RSS

Aktualności

 • Wednesday, 21 August 2019r. Informacje

  Zawiadomienie o X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 594 ze zmianami).

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 18:00
  w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Kłaju odbędzie się X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, na którą serdecznie zapraszam.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji, przedstawienie porządku obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj.

  2) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

  4. Zamknięcie obrad sesji.

  Zapraszam.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Sylwester Skoczek

Galeria