
  • zabudowa korytarzy przewietrzania i regeneracji powietrza,
  • transport (szczególnie samochodowy) i ciągłe unoszenie, wzbijanie pyłów,
  • przemysł oraz sąsiedztwo zakładów przemysłowych,
  • zmniejszające się tereny zielone, a tym samym zatracanie się funkcji filtrowania zanieczyszczeń.

  "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą"

  "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj”

Galeria